Nemzetgyűlési napló, 1920. I. kötet • 1920. február 16. - 1920. április 16.

Ülésnapok - 1920-3

2") A Nemzetgyűlés 3. ülése 1920. évi február hó 20-án } pénteken. náljuk, hogy abból ujabb félreértések, ujabb össze­ütközések ne történjenek. A szerencsétlenséget meg nem történtté tenni nem tudjuk. Gondoskodunk azonban arról, hogy semmiféle hasonló dolog többé ne történhessen, és hogy a bűnösök oly büntetésben részesüljenek, hogy a bűnre hajlamos embereknek minden kedvök elmenjen attól, hogy hasonlókra törekedjenek. Ez nekünk ebben a pillanatban eltökélt szándékunk, szent kötelességünk, amit teljesiteni is fogunk. (Élénk helyeslés és taps.) Kérem a t. Nemzetgyűlést, méltóztassék ezt tudomásul venni és kérem ebben a harczban, ebben a küzdelemben az egész Nemzetgyűlés erkölcsi tá­mogatását. (Általános élénk helyeslés, tetszés és taps.) Elnök ; Napirend előtti felszólalás tárgyában határozat nem hozható. Ezennel áttérünk a napirendre. Napirend sze­rint következik a tanácskozó osztályok kisorso­lása. Erre vonatkozólag jelentem at. Nemzet­gyűlésnek, hogy 164 nemzetgyűlési tag közül — 15 levonandó, minthogy egyesek több kerületben vannak megválasztva, négyen még nem adták be megbizólevelüket, végül, mert az elnök és az egyik alelnök osztályba nem soroltatik — össze­sen 153 lesz osztályba sorolandó és pedig a ház­szabályoknak megfelelően az első osztályba 39, a többi osztályokba egyenkint 38. Megkezdem a sorsolást. I. osztály : Forgács Miklós, Vasadi Balogh György, Friedrich István, Szilárd Béla, Sziráki Pál, Szmrecsányi György, báró Szterényi József. Szűcs Dezső, Tankovics János, Tarányi Ferencz, Taszler Béla, Kolosváry-Kiss István, Kovács Emil, Kószó István, báró, Korányi Frigyes Szabó István (sokorópátkai), Hencz Károly, Henzer István, Cs. Kovács István, Frühwirth Mátyás, Gaal Gaszton, Haypál István, Szijj Bálint, Usetty Ferencz, Kutkafalvy Miklós, Szabó József, Szabó Sándor, Szabóky Jenő, Szent-Imrey Ákos, Weiss Konrád, örffy Imre, gróf Teleki Pál, Oláh Dániel, Thomas Ferencz, Ugrón Gábor, Túri Béla, Újvári Géza, Weber János, Eupert Rezső. II. Osztály : gróf Széchenyi Viktor, Szalánczy József, Szabó István (nagyatádi), Reök Iván, Rupprecht Olivér, Nitsch Mátyás, Mikovényi Jenő, Nagy János (tamási), Nagy János (egri), Herrmann Miksa, Hir György, Homonnay Tiva­dar, Meskó Zoltán, Gyömörey György, Gedeon Jenő, Giesswein Sándor, Bozsik Pál, Bródy Ernő, Czettler Jenő, Budaváry László, Fan gier Béla, Grieger Miklós, Gunda Jenő, Fábián István, Bo­dor György, Hegedűs György, gróf Klebelsberg Kunó, Kontra Aladár, Beniczky Ödön, Bleyer Jakab, gróf Andrássy Gyula, Öserti József, Huszár Károly, Huszár Elemér, Ferdinandy Gyula, Eber­hardt Antal, Szabó Balázs, Dömötör Mihály. III. osztály : Dräxler János, Róbert Emil, Sabel János, Huber János, Horthy Jenő, Szabó Gy. János, Drozdy Győző, Fáy Gyula, Rubinek István, Vázsonyi Vilmos, Vedlik Béla, Virter László, Vass József, Ereky Károly, Csukás Endre, Kerese György, Bárczy István, gróf Apponyi Al­bert, Avarffy Elek, Javos Antal, Karafiáth Jenő, Kálmán István, Czakó János, Kerekes Mihály, Nagy Pál, Iklódy-Szabó János, Zákány Gyula, Putnoky Móricz, Lingauer Albin, Letenyei Pál, Rassay Károly, Reischl Richárd, Hornyánszky Zoltán, Ernst Sándor, Waigandt Antal, Molnár János, Prohászka Ottokár, Kenéz Béla. IV. osztály : Muszti István, Mátéfíy Viktor, Perlaky György, Pető Sándor, Madarász Zsigmond, Magyar Kázmér, őrgróf Pallavicini György, Pálfíy Dániel, Lipták Pál, Haller József, Pékár Gyula, Mayer János, Lukovich Aladár, Kovács J. István, Plósz István, Patacsi Dénes, Rubin ek Gyula, Barla-Szabó József, Bartos János, Wagner Károly, Janka Károly, Bencze Gábor, Pákozdi András, Lovász János, Bárány Imre, Somogyi István, gróf Sigray Antal, Scholtz Ödön, Mahunka Imre, K. Pethes László, Schiessl Henrik, Schandl Károly, Sándor Pál, Sallay János, Bernáth Béla, Haller István, Hegyeshalmy Lajos, Benárd Ágoston. A sorsolás ekként megtörténvén, ennek ered­ménye ki fog nyomatni és a Nemzetgyűlés t. tagjai között szét fog osztatni. Következik a bizottságoknak megválasztása. A névsort olvasni fogja K. Pethes László jegyző ur, a távollévőket pedig jegyezni fogja Kontra Aladár jegyző ur. A szavazás megkezdése előtt fel fog olvastatni a házszabályok 233. §-a. Frühwirth Mátyás jegyző (olvassa a házszabá­lyok 233. %-át). Mielőtt a szavazást megkezdenők, az ülést öt percre felfüggesztem. (Szünet után.) Eínök : Az ülést újból megnyitom. Kérem a névsor felolvasását. K. Pethes László jegyző (olvassa a névsort). Elnök : Kérem a távollévők névsorának fel­olvasását. K. Pethes László jegyző (olvassa a távol volt képviselők névsorát). Elnök : A szavazás befejeztetvén, a szavazatok összeszámlálásának tartamára az ülést felfüg­gesztem. (Szünet után.) Elnök: Az ülést újból megnyitom. Kérem K. Pethes László jegyző urat, hogy a szavazás eredményét felolvasni sziveskedjék. K. Pethes László jegyző : Beadatott összesen • 128 szavazólap. Ezek alapján az Igazságügyi Bi­zottság tagjaiul megválasztattak : Bródy Ernő, Dömötör Mihály, Fan gier Béla, Ferdinandy Gyula, Haller József, Hegedűs György, Hegyeshalmy Lajos, Hencz Károly, Homonnay Tivadar, Hornyánszky Zoltán, Horthy Jenő, Kerese György, Kolosváry-

Next

/
Oldalképek
Tartalom