Képviselőházi napló, 1910. XXIX. kötet • 1916. január 28–február 28.

Ülésnapok - 1910-621

621. ORSZÁGOS ÜLÉS 1916 február hó 4-én, pénteken, Beöthy Pál, Szász Károly és Simontsits Elemér elnöklete alatt. TtLrgyai: Elnöki előterjesztések. — Gr. Esterházy Móricz, Pető Sándor és Ostffy Lajos sürgős interpellá­ezióinak bejelentése. — A háború esetére szóló kivételes hatalom igénybevételéről a ministerelnök által benyújtott jelentések tárgyalása. — A legközelebbi ülés idejének és napirendjének ruegállapi tása. — Gr. Esterházy Móricz interpellácziója a ministerelnököz némely hadimunka tárgyában. — Pető Sándor ictterpelláeziója és a kereskedelemügyi minister válasza a csavargőzös-szerencsétlenség tárgyában. — Ostffy Lajos interpellácziója a honvédelmi és a kereskedelemügyi ministerekhez a fogolytáborok ügyében. — Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. A kormány részéről jelen vannak: gr. Tisza István, Sándor János, Teleszky János, Balogh Jenő, b. Harkányi János, Jankovich Béla, b. Ghillány Imre, Hideghéty Imre. (Az ülés kezdődik d. e. 10 óra 45 perczkor.) Beöthy Pál elnök : Az ülést megnyitom. A jegyzőkönyvet vezeti Pál Alfréd, a javas­latok mellett felszólalókat jegyzi Vermes Zoltán, a javaslatok ellen felszólalókat jegyzi Hoványi Géza jegyző ur. Bemutatom a ministerelnök ur átiratát, amely szerint: a métermérték ügyében 1875. évi május hó 20-án Parisban kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről szóló 1876 : II. t.-cz. módosi­tása tárgyában ; a külkereskedelmi és külforgalmi viszonyok ideiglenes rendezéséről szóló 1914. évi II. t.-cz. hatályának meghosszabbításáról és ki­egészítéséről rendelkező 1914 : XLVIII. t.-cz. ha­tályának meghosszabbításáról és a hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907 : III. t.-cz. 1. fejezete hatályának meghosszabbításáról szóló törvény­javaslatokat Ö felsége szentesitette és azok mint ez idei I—III. törvényczikkek az Országos Tör­vénytár utján kihirdettettek. Tudomásul szolgál. Bemutatom Békés vármegye és Miskolcz vármegye közönségeinek feliratát a háború folya­mán, az ország területéről elszökött egyének vagyo­nának elkobzása tárgyában. A feliratok a házszabályok 236. §-a értelmé­ben előzetes tárgyalás és jelentéstétel végett kiadatnak a kérvényi bizottságnak. Jelentem, hogy sürgős interpelláczió előter­jesztésére kértek és nyertek engedélyt a követ­kező képviselők : gróf Esterházy Móricz képviselő ur némely hadimunka dij tárgyában a mi­nisterelnökhöz ; Pető Sándor képviselő ur a csa­vargőzös-szerencsétlenség tárgyában a kereske­delemügyi ministerhez; Ostffy Lajos képviselő ur a fogolytáborok ügyében a kereskedelemügyi és a honvédelmi minister urakhoz. A sürgős interpellácziók meghallgatására a ház a napirend letárgyalása után fog áttérni (Helyeslés.) Következik a napirend: a háború esetére szóló kivételes hatalom igénybevételéről a minis­terelnök által beadott jelentések feletti vita foly­tatása. Szólásra következik ? Hoványi Géza jegyző: Bottlik István! Bottlik István : T. képviselőház ! A hadsereg mozgósítását nyomon kell követnie a gazdasági élet mozgósitásának. (ügy van ! balfelől.) Nálunk azonban a gazdasági mozgósítás azon része, amely a közélelmezés biztosítását tartalmazza, nem kö­vette a hadsereg mozgósítását. A kormány sokáig a laissez fairé álláspontjára helyezkedett; a háborús konjunktúrák szabadon érvényesülhettek, a fo­gyasztás szabályozva nem volt; s csak, mikor az élelmezés katasztrófája fenyegetett, határozta el magát a kormány, hogy kissé rendszertelen és ötlet­szerű intézkedésekkel az élelmiszerek egy csoport­ját illetően ezek áremelkedésének gátat vessen és a fogyasztást szabályozza. Fernbach Károly: Zűrzavaros intézkedésekkel! Bottlik István : Nem lennék tárgyilagos, ha el nem ismerném, hogy a kormány helyzete sok

Next

/
Oldalképek
Tartalom