Nemzetgyűlési napló, 1920. IV. kötet • 1920. július 22. - 1920. augusztus 19.

Ülésnapok - 1920-87

466 A Nemzetgyűlés 87. ülése 1920. Jelen voltak: Áment Ferenc, Berki Gyula, Ber­nolák Nándor, Bleyer Jakab, Bottlik József, Buda­váry László, Dánér Béla, Dinich Vidor, Dömötör Mihály, Ereky Károly, Ernst Sándor. Frühwirth Mátyás, Gömbös Gyula, Haller István, Haller József, Hencz Károly, Henzer István, Hir György, Hornyánszky Zoltán, Iklódy-Szabó János, Janka Károly, Kenéz Béla, Kerekes Mihály, Kontra Aladár, báró Korányi Frigyes, Kovács József, Katona Imre, Meskó Zoltán, Milcsevics János, Orbók Attila, őrgróf Pallavicini György, Patacsi Dénes, Prőhle Vilmos, Putnoki Móric, Rakovszky István, Reischl Richárd, Rupert Rezső, Rupprecht Olivér, Sabel János, Scholtz Ödön, Szabó Gy. János, Szabó .Tózsef (budapesti), Szabóky Jenő, Szent-Imrey Ákos, Szilágyi Lajos, Sziráki Pál, gróf Teleki Pál, Tomcsányi Vilmos Pál, Ugron Gábor, Újvári Géza, Vasadi Balogh György. Távol voltak : gróf Ambrózy-Migazzi István, gróf Andrássy Gyula, gróf Ápponyi Albert, Ávarffy Elek, Ballá Aladár, Barla Szabó József, .Partos János, Bárány Imre, Bárczy István, Benárd Ágost, Bencze Gábor, Beniczky Ödön, Bernáth Béla, Birtha József, Bodor György, Borgulya Pál, Bozsik Pál, Bródy Ernő, Csernus Mihály, Cserti József,, Csizmadia Sándor, Cson­tos Imre, Csukás Endre, Czakó János, Czettler Jenő, Dräxler János, Drozdy Győző, Dvorcsák Győző, Eberhardt Antal, Emich Gusztáv, Eitidi­Harrach Béla, Fangler Béla, Fábián István, Fáy Gyula, Fertsák Jenő, Ferdinandy Gyula, Forgács Miklós, Friedrich István, Gaal Gaszton, Gaál Endre, Gedeon Jenő, Gerencsér István, Giesswein Sándor, Griger Miklós, Gunda Jenő, Gyömörey György, Hadházy Zsigmond, Haypál István, Hegedüs György, Hegyeshalmy Lajos, Herrmann Miksa, Héjj Imre, Homonnay Tiva­dar, Horthy Jenő, Huber János, Huszár Ele-, mér, Huszár Károly, Javos Antal, Jármy József, Karafiáth Jenő, Kardos Noé, Kálmán István, Kerese György, Kiss Ferenc, gróf Klebelsberg Kunó, Kolosváry Kiss István, Kolozsi Endre, Kószó István, Kovács Emil, Cs. Kovács István, Kovács J. István, Könyves Lajos, Kuna P. András, Kutkafalvy Miklós, Legeza Pál, Letenyei Pál, Lingauer Albin, Lipták Pál, Lovász János, Lukovich Aladár, Maczky Emil, Madarász Zsig­mond, Magyar Kázmér, Mahunka Imre, Mayer János, Mátéffy Viktor, Mikovínyi Jenő, Milotay István, Molnár János, Mózer Ernő, Muszti István, Nagy« János (egri), Nagy János (tamási), Nagy Pál, Négyesy László, Nitsch Mátyás, *Nyéky József, Oláh Dániel, Orffy Imre, Paczek Géza, Pákozdi András, Pálfy Dániel, # Pásztor József, Pékár Gyula, Perlaki György, K. Pethes László, Pető Sándor, Plósz István, Prohászka Ottokár, Rassay Károly, Renczes János, Reök Iván, Róbert Emil, Rubinek Gyula, Rubinek István, Sallay János, Sándor Pál, Schandl Károly, Schiessl Henrik, Schriffert Ferenc, gróf Sigray Antal, Simonyi-Semadam Sándor, Slachta Margit, Somogyi István, Szabó Balázs, évi augusztus hó 16-án, hétfőn. Szabó István (nagyatádi), Szabó István (sokoró­pátkai), Szabó József (biharnagybajomi), Szabó Zoltán, Szalánczy József, Szádeczky-Kardoss Lajos, gróf Széchenyi Viktor, Szijj Bálint, Szilárd Béla, Szmrecsányi György, báró Szterényi József, Sziics Dezső, Tankovics János, Tarányi Ferenc, Taszler Béla, Temesváry Imre, Thomas Ferenc, Tomori Jenő, Túri Béla, Usetty Ferenc, Vass József, Vázsonyi Vilmos, Vedlik Béla, Vértes Vilmos István, Virter László, Wagner Károly, Waigandt Antal, Weber János, Weiss Konrád, Zákány Gyula, Zeőke Antal. Elnök: Kérem a jegyző urakat, szívesked­jenek összeszámlálni a jelenlévőket. (Megtörté­nik.) 53 képviselő ur jelen lévén, a Ház határo­zatképes. (Éljenzés.) Folytatjuk a tárgyalást. Kivan még valaki a 14. §-hoz szólni? (Nem.) Ha szólani senki sem kivan, a vitát be­rekesztem. Következik a határozathozatal, A 14. § egész első bekezdésével szem­ben Hornyánszky Zoltán képviselő ur egy mó­dosítást terjesztett elő. Két részre osztom tehát a kérdést. Fel fogom tenni szavazásra először az első bekezdést, szemben Hornyánszky Zoltán képviselő ur módosításával. Ha az eredeti sza­kasz változatlanul fogadtatik el, akkor elesett­nek jelentem ki Hornyánszky képviselő ur mó­dosítását ; ha nem fogadtatik el változatlanul, akkor Hornyánszky Zoltán. képviselő ur módo­sításával fogadtatik el a szakasz. Azután fel fogom tenni a kérdést a legutolsó bekezdésre. Méltóztatik hozzájárulni a kérdés ekkénti fel­tevéséhez, igen vagy nem ? (Felkiáltások : Igen I) Felteszem a kérdést : méltőztatnak-e a 14. § első bekezdését változatlanul elfogadni, szem­ben Hornyánszky képviselő ur módosításával, igen vagy nem ? (Igen !) A Nemzetgyűlés a 14. § első bekezdését változatlanul fogadta el s így Hornyánszky képviselő ur módosítása elesik. Következik a második bekezdés. Méltóztatnak-e a második bekezdést válto­zatlanul elfogadni, igen vagy nem ? (Igen !) A Nemzetgyűlés a második bekezdést is változat­lanul fogadta el s így a 14, § változatlanul fogadtatott el. Következik a 15. §. Kontra Aladár jegyző (olvassa a 16. és 16. §-okat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak; olvassa a 17. §),. Elnök: Az igazságügyminister ur kíván szólni. Tomcsányi Vilmos Pál igazságügyminister: Nem" érintve a 17. § érdemi tartalmát, szaba­tossági szempontból vagyok kénytelen módosító szöveget ajánlani. Az a törvény ugyanis, amelyre ez a szakasz hivatkozik : az 1908. évi VI. te. 5. §-a nem az ügyészek pótlékairól szól, hanem az ítélőtábla »elnöki titkárának pótlékáról. En­nélfogva indítványom az, hogy az első bekezdés harmadik sorának első szava, az »és« szó he­lyett a következő szöveget tegyük be : »valamint a budapesti ítélőtábla elnöki titkárának« és

Next

/
Oldalképek
Tartalom