Nemzetgyűlési napló, 1920. I. kötet • 1920. február 16. - 1920. április 16.

Ülésnapok - 1920-10

A Nemzetgyűlés 10. ülése 1 1920. évi március hó 2-án, kedden, Rakovszky István elnöklete alatt. Tárgyai : Elnöki előterjesztések. — Zárt ülés. — A jegyzőkönyv egy részének hitelesítése, ülés idejének és napirendjének megállapítása. A legközelebbi A kormány részéről jelen vannak : Huszár Károly, gr. Somssich József, Benlczky Ödön, b. Korányi Frigyes, Haller István, Bárczy István, Friedrich István, Ruhinek Gyula, Heinrich Ferenc, Bleyer Jakab, Szabó István (nagyatádi), Szabó István (sokorópátkai). (Az ülés kezdődik délelőtt 11 órakor.) Elnök : Az ülést megnyitom. A mai ülés jegyzőkönyvét vezeti Kontra Aladár jegyző ur; a javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Szabóky Jenő jegyző ur, a javaslatok ellen felszólalókat jegyzi Bródy Ernő jegyző ur. Bemutatom a t. Nemzetgyűlésnek Mosón vár­megye és Miskolcz város közönségének feliratát a magyar királyság fenmaradása, illetve a királyság intézményének visszaállítása érdekében, Vas vár­megye közönségének feliratát a szabadkőmives páholyok feloszlatása és a szabadkőmiveseknek az összes közhivatalokból való eltávolítása érdekében, (Elénk helyeslés.) végül Somogy vármegye közön­ségének feliratát Horthy Miklós fővezérnek kor­mányzóvá való megválasztása tárgyában. A három első felirat a házszabályok értelmé­ben előzetes tárgyalás és jelentéstétel végett ki­ada'ik a Kérvényi Bizottságnak, Somogy vár­megye felirata pedig, minthogy a kormányzó válasz­tása már megtörtént, irattárba fog helyeztetni. Bemutatom Pető Sándor nemzetgyűlési tag ur levelét, a melyben megrendült egészségi állapo­tának helyreállítása végett négyheti szabadságidő engedélyezését kéri. Javaslom a t. Nemzetgyűlésnek, hogy a kért szabadságot engedélyezni méltóztassék. Méltóz­tatnak megadni ? (Megadjuk I) A Nemzetgyűlés a kért szabadságot megadja. Jelentem a t. Nemzetgyűlésnek, hogy a Nem­zetgyűlés bizottságai közül ujabban megalakult a Mentelmi Bizottság, ennek elnökévé Ereky Ká­rolyt, jegyzőjévé Schandl Károlyt választották meg. Tudomásul vétetik. Ezzel kapcsolatban jelentem, hogy még nem alakult meg a Kérvényi, Számvizsgáló- és Zárszám­adásvizsgáló-bizottság, továbbá nem alakult még meg az 1. és 2. tanácskozó osztály. Ugy a bizottsá­gokat, mint a tanácskozó osztályokat felhívom, hogy még a mai nap folyamán alakuljanak meg és megalakulásukról tegyenek jelentést. Jelentem a t. Nemzetgyűlésnek, hogy e Bíráló­bizottságok tagjai közül Lovász János az 1., Ké­rése György a 2., Janka Károly és Pető Sándor a 4. Biráló-bizottság tagjai a házszabályokban elő­irt esküt még nem tették le. Felférem a mosü meg­nevezett nemzetgyűlési tag urak közül a jelen­lévőket, hogy az eskü letétele végett a terem köze­pére jönni szíveskedj énei. Felkérem Szabóky Jenő jegyző urat, hogy a házszabályok 36. §-ában foglalt eskümintát fel­olvasni szíveskedjék. Itt van Lovász János kép­viselő ur ? (Nincs !) Kéjese György képviselő ur ! Szabóky Jenő jegyző (olvassa az eskümintát : Kerese György leteszi az esküt). Elnök : A közjogi bizottság előadója kivan szólni. Turi Béla előadó : Tisztelt Nemzetgyűlés ! Van szerencsém beterjeszteni a közjogi bizottság jelen­tését a kormányzó megválasztásáról szóló 9. számú törvényjavaslatra vonatkozólag. Kérem a jelentés kinyomatását, szétosztását és napirendre tűzését. Elnök : A jelentés ki fog nyomatni, szét fog osztatni és annak idején napirendre fog kitüzetni. Tisztelt Nemzetgyűlés ! Kötelességem a tisz­telt Nemzetgyűlésnek a következő esetről jelentést tenni. (Halljuk! Halljuk!) Tegnap, amikor mi Magyarország kormányzójától az esküt kivettük, megtörtént az, hogy a parlament épülete tudtom, beleegyezésem, engedelmem nélkül katonai kor­donnal volt elzárva, ugy hogy a képviselők szabad mozgása, a be- és kijárás lehetősége meg volt vonva 14*

Next

/
Oldalképek
Tartalom