Nemzetgyűlési napló, 1920. I. kötet • 1920. február 16. - 1920. április 16.

Ülésnapok - 1920-8

86 A Nemzetgyűlés 8, ülése 1920. é Elnök : Felkérem Szabó Sándor jegyző urat, szíveskedjék az eskümintát olvasni. Szabó Sándor jegyző (olvassa az eskümintáát ; Ereky Károly, Kenéz Béla és örffy Imre leteszik az esküt.) Elnök : Felkérem a II. Biráló-bizottság tag­jait, szíveskedjenek az esküt letenni. K. Pethes László jegyző (olvassa) : Ernst Sándor, Hegedűs György, Hencz Károly, Kerese György, Szabó Balázs, Taszler Béla, Weiss Konrád. Elnök ." Felkérem Szabó Sándor jegyző urat, szíveskedjék az eskümintát felolvasni. Szabó Sándor jegyző (olvassa az eskümintát; Hegedűs György, Hencz Károly és Taszler Béla le­teszik az esküt). Elnök : Következik a III. Biráló-bizottság tag­jainak eskütétele. K. Pethes László jegyző (olvassa) : Nagy Pál, őrgróf Pallavicini György, Rupert Rezső, Somogyi István, Túri Béla, Usetty Ferenc, Wagner Károly. Elnök: Felkérem Szabó Sándor jegyző arat, szíveskedjék az eskümintát felolvasni. Szabó Sándor jegyző (olvassa az eskümintát ; Nagy Pál, Rupert Rezső, Somogyi István, Usetty Ferenc és Wagner Károly leteszik az esküt). Elnök : Következik a IV. Biráló-bizottság tag­j ainak eskütét el e. K. Pethes László jegyző (olvassa) : Dömötör Mihály. Gedeon Jenő, Haypál István, Janka Ká­roly, Pető Sándor, Rassay Károly, Vass József. Elnök: Felkérem Szabó Sándor jegyző urat, szíveskedjék az eskümintát felolvasni. Szabó Sándor jegyző (olvassa az eskümintát ; Dömötör Mihály, Gedeon Jenő, Haypál István, Rassay Károly és Vass József leteszik az esküt). Elnök : Felkérem a Biráló-bizottság azon tagjait, akik távollétük miatt az esküt nem tet­ték le, szíveskedjenek a Ház legközelebbi ülésén az esküt letenni, mert amíg a biráló-bizottság valamelyik tagja az esküt le nem tette, addig a Biráió-bizottságok tárgyalásaikat és működésüket nem kezdhetik meg. Most pedig ki fogom sorsolni a biráió-bizott­ságok között a panasszal, illetve kérvénnyel meg­támadott mandátumokat, összesen megtámadta­tott 22 mandátum. Az egyik urnából kihúzom a megtámadott mandátum birtokosának nevét, a másik urnából pedig a Biráló-bizottság számát. Amely számot kihúzom, azon számú Bíráló-bizott­sághoz fog utasíttatni a kisorsolt képviselő man­dátuma. Kisorsolok egy számot. (Az urnából kivesz egy számot.) Négy. Tehát a IV. számú Bíráló­bizottsághoz utasittatik öt mandátum, még pedig a következők mandátuma (az urnából egyenkint huzza ki a neveket) : Muszti István, Karanáth Jenő, Perlaki György, Szmrecsányi György, Vasadi Balogh György. Most kisorsolok egy ujabb számot. (Az urná­ból kivesz egy számot) Kettő. A II. számú Bíráló­bizottsághoz utasittatik tehát a következő öt kép­viselő mandátuma (az urnából egyenként huzza ki évi február hó 28-án, szombaton. a neveket) ; Fábián István, Bródy Ernő, Molnár János, Ferdinandy Gyula, Sándor Pál. Következik (az urnából kihúz egy számot) a III. számú Biráló-bizottság. Ide hat mandátum utasittatik, még pedig a következő képviselők mandátuma : (Az urnából egyenként huzza ki a neveket.) Kolcsvári Kiss István, Szabó István (sokorópátkai) mindkét megbízólevele, Gaal Gasz­ton. Scholtz Ödön, Újvári Géza. Végül maradt az I. számú Biráló-bizottság. Ehhez tartozik a még ki nem sorsolt hat mandá­tum, még pedig a következők mandátuma : Drozdy Győző, Zákány Gyula, Magyar Kázmér, Madarász Zsigmond, Cs. Kovács István és Hir György. Felkérem a megválasztott biráló-bizottságo­kat, hogy március hó 2-ikán megalakulni szíves­kedjenek és pedig az I. Biráló-bizottság az I. sz, bizottsági tsremben, a II. Biráló-bizottság a II. sz. bizottsági teremben, a III. az elnöki irodában és végül a IV. az olvasóteremben. Egyben felhívom a megválasztandó elnök urak figyelmét arra, hogy a tárgyalások megkezdése előtt meggyőződni tar­toznak arról, hogy a tagok valamennyien letették-e az esküt, mert az eskü letétele előtt a bizottsági tagok közül senlá, sőt maga a bizottság sem kezd­heti meg működését. ^ Következik a legközelebbi ülés napirendjének megállapítása. Javaslom, hogy a legközelebbi ülésünket már­cius hó 1-én d. e. 10 órakor tartsuk meg, amely ülés napirendjére kitüzessék : 1. a múlt ülés jegyző­könyvének hitelesítése, 2. Magyarország kormány­zójának megválasztása, (Felkiáltások: Éljen Horthy/) 3. a kormányzó eskütétele. Méltóztatnak napirendi javaslatomat elfo­gadni ? (Igen !) Ha igen, akkor azt elfogadottnak jelentem ki. M Következnek az interpellációk. Ki az első interpelláló ? Szabó Sándor jegyző : Cserti József ! Cserti József: Tisztelt Nemzetgyűlés! (Hall­juk ! Halljuk !) Schandl Károly t. képviselőtársam­nak a napokban elmondott interpellációjában tett az a kijelentése, hogy nekünk kenyérpolitikát kell követnünk, a t. Nemzetgyűlés általa nos helyeslésé­vel találkozott. Képviselőtársam interpellációjá­ban a rónákat boritó talajvizek lecsapolásáról szó­lott, ami által biztosítva látja a jövőben a min­dennapi kenyér és a szükségletek előteremtését. Én is e célból szólalok fel, hogy ezeket a jövőben biztosítva lássam. Ez alkalommal a legfontosabbra. a munkáskezek biztosítására akarok kitérni. (Hall­juk !) Tudjuk, hogy a mostani nincstelenséget leg­inkább az okozta, hogy a múltban a mezőgazda­ságnak ez a legfontosabb tényezője, a munkáskéz nem állott kellőképen rendelkezésre. (Ugy van f Ugy van! a jobboldalon.) Tudjuk azt is, hogy a háború alatt még a frontról is szabadságolták a katonákat, hogy a kenyér és a mindennapi meg­élhetéshez szükséges anyagok biztosíttassanak. Most azonban előttem meg nem fogható módon

Next

/
Oldalképek
Tartalom