Képviselőházi napló, 1910. XXXVII. kötet • 1917. szeptember 12–deczember 1.

Ülésnapok - 1910-742

ptember 13-án, csütörtökön. 38 . 742. országos ülés 1917 sze Tudomásul vétetik. Közlöm a t. házzal, hogy a pozsonyi kir. törvényszék az összeférhetetlenségről szóló 1901. évi XXIV. t.-cz. 12. §-a alapján megkiildötte a hadviselés érdekei ellen elkövetett bűntettel vádolt Ivánka Imre és társai bűnügyében ho­zott jogerős Ítéletét. Az Ítéletet a házszabályok 146. §-a értel­mében az összeférhetetlenségi állandó bizottság­hoz tettem át. Tudomásul vétetik. Bemutatom a t. háznak Budapest székes­főváros közönségének feliratát a főváros kato­' nai igazgatási, közegészségügyi, közoktatásügyi és az állami anyakönyvi hivatalok fentartásával járó költségeinek részbeni megtérítése, valamint az államnak a székesfőváros adókezelési költsé­geihez való hozzájárulása tárgyában. A felirat a házszabályok 236. §-a értelmé­ben előzetes tárgyalás és jelentéstétel végett ki­adatik a kérvényi bizottságnak. Az igazolási állandó bizottság részéről Miskolczy Imre képviselő ur kíván mint előadó jelentést tenni. Miskolczy Imre előadó: T. képviselőház! Van szerencsém az igazolási állandó bizottság nevében a következő jelentést tenni: Koszó Ist­ván Szeged sz. kir. város II. választókerü­letében folyó évi június 30-án, Bartal Aurél Pozsony vármegye dunaszerdahelyi választóke­rületében folyó évi Julius 30-án, Palussy Árpád Szatmár vármegye nagykárolyi választókerületé­ben folyó évi augusztus 2-án, Bottlik István Borsod vármegye mezőkeresztesi választókerü­letéhen folyó évi augusztus hó 2-án, Luczenba­cher Pál Esztergom vármegye köbölkuti választó­kerületében folyó évi augusztus 1-én, Tóth Já­nos Jász-Nagykun-Szolnok vármegye mezőtúri választókerületében folyó évi augusztus 4-én, Gyapay Pál Győr vármegye zámolyi választó­kerületében folyó évi augusztus 6-án, Juhász­Nagy Sándor Hajdú vármegye hajdúszoboszlói választókerületében folyó évi augusztus 4-én, és Vizlendvay Sándor Zala vármegye nagykanizsai választókerületében folyó évi augusztus 11- és 12-én megválasztott országgyűlési képviselők megbízóleveleit a bizottság megvizsgálta. Mivel Koszó István, Bartal Aurél, Falussy Árpád, Bottlik István, Luczenbacher Pál, Tóth János, Gyapay Pál, Juhász-Nagy Sándor és Vizlendvay Sándor országgyűlési képviselők meg­bízólevelei alakilag kifogástalanoknak találtat­tak és mivel a Curiától vett értesülés szerint a törvényben előirt 30 nap elteltével a választá­sok ellen sem kérvény, sem panasz nem adatott be, a bizottság javasolja, hogy nevezett ország­gyűlési képviselők a házszabályok 108. §-a alap­ján végleg igazolt képviselőknek jelentesse­nek ki. Az igazolási állandó bizottság Simeonovic­Ookic István, a korvát-szlavon-dalmát országok szabóra 1917. évi augusztus 13-án tartott ülé­sén Szent István koronája országai közös országgyűlésének képviselőházába felküldött képviselő megbízólevelét szintén megvizsgálta és minthogy a képviselő ur megbízólevelét alakilag kifogástalannak találta, a bizottság javasolja, hogy nevezett horvát képviselő végleg igazolt képviselőnek jelentessék ki. Fényes László Szabolcs vármegye nyíregy­házai kerületében augusztus 13-án, Stépán Lászlő Ung vármegye szobránczi választókerü­letében augusztus 16-án, gróf Serényi Béla Gömör vármegye putnoki választókerületében augusztus 14-én, Landauer Béla Nyitra vár­megye nyitrazsámbokréti választókerületében augusztus 29-én, Vitéz Győző Abauj-Torna vármegye színi választókerületében folyó évi szeptember 3-án, Porkoláb Mihály Vas vár­megye czelldömölki választókerületében szep­tember 4-én, Csizmazia Endre Baranya vár­megye siklósi választókerületében folyó évi augusztus 18-án megválasztott országgyűlési képviselők megbízóleveleinek megvizsgálása után Fényes László, Stépán László, gróf Serényi Béla, Landauer Béla, Vitéz Győző, Porkoláb Mihály, Csizmazia Endre képviselő urak megbízólevelei alakilag kifogástalanoknak találtatván, a bizott­ság javasolja, hogy nevezett képviselő urak a házszabályok 108. §-a alapján a panaszlási, ille­tőleg kérvényezési jog fentartásával feltételesen igazolt képviselőknek jelentessenek ki. Az igazolási állandó bizottság megvizsgálta Kovács Dénes Baranya vármegye szalántai választókerületében folyó évi szeptember 4-én megválasztott országgyűlési képviselő ur meg­bízólevelét. Mivel az 1874 : XXXIII. t.-cz. 86. §-ának rendelkezése szerint az ajánlók nevei a megbízólevélben felsorolva nincsenek, a bizott­ság nevezett képviselő ur igazolási ügyét a ház­szabályok 12. §-ának b) pontja alá javasolja sorozni és. további intézkedés végett az elnök­séghez áttenni. Elnök: T. ház! Az igazolási állandó bizott­ságnak most bemutatott jelentései alapján,a ház Koszó István, Bartal Aurél, Falussy Árpád, Bottlik István, Luczenbacher Pál, Tóth János, Gyapay Pál, Juhász-Nagy Sándor, Vizlendvay Sándor és Simeonovic-Cokic István országgyű­lési képviselő urakat végleg igazolt képviselők­nek, niig Fényes László, Stépán László, Csiz­mazia Endre, gr. Serényi Béla, Landauer Béla, Vitéz Győző és Porkoláb Mihály képviselő ura­kat a kérvényezési és panaszlási jog fentartásá­val feltételesen igazolt képviselőknek jelenti ki. (Éljenzés.) Kovács Dénes képviselő ur megbízólevelére vonatkozólag az igazolási állandó bizottság kifo­gást tevén — a házszabályok 109. §-a értelmé­ben a ház szine előtt megejtendő sorsolással fogom megállapítani azt a bíráló-bizottságot, amelyhez a megbízólevél megvizsgálás végett áttétetni fog. (Kihúzza a számot.) Nyolcz! Tehát

Next

/
Oldalképek
Tartalom