Tanácsok országos gyűlésének naplója, 1919. I. kötet • 1919. június 14. - 1919. június 23.

Ülésnapok - 1919-2

TANÁCSOK ORSZÁGOS GYŰLÉSE. 2. ülés 1919 június hó 15-én, vasárnapon, a Magyar Tanácsköztársaság Házában, Az ülés Bogár Ignác elnöklésével d. e. 10 óra 10 perckor kezdődik. Elnök: A budapesti központi munkás- és katonatanács elnöksége nevében szívélyesen üd­vözlöm önöket. A munkás-, katona- és földmü­vestanácsok országos gyűlését ezennel meg­nyitom. Mindenekelőtt a tanácskozások vezetésére szükséges elnököket és jegyzőket szíveskedjenek megválasztani. Erre vonatkozólag a következő javaslatot vagyok bátor előterjeszteni : Tiszteletbeli elnökké ajánlom megválasztani Lenin elvtársat, (Ilosszantartó éljenzés és taps,) elnökökül pedig Ágoston Péter (Budapest), Bo­kányi Dezső (Budapest), Kovács Miksa (Kapos­vár), Pósz Jenő (Budapest), Szokob János (Esztergom) és Urbán Lajos (Sárvár) elvtársa­kat. (Éljenzés.) Hozzájárulnak az elvtársak? (Igen!) Akkor a nevezetteket elnökökül meg­választottaknak jelentem ki. Jegyzőkként ajánlom megválasztani Apáti Sándor (Újpest), Brunner József (Budapest), Csige István (Hajdú), Dobrovai Károly (Győr), Horvát Ödön (Sopron) és ifj. Serbán János (Beregszász) elvtársakat. Elfogadja az országos gyűlés javaslatomat? (Igen!) Akkor a nevezet­teket jegyzőkül megválasztottaknak jelentem ki. Kérem Bokányi elvtársat, szíveskedjék az elnöki széket elfoglalni. (Az elnöki széket Bokányi Dezső foglalja el.) Bokányi Dezső elnök: Tisztelt elvtársak! Az országos gyűlés dolgozó testület lévén, mi­után az üdvözlő beszédek már elhangzottak, átté­rünk a munkára. Bejelentem, hogy az országos gyűlés napi­rendje a következő: 1. a külügyi helyzet; 2. a hadügyi helyzet ; 3. a szocializálás és a termelés fokozása ; 4. a közélelmezés ; 5. a forradalom és A TANÁCSOK ORSZÁGOS GYŰLÉSÉNEK NAPLÓJA. I. ellenforradalom ; 6. a tanácsalkotmány ; 7. válasz­tások; 8. javaslatok. Mielőtt azonban rátérnénk a tulajdon­képeni napirend tárgyalására, felteszem a kér­dést, hogy hozzájárulnak-e az elvtársak ezen napirendhez, vagy pedig kivannak ezenkívül más pontot is napirendre tűzni. Akik a napirendet elfogadják, szíveskedje­nek kezüket felemelni. (Megtörténik.) Köszönöm. Szemmel látható többség. A napirend el van fogadva. Ezenkívül szíveskedjenek megválasztani az igazolóbizottságot, valamint azt a jelölőbizott­ságot is, amely hivatva van a 120 tagú orszá­gos központi intézőbizttság választására vonat­kozólag a jelölést megejteni. Az igazolóbizottságba ajánlom a következő elvtársakat: Sugár Sándor (Budapest), Bota Pál (Békés-G-yuia), Katz Lipót (Nagyvárad), Hencz Kálmán (Szombathely), Korbély Lajos (Budapest). Azt hiszem kimondhatom, hogy a választást ebben az értelemben ejtették meg. (Helyeslés.) A 120 tagú országos központi intéző bizott­ságot jelölő bizottságba ajánlom a következő elv­társakat: Hirossik János (Kassa), Csorba Mária (Budapest), Weltner Jakab (Budapest), Nagy Ist­ván (Győr), Kun Béla (Budapest), Latinca Sándor (Kaposvár), Király Albert (Budapest). (A terem különböző oldalairól felkiáltások hallatszanak, amelyek egyes más elvtársakat is kivannak a jelölőbizottságba megválasztani.) Felhívom az elvtársak figyelmét, hogy a 120 tagra vonat­kozólag a választást úgyis önállóan fogják gya­korolni. A döntés tehát amúgy is önöket illeti. (További jelölő közbekiáltások.) Az elvtársak látják, hogy egymásután négyöt jelölés is hang­zik el, úgy hogy ha ez igy folytatódik, nagyobb KÖTET. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom