Tanácsok országos gyűlésének naplója, 1919. I. kötet • 1919. június 14. - 1919. június 23.

Ülésnapok - 1919-8

210 Tanácsok Országos Gyűlése 1919. évi június hó 21. összes anyagi és erkölcsi erőt az embereknek, ez ellen egyszerűen tiltakoznom kell. Ugyancsak tiltakoznom kell, tisztelt elv­társaim, ama közbeszólás ellen, amely a szak­szervezetek vezetőivel szemben akart valami han­gulatot teremtem. Ez ellen tiltakozom, mert bogy a vörös hadsereg ma ilyen állapotban van, ez a szakszervezeteknek köszöntefcö. (ügy van ! Lelkes taps.) Ha azok néha morognak is, néha okoskod­nak és néha olyan kijelentést tesznek, amely fáj az embernek, de ha baj van, akkor mind egy szálig ott állnak a veszélyeztetett ponton és segítik a proletárdiktatúra kiépítését, (ügy van !) Ellenben, ha vannak ott olyanok, akik nem odavalók, ha vannak ott olyanok, akik ebben az ocsmány, ebben az undorító defaitizmusban része­sek, ha vannak olyanok, akik elósegitik a kijelen­téseikkel azt a pogrom-agitációt, ezeknek épugy ott a helyük az akasztófán, mint Windischgraetz hercegnek, (ügy van ! Taps.) Tisztelt elvtársak ! Az a kritika, amely külö­nösen a vidékről jött, igen súlyos következmé­nyekkel jár és az a kicsinyeskedő kritika, amely ezt a kongresszust jellemzi . . . Egy hang: Ki kicsinyeskedett? (Zaj.) Vágó Béla népbiztos : Nem mondom, hogy ön kicsinyeskedett ! (Állandó közbeszólások és zaj.) En ott künn fáradok, inig maguk itt szónokol­nak ! (Zaj.) Elnök (csenget) : Tessék meghallgatni ! Na­gyon meglep az egész tanácskozás ideje alatt, hogy az elvtársak ott nem tudom melyik munkástanács képviseletében állandóan felszisszennek, valahány­szor egy-egy keményebb bírálatot hallanak. Kérem, méltóztassanak türelemmel hallgatni tovább. Vágó Béla népbiztos : Tisztelt elvtársaim ! Az a kicsinyeskedő kritika, amely ezt a kongresszust jellemzi, a legsulyosabb következményekkel járt a vidéken és sok mértékben hozzájárult ahhoz az itt-ott fellobbanó ellenforradalomhoz, amely ma mindenütt bontogatja a szárnyait és amellyel ugyancsak el fogunk majd tudni bánni, (ügy van !) Aki, tisztelt elvtársaim, ezen a helyen kijelen­tést tesz, az jól gondolja meg magát, mert oda­künn minden szavát latra teszik. Amikor az a vidéki gazda, az a pap, vagy az a gróf, antiszemita hecceket, pogromra való uszítást csinál és agitál ott kint a Hinterlaridban, akkor, tisztelt elvtársaim, ehhez az agitációhoz igen kitűnően hozzájárul az a határozottan antiszemita szellem, amely itt a kongresszuson egyes kiküldöttek szájából megnyil­vánult, (ügy van !) Tisztelt elvtársaim ! Ha van egy régi szervezett munkásnak bátorsága, vagy esztelensége kimon­dani azt, hogy olyan alakok futkosnak künn az országban, akikről még a pajesz sincs kellőképen levágva, akkor, t. elvtársaim, nem szabad csodál­kozni afelett, ha az egész országban azzal agitál­nak, hogy zsidók kezében van a hatalom, zsidók akarják az egész országot tönkretenni és zsidó uralom pusztítja ezt a szegény keresztény Magyar­országot. Amikor ilyen kijelentést tesznek, amikor ez a szellem uralkodik az elvtársak egy részé­ben, akkor ne csodálkozzanak azon, ha ez a szellem,, ez az agitáció és ez a méreg az egész országban ilyenformán érezteti a hatását. Simon MÓZ8S: Vén Zoltán volt a direktóriu­mukban, azért beszélnek igy l (Zaj.) Vágó Béla népbiztos : Erről majd még, ha szük­séges lesz, nagyon sokat fogunk beszélni. De nemi erről van szó. Az az agitáció és az a kritika, amely állandóan a népbiztosok autóit firtatja, amely állandóan a pajeszes kiküldöttekről beszél és állandóan ilyen teljesen alacsony szempontokból kiinduló kritiká­kat hangoztat ebben az országban, ez a kispolgári és nyárspolgári szempont a legkitűnőbb talaja és agitációs eszköze az ellenforradalmároknak. Most egy pár helyen jártam, t. elvtársaim, amely helyeken a legvadabb ellenforradalmi agitá­ció folyt a parasztok között. És akarják az elvtársak tudni, hogy mi volt az agitációnak az anyaga ? Az agitáció anyaga az volt, hogy mig a szegény ember koplal és nyomorog, addig itt Budapesten a nép­biztosok állandóan autón járnak, amig a munkás­ság nem tud megélni, addig a népbiztosok fényesen élnek és dőzsölnek, és azok a vidékre kiküldött csirkefogó zsidó kölykök, pajeszos ficzkók, akik az országot bejárják, el akarják venni a szegény em­ber javát és boldogságát. Sok tekintetben meglehetősen azonosnak ta­láltam ezt azzal a kritikával, amelyet elég meré­szek voltak az elvtársak itt szájukra venni. T. elvtársaim ! Nem kritizálni, nem a benzint hány­torgatni, nem a diktatúra kezdetének gyermek­betegségeiből kiindulni és azokat firtató kritikát hangoztatni, hanem tessék kimenni dolgozni, éjt­napot tölteni a parasztság között, hogy amit eddig elmulasztottak, azt igyekezzenek helyrepó­tolni és ahol eddig helytelen politikát csináltak, azt valahogy helyre tudják hozni. T. elvtársaim ! Ha a szegedi munkásság, a debreceni munkásság igy gondolkoznék, akkor igen furán néznénk ki. Vannak politikai megbízot­tak, olyanok is, akikről még nem egészen vették le a paj észt, akik 8—10 kilométert csúsztak hason, hogy átcsuszszanak a demarkációs vonalon és vigyék a híreket a front mögött lévő városokba. Es a szegedi munkások nagyon jól tudják, mi a politikai megbízottak sáskahada, azok nagyon. jól tudják, hogy a diktatúrában a népbiztosok autón járnak, de az a szegedi munkásság, amely­nek feje felett ott áll az entente minden hadereje, amelynek városában ott áll az erős, fehér és fekete franciákból álló sereg, a szerb sereggel megerősítve,, hatalmas tüzérséggel, támogatva a fehér gárdák­tól, teljes mértékben, az a munkásság nem törő­dött azzal, hogy sok-e a benzin, vagy kevés, sok-e az autó vagy kevés, hogy van-e pajesz vagy nincs, hanem fegyveres felkelést csinált és három hét óta viv hősies harcokat. (Felkiáltások : Éljen a szegedi munkásság ! Élénk éljenzés és taps. A kongresszus tagjai felállnak.) T. elvtársaim ! Nem az fáj nekik, hogy valaki

Next

/
Oldalképek
Tartalom