Nemzetgyűlési napló, 1920. I. kötet • 1920. február 16. - 1920. április 16.

Ülésnapok - 1920-1

A Nemzetgyűlés 1. ülése 1920. évi február hó 16-án, hétfőn. » Szabó István (nagyatádi) : Ott járt nálam több este ! (Zaj.) Gaál Gaszton : Nem fogunk megijedni semmi­féle heccmacliereitőL (Zaj.) Nem fogunk félni senkitől sem ! Ellátjuk a baját annak, a ki hep­ciáskocik. (Folytonos zaj. Egy hang balfelől : Ne liepciáskodjék !) Szabó József körjegyző (tovább olvassa a név­sort). Korelnök : Kérem a távollevők névsorának felolvasását. Szabó Sándor körjegyző' (olvassa a távollevők névsorát). Korelnök : Ekként a megbízólevelek beadása megtörténvén, mielőtt az osztályok kisorsolására térnénk át, a házszabályok 4. §-a értelmében jelentem, hogy eddig a következő panaszok adat­tak be a Nemzetgyűlés elnökségéhez : Somogy vármegye lengyeltótii választókerü­letében megválasztott Gaál Gaszton választása ellen ; Győr vármegye győrszent márt oni választó­kerületében megválasztott Szabó István (sokoró­pátkai) választása ellen ; Sopron vármegye nagymart oni választókerü­letében megválasztott Scholtz Ödön választása ellen ; Budapest székesfőváros VII. választókerüle­tében megválasztott Sándor Pál választása ellen ; (Helyeslés balfelől.) Baranya vármegye szalántai választókerüle­tében megválasztott Muszti István választása ellen ; Fejér vármegye váli választókerületében meg­választott Vasady Balogh György választása ellen ; Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye kiskunhalasi választókerületében megválasztott Kolozsváry Kiss István választása ellen ; végül Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye abonyi vá­lasztókerületében megtartott választás ellen. Erre vonatkozólag megjegyzem, hogy az abonyi kerületben a f. é. február hó 8-ikán meg­tartott pót választáson Fábián István választatott meg, a panasz azonban már február hó 7-ikén, vagyis még a pótválasztás megejtése előtt benyuj­tatott a Nemzetgyűlés elnökségéhez. Noha a pa­naszban az emiitett oknál fogva nincs feltüntetve, hogy kinek a választása ellen irányult, mégis ter­mészetszerűleg ahhoz az osztályhoz fog utasíttatni, amely osztályhoz a pótválasztáson megválasztott Fábián István megbízólevele kerül. A többi imént felsorolt panaszok is — a ház­szabályok 6. §-a értelmében — ki fognak adatni azoknak az osztályoknak, amelyekhez az illető megbízólevelek jutottak. Most a megbízólevelek összeszámlálása cél­jából az ülést egy félórára felfüggesztem. (Szünet után:) NEMZETGYŰLÉSI NAPLÓ. 1920—1921. — I. KÖTE Korelnök : A felfüggesztett ülést újból meg­nyitom. Van szerencsém közölni, hogy Szabó Balázs utólag beadta megbízólevelét. így beada­tott 149 nemzetgyűlési tag részéről 153 megbízó­levél. Az emiitett 149 nemzetgyűlési tag a ház­szabályok 20. §-ának rendelkezései szerint nyilt ülésen megejtett sorshúzás utján négy osztályba fog soroztatni, és pedig az első osztályba 38, a második, harmadik és negyedik osztályokba pedig egyenkint 37 nemzetgyűlési tag. A sorshúzást megkezdem. I. osztály. Kovács István, Mayer János, Csukás Endre, Fábián István, Fangler Béla, Fáy Gyula, Ferdi­nándy Gyula, Friedrich István, Bródy Ernő, Buda­váry László, Cserti József, Haller István, Újvári Géza, Zákány Gyula, Magyar Kázmér, Meskó Zol­tán, Pékár Gyula, örffy Imre, Bottlik József, Mol­nár János, Drozdy Győző, Ereky Károly, Ernst Sándor, Eberhardt Antal, Mátéfíy Viktor. Czettler Jenő, Gyömörey György, Hirr György, Hermann Miksa, Muszti István, Haypál István, Rupert Rezső, Renczes János, Nagy János (egri), Nagy János (tamási), Nagy Pál, Oláh Dániel, Rubinek István. II. osztály : Hencz Károly, Haller József, Hegyeshalmy Lajos, Hegedűs György, Sallay János, Sándor Pál Schandl Károly, Schiessl Henrik, Scholtz Ödön, Lovász János, gróf Teleki Pál, Taszler Béla, Kutka­falvy Miklós, Bárczy István, Lingauer Albin, Szabó Gy. János, Somogyi István, Darányi Ferencz, Tankovits János, Szűcs Dezső, báró Szterényi József, gróf Sigray Antal, Simonyi-Semadam Sándor, Madarász Zsigmond, Besenyey Pál, Kovics I. István, Weisz Konrád, Szmrecsányi György, Ko­vács Emil, Koszó István, Cziráky Pál, Szilárd Béla, báró Korányi Frigyes, Lipták Pál, Usetty Ferencz, Vasadi Balogh György. III. osztály : Kontra Aladár, ! Bartos János, Barta Szabó József, Szabó István (nagyatádi), Lénárt Ágost Vass József, Rubinek Gyula, Róbert Emil, Reichl Richárd, Nitsch Mátyás, Vukovits Aladár, Ma­hunka Imre, Rupprecht Olivér, Rassay Károly, Rakovszky István, Putnoky Móricz, Kolosváry Kiss István, gróf Klebelsberg Kunó, Kerese György. Kenéz Béla, Kálmán István, Karafláth Jenő, Ja­voss Antal, Janka Károly, I.klódi Szabó János, Huszár Károly, Huszár Elemér, Huber János, Horthy Jenő, Hornyánszky Zoltán, Homonnay Tivadar, Szijj Bálint, gróf Széchenyi Viktor, Szent­Imrey Ákos, Szalánczy József, Szabóky Jenő, Pro­hászka Ottokár. IV. osztály : Plósz István, Pető Sándor, K. Pethes László, Perlaky György, Pálffy Dániel, Szabó Sándor, Szabó József, Szabó István (sokorópátkai), Bencze 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom