Nemzetgyűlési napló, 1920. I. kötet • 1920. február 16. - 1920. április 16.

Ülésnapok - 1920-2

12 A Nemzetgyűlés 2. ülése 1920, évi február hó 18-án, szerdán. Nagy János (egri), Nagy János (tamási), Nagy Pál, Oláh Dániel, Örffy Imre, Pékár Gyuía : Rubinek István és Ruppert Bezső mandátumát. A következő mandátumokat, mint amelyek alakjukra és kiállításukra nézve nem felelnek meg a törvényes kellékeknek, a házszabályok 12. §-ának b) pontja alá sorolta: Drozdy Győző mandátu­mát azért, mert a választási elnök az egyik község­ben folytatólagos szavazást nem rendelt el, noha a választási listából 11 darab elveszett ; Ferdinandy Gyula mandátumát azért, mert az ajánlás körül szabálytalanságok merültek fel ; Haller István lövői mandátumát azért, mert az egyik község­ben nem ejtették meg a szavazást, t. i. a küldött­ségi elnök nem kapta meg a szavazólistát és igy nem rendelte el a szavazást ; Cs. Kovács István mandátumát azért, mert néhány községben a zár­órát előbb tűzték ki ; igaz, hogy az indokolás azt niondja, hogy a hátralevő szavazatok a választás eredményére befolyással nem voltak, azonban ezt az osztály nem volt hivatva elbirálni ; Molnár Já­nos mandátumát azért, mert a küldöttségi elnök az egyik községben uj szavazást rendelt el, azonban a jegyzőkönyvben sehol nincs nyoma annak, hogy milyen okból ; Zákány Gyula mandátumát azért, mer,t a küldöttségi elnök pót jegyzékeket ké­szített t. i. a valaszítás napján és a helyszínén szavazókat vett fel és leszavaztatott olyan válasz­tókat' akik a választási jegyzékbe felvéve nem voltak; Hir György, Magyar Kázmér és Újvári Géza mandátumát azért, mert az alap-jegyző­könyvet a fő választásról nem terjesztett-ék be. Az osztáiy a c) pont alá sorolta Muszti István mandátumát, amely tartalomra és kiállításra nézve kifogástalan, de panasszal támadtatott meg. Végül az osztály a d) pont alá sorolta Fábián 1st van mandátumát, mert tartalma és kiállítása szempontjából is kifogás alá esett, és panasszal is megtámadtatott. A kifogástalan mandátumok tulajdonosai kö­zül azután a bizottság az igazoló állandó bizott­ságba titkos szavazással rendes tagoknl Lingauer Albin és Somogyi István, póttagokul pedig Haller József és Koszó István nemzetgyűlési képviselő­ket választotta meg. ' Ezekben voltam szerencsés a jelentést előter­jeszteni. Kérem azt tudomásul venni. Korelnök : Tudomásul vétetik. Kérem a harmadik osztály előadóját, szíves­kedjék jelentését megtenni. Iklódi Szabó János előadó ; T. Nemzetgyűlés ! Van szerencsém a harmadik osztály jelentését be­terjeszteni. A harmadik osztály tegnap megalakult. Elnö­kévé Rakovszky Istvánt választotta meg, jegyző­jévé pedig engem. A házszabályok értelmében az a) jegyzékbe foglalta a következő kifogástalan mandátumokat ; Bárczy István, Haller József, Tarányi Ferencz, gróf Andrássy Gyula, Hegedűs György, Hegyes­hal my Lajos, Hencz Károly, Lingauer Albin, Lip­ták Pál, Koszó István, Kovács I. István, Somogyi István, Szabó Balázs, Schandl Károly, Letenyei Pál, Kutkafalvy Miklós, báró Szterényi József, Sallay János Szabó Gy. János, Sziráky Pál, báró Kroányi Frigyes, Kovács Emil, Weisz Konrád, Szűcs Dezső, Tankovics János, Taszler Béla, Szi­lárd Béla, Simonyi-Semadam Sándor, gróf Sigray Antal, gróf Teleki Pál, Usetty Ferencz, Lovász János, és Schiessl Henrik nemzetgyűlési tagok meg­bízó leveleit ; a b) jegyzékbe foglalta Madarász Zsigmond nemzetgyűlési képviselő megbízólevelét, mert a kerület három községében olyanok is szavaztak, akik az érvényes névjegyzékben felvéve nem voltak s akikről a, szavazatszedő küldöttség elnöke szabály­ellenesen pótnévjegyzéket készített ; végül a c) jegyzékbe sorolta Sándor Pál, Szmrecsányi György, Scholtz Ödön, Vasadi Ba­logh György nemzetgyűlési tagok megbízóleveleit, melyek megfelelnek ugyan a törvény rendelkezé­seinek, de a választás érvényessége kérvénnyel van megtámadva. Végül van szerencsém jelenteni, hogy az osz­tály az igazoló állandó bizottságba rendes tagokul Iklódi Szabó Jánost és Vass Józsefet, póttagokul pedig Karafiáth Jenő és Szent-Imrey Ákost válasz­totta meg. Ezekben volt szerencsém a III. osztály jelentését előterjeszteni. Kérem azt tudomásul venni. Korelnök : Tudomásul vétetik. Kérem a IV. osztály előadóját, szíveskedjék jelentését be­terjeszteni. Perlaki György előadó: Van szerencsém beje­lenteni, hogy a IV. igazoló osztály tegnap meg ala­kulván, elnökévé Reök Ivánt, jegyzőjévé Perlaki Györgyöt választotta meg. A mandátumok megvizsgálása után az a) osz­tályba sorolta Barla Szabó József, Bartos János, Benárd Ágoston, Homonnay Tivadar, Hornyánszky Zoltán, Horthy Jenő, Huber János, Huszár Ele­mér, Huszár Károly, Iklódi Szabó János, Janka Károly, Javoss Antal, Karafiáth Jenő, Kálmán István, Kenéz Béla, Kerese György gróf Klebels­berg Kuno, Kontra Aladár, Lukovich Aladár, Ma­hunka Imre, Nitsch Mátyás, Prohászka Ottokár, Putnoky Móricz, Rakovszky István, Rassay Ká­roly, Rei chl Richard, Róbert Emil, Rubinek Gyula, Rupprecht Olivér, Szabó István (nagy­atádi), Szabóky Jenő, Szalányi József, Szent­Imrey Ákos, gróf Széchényi Viktor, Szijj Bálint, Vass József nemzetgyűlési tagok megbízóleveleit és a c) osztályba sorolta Kolosváry Kiss István megbízólevelét. Titkos szavazás rendjén állandó igazoló-bi­zottsági rendes tagokul Dömötör Mihályt és "Wag­ner Károlyt, póttagokul Wirter László és Weber János nemzetgyűlési tagokat választotta meg. Kérem a jelentés tudomásulvételét. Korelnök : Tudomásul vétetik. Kérem az I. osztály előadóját, szíveskedjék jelentését beterjeszteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom