Nemzetgyűlési napló, 1920. IV. kötet • 1920. július 22. - 1920. augusztus 19.

Ülésnapok - 1920-77

A Nemzetgyűlés 77. ülése 1920. évi augusztus hó 4-én, szerdán, Boltlik József és Szmrecsányi György elnöklete alatt. Tárgyai: A múlt ülés jegyzőkönyve még nem hitelesített részének hitelesítése. — Elnöki előterjesztések. — Az összeférhetlenségi itélő-bizottság ítéletének felolvasása gróf Széchenyi Viktor összeférhetlenségi ügyében. — Az indítvány- ós interpellációs-könyvek felolvasása. — Az igazságügyi bizottság elő­adója benyújtja jelentését a kir. itélőbirák ós ügyészek illetményeiről szóló törvényjavaslat tár­gyában. — Ereky Károly indítványának indokolása pénzügyi szakbizottság kiküldése tárgyában. — Szabó József indítványának indokolása a termésrendelet megváltoztatása tárgyában. — A leg­közelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása. — A földmivelésügyi minister válasza Beniczky Ödön július 28-iki interpellációjára. — Dr. Wagner Károly interpellációja a rendőrségi kinevezések tárgyában. — Reök Iván interpellációja a budapesti dunai kikötő tárgyában. — Paczek Géza interpellációja a dévaványai községi elöljáróság tárgyában. — Csernus Mihály interpellációi a kommunizmussal vádolt internáltak tárgyában ; a június elseje előtti gazdasági és aratási szerző­dések tárgyában ; a gabonaárat megállapító rendelet tárgyában. — Perlaki György interpellációja és a külügyminister válasza a pécsi és baranyai események tárgyában. A kormány részéről jelen vannak : gr. Teleki Pál, b. Korányi Frigyes, Rubinek Gyula, Tomcsányi Vilmos Pál, Szabó István-(nagy­atádi), B ley er Jakab, Szabó István (sókoró­pátkai). (Az ülés kezdődik d. e. 10 óra 15 perckor.) Elnök : Az ülést megnyitom. A mai ülés jegyzőkönyvét vezeti Bródy Ernő jegyző ur, a javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Frühwirth Mátyás jegyző ur, a javaslatok ellen felszólalókat jegyzi Kontra Aladár jegyző ur. Felkérem a jegyző urat, szíveskedjék a múlt ülés jegyzőkönyvének még nem hitelesített részét felolvasni. Bródy Ernő jegyző (olVassa az 1920. évi augusztus hó 3-án tartott ülés jegyzökönyvének még nem hitelesített részét.) Elnök : Van valakinek észrevétele a felolva­sott jegyzőkönyv ellen? (Nincs.) Ha nincs, azt hitelesítettnek jelentem ki. Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek Fangler Béla képviselő ur levelét, melyben egészségi okokból négy heti szabadságidő engedélyezését kéri. Javaslom a t. Nemzetgyűlésnek, hogy a kért szabadságot megadni méltóztassék. (Helyes­lés.) Ilyen értelemben mondom ki a határozatot. Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek Kerese György nemzetgyűlési képviselő ur levelét, amely­ben bejelenti, hogy a kérvényi és zárszámadási bizottságokban viselt tagságáról lemond. A le­mondás folytán megüresedett bizottsági tagsági helyek betöltése iránt egy későbbi időpontban fogok a t. Nemzetgyűlésnek javaslatot tenni. , Bemutatom az összeférnetlenségi itélő­bizottság ítéletét gróf Széchenyi Viktor nemzet­gyűlési képviselő ur összeférhetlenségi ügyében. A házszabályok 159. §-a értelmében fel­kérem Frühwirth Mátyás jegyző urat, szíves­kedjék az összeférhetlenségi itélő-bizottság íté­letét indokaival együtt felolvasni. Frühwirth Mátyás jegyző (olVassa) : »Az össze­férhetlenségi itélő-bizottság 1920. évi augusztus hó 3-án tartott ülésén gróf Széchenyi Viktor nemzetgyűlési képviselőnek önmaga által be­jelentett összeférhetlenségi ügyében a követ­kezőleg itélt : Gróf Széchenyi Viktor nemzet­gyűlési képviselőnek a Pesti Hengermalom Társaság, Magyar Rézhengerművek r.-t., Fejér­megyei Takarékpénztár r.-t. és Fejérmegyei Mezőgazdasági és Kereskedelmi részvénytársa­ságokra vonatkozó összeférhetlenségi ügyében azon feltett kérdésre, hogy forog-e fenn össze­férhetlenség, 12 szavazattal — szavazat elle­nében kimondotta, hogy az összeférhetlenség esete nem forog fenn. Kelt Budapesten, 1920 augusztus hó 3-án. Dr. Lukovich Aladár, az összeférhetlenségi itélőbizottság elnöke, Kontra Aladár, az összeférhetlenségi itélő-bizottság jegyzője.« »Az összeférhetlenségi itélő-bizottság 1920* évi augusztus hó 3-án tartott ülésén gróf

Next

/
Oldalképek
Tartalom