Nemzetgyűlési napló, 1920. I. kötet • 1920. február 16. - 1920. április 16.

Ülésnapok - 1920-9

A Nemzetgyűlés 9. ülése 1920. évi március hő 1-én, hétfőn, Rakovszky István elnöklete alatt, Tárgyai : A múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesitóse. — Magyarország kormányzójának megválasztása. — Bírálóbizottsági tagok eskütétele. — Magyarország kormányzójának eskütétele. — A ministerelnök benyújtja a kormányzó megválasztásáról szóló törvényjavaslatot. — A legközelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása. — Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. A kormány részéről jelen vannak: Huszár Károly, gr. Somssich József, Beniczky Ödön, b. Korányi Frigyes, Haller István, Bárczy István, Friedrich István, Ruhinek Gyula, Heinrich Ferenc, Bleyer Jakab, Szabó István (nagyatádi), Szabó István (sókorópátkai). (Az ülés kezdődik délelőtt 10 óra 25 perekor.) Elnök ; Az ülést megnyitom. A mai ülés jegyzőkönyvét vezeti Kontra Aladár jegyző ur; a javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Szabóky Jenő jegyző ur, a javaslatok ellen felszólalókat pedig Szabó Sándor jegyző ur. Következik a múlt ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesitése. Kontra Aladár jegyző (olvassa az 1920. évi február hő 28-án tartott ülés jegyzökönyvét). Elnök : Van valakinek észrevétele a jegyző­könyv hitelesitése ellen? (Nincs!) Ha nincs, a jegyzőkönyvet hitelesitettnek jelentem ki. Napirend szerint következik : Magyarország kormányzójának megválasztása. (Felkiáltások : Éljen Horthy!) Minthogy a törvény titkos szavazást rendel el, felkérem az igen t. nemzet­gyűlési tag urakat, hogy a névsor felolvasásakor egyenként a terem közepén felállított urnához járulni és szavazatukat leadni sziveskedjenek. A névsort olvasni fogja Szabóky Jenő jegyző ur, a távollevőket jegyzi Szabó Sándor jegyző ur. (Felkiáltások; Éljen Horthy!) Szabóky Jenő jegyző (olvassa a névsort. A Nemzetgyűlés tagj'mi beadják szavazólapjukat). Elnök : Következik a távollevők névsorának felolvasása. Kérem, t. képviselő urak, méltóztassanak helyüket elfoglalni. Szabó Sándor jegyző (olvassa a távolvol­tak névsorát). Elnök : Kérem a jegyző urakat, méltóztassa­nak összeszámlálni a szavazatokat. (Megtörténik.) T. Nemzetgyűlés! (Halljuk! Halljuk!) A NEMZETGYŰLÉSI NAPLÓ. 1920-1921. - I. KÖTET szavazás eredményét fogom kihirdetni. (Halljuk ! Halljuk !) Beadatott összesen 141 szavazat. Elnök nem szavazván, Horthy Miklósra 131 szavazat esett, (Hosszantartó élénk éljenzés és meg-meg­újuló taps. A Nemzetgyűlés tagjai felállanak.) Gróf Apponyi Albertre esett 7 szavazat. {Elénk éljenzés), 1 szavazólap üres volt ós 2 szavazat megoszlott. így Horthy Miklóst Magyarország kor­mányzójául megválasztottnak jelentem ki. (Hosz­szantartó élénk éljenzés és meg-megujuló taps. A Nemzetgyűlés tagjai felállanak.) T. Nemzetgyűlés ! Javaslom, hogy a t. Nem­zetgyűlés a maga kebeléből küldjön ki egy kül­döttséget, amely a megválasztott kormányzót a Nemzetgyűlésbe meghivja, hogy a törvényes es­küt letegye. Ha méltóztatnak megengedni, javaslom, hogy ezen küldöttségbe a következők választas­sanak meg : r a küldöttség elnökévé dr. Prohászka Ottokár, (Élénk éljenzés.) tagjaiul pedig Gyö­mörey György, Patacsi Dénes, Szijj Bálint és ügron Grábor képviselő urak. Méltóztatnak hozzájárulni ? (Igen !) Ha igen, akkor ezeket az urakat megválasztott küldöttségi tagoknak je­lentem ki és felkérem őket, méltóztassanak a kormányzó úrhoz elfáradni, hogy őt a terembe kisérjék. (Halljuk !) T. Nemzetgyűlés! Még több biráló-bizott­sági tag nem tette le az esküt. Azokat fel fo­gom kérni, hogy az esküt tegyék le és pedig : Az I. Biráló-bizottságból : Baiia-Szabó József, Giesswein Sándor, Hornyánszky Zoltán és Lovász János. Akik közülük jelen vannak, méltóztassanak a terem közepére fáradni. Az eskümintát Szabó Sándor jegyző ur fogja olvasni. Szabó Sándor jegyző (olvassa az eskü­mintát; Barla-Szabó József és Hornyánszky Zoltán leteszik az esküt). Elnök." Az eskü letétetett. Következik a II. Biráló-bizottságból : Kerese György, Ernst 14

Next

/
Oldalképek
Tartalom