Tanácsok országos gyűlésének naplója, 1919. I. kötet • 1919. június 14. - 1919. június 23.

Ülésnapok - 1919-10

TANÁCSOK ORSZÁGOS GYŰLÉSE. 10. ülés 1919 június hó 23 án, hétfőn, a Magyar Tanácsköztársaság Házában. Az ülés Ágoston Péter elnöklésével d. e. 9 óra 40 perckor kezdődik Elnök : Az ülést megnyitom. Napirend előtt Hamburger Sándor elvtárs kivan felszólalni. Hamburger Sándor : T. kongresszus ! Molnár tolnamegyei kiküldöttelvtársam tegnapelőtt az ellenforradalomról beszélve, egy táviratot olvasott fel, amelyet az én nevemben és megbízásomból küldöttek volna Dombóvárra. Ez a távirat olyan kitételeket tartalmaz, amelyek tényleg alkalmasak ellenforradalmi hangulat szitására. A magam részéről ebben az ügyben a vizs­gálatot haladéktalanul megindítottam és meg­állapítottam, hogy Szőke közélelmezési megbizott részéről ilyen szövegű távirat fel nem adatott. Kezeim között van a magy. kir. postának egy nem hivatalos, de másolatban kiadott irása, amely szó szerint tartalmazza annak a táviratnak a szö­vegét, amelyet a közélelmezési megbizott feladott. (Felkiáltások : Még mindig magy. kir. posta ? Saj­nos, hogy még mindig használjuk a magy. kir. ki­fejezést !) Elnök : Nyelvbotlás. Hamburger Sándor : Megbotlottam, azt akar­tam mondani, hogy magyar posta. (Felkiáltások : Szégyelje magát/) Hamburger Sándor : Szégyelje magát az az elvtársam, aki ilyen kicsiségen fennakad. (Fel­kiáltások ; Halljuk Hamburger elvtársat.) Ez a távirat 1423 pénztári szám alatt adatott fel június 14-én. Leadta Szudik nevű postaalkal­mazott. A távirat a következőkép szól : »Tolna­megye területére az árucsereakció megindittatik. Elosztóhely lesz Dombóvár is, miért is szívesked­jenek odahatni, hogy a járás területén levő prole­tár termelő testvérek vidékinek semmiféle élel­miszert ki ne szolgáltassanak, mert a csereáru­akció feladata lesz, hogy az élelmiszerek össze­A TANÁCSOK ORSZÁGOS GYŰLÉSÉNEK NAPLÓJA. I. gyűjtve országosan osztassanak fel az éhező pro­letárság között.« A »vidéki« szó helyett nyilván a postán vagy egyebütt a »zsidó« szó Íratott be, valószínűleg ellen­forradalmi célzattal. A politikai nyomozó osztály hivatalos vizsgálata most van folyamatban és az eredeti szöveg, az eredeti irás, amelyet az illető sajátkezüleg irt és beadott, azt hiszem, egy-két óra múlva szintén birtokomban lesz. Ezzel kapcsolatban csak arra kérném önöket, hogyha a múltban szükséges volt a Hangyával szemben a munkásság részéről bizonyos animózitás, ez az eset most már nem áll fenn. Nem áll fenn azért, mert a Hangya is tulaj donképen a Tanács­köztársaság tulajdona és igazán becsületesen, min­den erejének latbavetésével arra törekszik, hogy belekapcsolódjék a proletárállam ügyvitelébe a csereakcióban is. Olyan ügybuzgóan és hatékonyan ténykedik, hogy minden dicséretet megérdemel. Ezért kérem a vidéki munkástanácsokat, hogy a Hangyával szemben táplált animozitást a jövőben ne alkalmazzák, mert erre egyáltalában nem szol­gáltat okot. Kérném, szíveskedjenek jelentésemet tudomásul venni. Elnök : Áttérünk az alkotmánytervezet további tárgyalására. Következik a 66. §. Brunner József jegyző (olvassa a 66—68. §-okat, amelyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. Ol­vassa a 69. §4). Kajári Samu szólásra jelentkezik. Elnök : Kérem az elvtársakat, Írásban szíves­kedjenek szólásra jelentkezni. Kajári elvtárs ! Kajári Samu : T. országos gyűlés ! En a 69. §-ban egy szó hiányát konstatálom, amennyiben ez a szakasz azt mondja, hogy (olvassa) : »Buda­pesten pedig minden kerületben választási bízott-, ságot állit fel a városi tanácsi választások intézé­sére.« A következő mondatban pedig ez a szó, KÖTET. 33

Next

/
Oldalképek
Tartalom