Képviselőházi napló, 1910. XXXIV. kötet • 1917. február 5–márczius 2.

Ülésnapok - 1910-700

254 70Ő. országos illés 1917 február 20-án, kedden. tápláléka a kenyér és a tészta, ma valahogy i csak eltengeti magát, de komolyabb gazdasági munka elvégzésére képtelen. (Ugy van! a bal­oldalon,) A kvóta megállapítása tehát nem a test­fentartás szükségleteihez igazodott, hanem azt a kivetett kontingens és a felelősségtől való aggodalom individuális hatásai irányították. Még kirívóbbak az ellentétek a gazdasági szükségletek megállapítása körül. Mert az ország egyes vidékein ma a tavaszi vetőmag ép ugy nincs biztosítva, mint ahogy az állatállomány­nak a legszükségesebb erő takarmánynyal való ellátása sincs, pl. a híres bonyhádi teheneknek, amelyeket az erőtakarmánynak generáczióről­generáczióra való alkalmazása fejlesztette húsra és tejre elsőrendű tájfajtájává, Tolnában szemes­takarmány nem jut. Sok helyen a kis borjutói megvonják a legszükségesebb zabot, a sertést pedig arra utalják, ami a legtöbb helyen nincs: tengerire, mert az árpa feltakarmányozását tel­jesen eltiltották, mit csináljon már most az a gazda, akinek tengerije nincs, árpáját pedig, melyet azért termelt, hogy sertésállományát fen­tarthassa, elrekvirálják. (Ugy van! Ugy van! balfelöl.) Az ily kíméletlen és tervszerűtlen eljárással nemcsak a mát mérgezik meg, de tönkreteszik a jövőt is. A szükségletet biztosítani kell, de ugy, hogy embert és üzemet abban az irányban lássunk el, aminő a szükséglet és az országos készletek egymáshoz való aránya szerint embert és gazdaságot megillet. (Helyeslés bal felöl.) Amit a termelés szervezetében s a köz-el­látás rendjének megalapozásában elmulasztottak, azt teljesen jóvátenni nem lehet. De lehet a bajt fokozni és lehet azt enyhíteni. (Ugy van! bal­felöl,) Fokozni akkor, ha mindenáron rekvirá­lunk mindent, tekintet nélkül arra, hogy ez az eljárás a gazdasági és szocziális rendet és a ter­melés kontinuitását veszélyezteti. És lehet eny­híteni, hogyha leszámolunk az adott helyzettel s a mulasztások folytán hiányzó készleteket mással pótoljuk. Szmrecsányi György: Vállalták az egész liadsei'eg ellátását! Bottlik István: Mint ahogy az előttem szó­lott t. képviselőtársam, Beliczey Géza, igen he­lyesen megállapította, Magyarországon van ele­gendő hus, mert állatállományunkban depeko­rácziő nincs. Inkább fogyaszszuk tehát el egy bizonyos rendszer szerint állatállományunk és legelsősorban sertésállományunk egy kis részét, semhogy annak sokkal nagyobb része erőtakar­mány hiányában veszendőbe menjen. (Ugy van! balfelöl,) Abban a szerencsés helyzetben vagyunk,/ hogy ez nálunk csak pénz kérdése. De ez a pénz hasznos befektetés, mert általa ennek sokszoro­sát menthetjük meg. A húsfogyasztás egyetlen akadálya annak drágasága. Nemcsak szocziális, de financziáliü szempontból is nem helyesebb-e tehát, ha az állam anyagi áldozatok árán a városi szegényebb lakosságnak átmenetileg hoz* záférhetővé teszi a húst s az ezáltal megtakarí­tott gabonával a gazdasági munkás helyzetén segit és a mezőgazdasági termelést biztosítja? (Igaz ! Ugy van! a baloldalon.) A termelés jobb eredményében és az állatállományt fenyegető veszély elhárításában az állam megtalálná ak­cziójának' financziális eredményét. Igénytelen nézetem szerint különben a vá­rosi lakosság élelmezését más alapokra kellene fektetni. Itt elsősorban a német mintára beve­zetendő hatósági konyhákra gondolok, amelyek amellett, hogy; a tömegélelmezést jobbá ós ol­csóbbá teszik, igen nagy megtakarítást jelen­tenek, anyagban, élelmi és tüzelőszerekben egyaránt. (Helyeslés balfelől.) De figyelemre­méltó hatása volna a közös konyháknak az is, hogy a mindinkább becsessé váló női munka­erőt is kímélné ós képessé tenné arra, hogy produktívabb módon helyezkedjék el. De bár­mire határozza magát a kormány: azt az álla­potot, amibe a második rekvirálás egész ország­részeket juttatott, orvoslás nélkül hagyni nem lehet. (Ugy van! balfelől.) De, t. ház! Meg kell végre szűnnie annak a tendencziának is, mely a háború gazdasági terhét teljesen a termelőre és fo ;yasztóra rakja,, a kereskedelem, főként az ipar pedig fékezet­lenül használja ki a másik két tényező védte­len helyzetét. (Ugy van! balfelől.) A fogyasztót a termelővel szemben a makszimális árak vé­dik. Ez rendjén van, csupán annyiban szorul korrekczióra, hogy a makszimális árakat a ter­melés tényleges költségeihez kell arányitani. Az azonban nincs rendjén, az már egyenesen ártó tendenczia, ha a közszükségleteket képező iparczikkek makszimálva nincsenek. (Igás! Ugy van! balfelöl.) Az a körülmény, hogy az áru kevés, még nem lehet ok arra, hogy az ár ki­alakulásának konjunkturális lehetőségét nyitva tartsuk; az áruhiányból csak az következik, hogy forgalmát szabályozzuk és fogyasztását nem a vásárló kedv és tehetőség, hanem az országos szükséglet és készlet egymáshoz való aránya szerint állapítsuk meg. (Helyeslés bal­felől) Nemcsak az élelmiszerek forgalma szabá­lyozható : szabályozni lehet a közszükségletet képező iparczikkek forgalmát is; s amint a for­galom szabályozásának akadálya nincs, ugy nincs akadálya az ár megállapításának sem, mert abból, hogy valamely iparág sokféle minő­séget gyárt, nem az következik, hogy ezen ne­hézségek miatt az ármegállapításról lemondjunk, hanem az, hogy csak annyit és olyan minőség­ben gyártsunk, hogy az ármegállapítás keresz­tülvihető legyen. (Elénk helyeslés és taps a bal-^. oldalon. Felkiáltások: Világosságot! Szünet!) A háború harmadik esztendejében a kap­zsiságot épugy nem szabad megtűrni, mint a hogy a lukszusnak sem szabad oly konczesszió­kat tenni, melyek bennünket a tömegek jogos

Next

/
Oldalképek
Tartalom