Képviselőházi napló, 1910. XXXVI. kötet • 1917. junius 21–julius 23.

Ülésnapok - 1910-737

737 ORSZÁGOS ÜLÉS 1917 Julius hó 11-én, szerdán, Szász Károly, Scitovszky Béla és Simontsits Elemér elnöklete alatt. Tárgyai : Elnöki előterjesztések. — A pénzügyi bizottságnak a hadsegitési és népjóléti czólokra engedélye­zendő nyereniénykölcsönre ; továbbá a koronaérték megállapításáról szóló 1892 : XVII., az 1899 : XXXII., 1907 : XLVII. t.-czikkek ós az egyes pénzforgalmi eszközök szaporításáról szóló 1912: XX. törvény némely intézkedéseinek módosításáról beadott törvényjavaslatokra vonatkozólag beadott jelentései. — Hegedüs Kálmánnak, mint az összeférnetlenségi állandó bizottság tagjának eskütétele. — B. Madarassy­Beck Gyula napirendelőtti felszólalása. — A magyar felelős ministerek számának ideiglenes feleme­léséről szóló törvényjavaslat tárgyalása. — Gróf Károlyi József lemondásának bejelentése. — A leg­közelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása. — A ministerelnök válasza b. Madarassy­Beok Gyula interpelláeziójára a külügyi politika ós Ausztriához való viszonyunk tárgyában. — A zágreb­samobori b. é. vasútnak közúti vasuttá átminősítéséről szóló törvényjavaslatnak és a m. kir. központi statisztikai hivatal 1917. évi munkatervének bemutatása. — Farkas Pál interpellácziója és az igazság­ügyminister válasza a hadi szállítási bűnügyek revíziója és a gyorsított eljárás eltörlése tárgyában. — Az ülés jegyzökönyvének hitelesítése. A kormány részéről jelen vannak: gr. Ester­házy Móricz, Ugron Gábor, gr. Zichy Ala­dár, gr. Apponyi Albert, Vázsonyi Vilmos, gr. Batthyány Tivadar, Mezőssy Béla, Gratz Gusztáv, gr. Serényi Béla, Szurmay Sándor. (Az ülés kezdődik d. a. 3 óra 30 pereskor.) Szász Károly elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés jegyzőkönyvét vezeti Hammersberg László jegyző ur, a javaslatok mellett felszólaló­kat jegyzi Vermes Zoltán jegyző ur, a javaslatok ellen felszólalókat pedig jegyzi Szinyei-Merse Félix jegyző ur. Bemutatom a t. háznak Bottlik István kép­viselő ur levelét, amelyben m. kir. földmivelésügyi államtitkárrá történt kineveztetése következtében Borsod vármegye mezőkeresztesi választókerüle­tének képviseletéről lemond. Tudomásul vétetik. A szükségessé vált uj képviselőválasztás iránt a háztól általánosságban kapott felhatalmazás alapján intézkedni fogok. Bemutatom a t. háznak Kelemen Béla kép­viselő ur levelét, melyben Csongrád vármegye és Szeged szabad királyi város főispánjává történt kineveztetése folytán Szeged város II. kerületé­nek képviseletéről lemond. Tudomásul vétetik. A szükségessé vált uj képviselőválasztás iránt a háztól általánosságban kapott felhatalmazás alapján intézkedni fogok. KÉPVH. NAPLÓ. 1910—1915. xxxvi. KÖTET. Bemutatom a t. háznak Jászberény város vá­lasztókerületében folyó év Julius hó 9-én tartott időközi választáson megválasztott gróf Apponyi Albert, (Éljenzés a baloldalon.) Budapest székes­főváros VI. választókerületében f. év Julius hó 10-én tartott időközi választáson megválasztott Vázsonyi Vilmos, végül Komárom város választó­kerületében ugyancsak f. évi Julius hó 10-én tartott időközi választáson megválasztott Ballá Aladár képviselő urak megbízólevelei. A megbízólevelek megvizsgálás és jelentés­tétel végett kiadatnak az igazolási állandó bizott­ságnak. A pénzügyi bizottság előadója kivan szólni. (Halljuk ! Halljuk !) Beck Lajos előadó: T. képviselőház ! (Hall­juk ! Halljuk!) Van szerencsém a pénzügyi bizottság megbizásából a hadsegitési és nép­jóléti czélokra engedélyezendő nyereménykölcsön­ről szóló 1378. sz. törvényjavaslatra vonat­kozó jelentést azzal a kéréssel bemutatni, hogy azt kinyomatni, szétosztatni és tárgya­lására a sürgősséget kimondani méltóztassék. (Helyeslés.) Van szerencsém továbbá bemutatni a pénz­ügyi bizottságnak a koronaérték megállapításáról szóló 1892. évi XVII. t.-ez., továbbá az ennek kiegészitéséről szóló 1899. évi XXXII. és 1907. évi XLVLI. t.-cz., valamint az egyes pénzforgalmi eszközök szaporításáról szóló 1912. évi XX. t.-cz. némely intézkedésének módosításáról beadott 1365. 33

Next

/
Oldalképek
Tartalom