Képviselőházi napló, 1910. XLI. kötet • 1918. julius 24–november 16.

Ülésnapok - 1910-829

829. ORSZÁGOS ÜLÉS 1918. évi november 16-án, szombaton, Szász Károly elnöklete alatt. Tárgyai: Az országgyűlés feloszlásának kimondása. — Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. (Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor.) Szász Károly Dlnök : Az ülést megnyitom. A jegyzői teendőket Kovác-i Kálmán és Vermes Zoltán jegyző urak látják el. T. képviselőház ! A múlt hetekben lezajlott sorsdöntő történelmi események során a magyar nép megvetette alaj)jait az önálló, független, de­mokrata Magyarországnak. (Éljenzés.) Sümegi Vilmos: Éljen a magyar köztársasági (Éljenzés.) Elnök : Azt hiszem, mindannyiunk óhajtását fejezem ki abban, hogy megvalósuljon a kormány­nak Q/Z cl hazafias törekvése, hogy a megújhodó Magyarország békés, munkás, boldog jövendője biz­tosíttassák és az ország területi integritása meg­óvassék, (Éljenzés.) amiben a kormány minden magyar ember legmesszebbmenő támogatására számithat. (Helyeslés.) Kötelességemnek ismerem azzal a javaslattal lépnem a ház elé, hogy a magyar országgyűlésnek ez a még 1910-ben összeült képviselőháza, a telje­sen megváltozott viszonyokra tekintettel mondja ki feloszlását. (Éljenzés.) Miután ez iránt — a mint látom,— teljes az egyértelműség, ezt a ház egyhangú határozatául jelentem ki azzal, hogy e határozatról a főrendi­házat átiratilag nyomban értesítem. (Helyeslés.) Hock János : Meghalt már régen ez a kép­viselőház ! Elnök: Jelentve még, hogy a ma délelőtt 11 órakor az országház kurjolatermében ünnepélyes ülést tartó Nemzeti Tanács ez ülésén szívesen látja a feloszlatott képviselőház volt tagjait, — kérem a mai ülés jegyzőkönyvének felolvasását. Hock János: Éljen a független magyar köz­társaság ! (Éljenzés.) Kovácsi Kálmán jegyző' (olvassa az ülés jegyzőkönyvét). Elnök : A jegyzőkönyv ellen észrevétel nem tétetvén, azt hitelesítettnek jelentem ki s mind­annyiunk törhetetlen bizalmát fejezve ki a demo­kratikus Magyarország életerejében és jövőjében, amelyben mindenki, aki a köz érdekében önzet­lenül munkálkodik, meg fogja találni boldogu­lását, — ennek a képviselőháznak utolsó ülését bezárom. (Élénk felkiáltások : Éljen a köztársaság !) (Az ülés végződik délelőtt 10 óra 5 perczkor.) Hitelesítették: Siegescu József s. k., Barcsay Andor s. k.. naplóbirátó-bizoitsági tagok. 67*

Next

/
Oldalképek
Tartalom