Képviselőházi napló, 1910. XI. kötet • 1911. augusztus 31– október 20.

Ülésnapok - 1910-240

96 240. országos ülés 1911 szeptember 7-én, csütörtökön. hanem hatalmával és erejével még a feltevését is kizárja annak a lehetőségnek, hogy itt valamely más alakulás elképzelhető legyen, hogy a Duna völgyének és Erdélynek nyelvhatárai valamikor országhatárokat is képezhessenek. (Igaz! ügy van !) Ez az erő és hatalom a nagyhatalmi állásban rejlik és pedig nemcsak azon fegyveres erőnél fogva, mely annak alapját képezi, hanem azon nemzet­közi helyzet súlya és tekintélyénél fogva is, mely a nagyhatalmi állással jár. (Igaz ! ügy van !) Én tehát a hadképesség fejlesztésének alap­ján állok, (Elénk helyeslés a jobboldalon.) mert e nélkül a világversenyben helyünket meg nem áll­hatjuk, (ügy van/ a jobboldalon.) A szőnyegen fekvő javaslattól hozzájárulásomat mégis meg kell, hogy tagadjam, (Élénk helyeslés a bal- és a szélsőbaloldalon ; jelkiáltások : Most helyesdjenek ! Halljuk ! a jobboldalon. Elnök csenget.) mert e javas­lattalszemben egyrészt katonai szempontból vannak súlyos aggályaim, másrészt, mert a t. kormány a javaslat benyújtásakor figyelmen kivül hagyott oly politikai szempontokat, melyek a javaslattól szerintem elválaszthatatlanok. (Mozgás a jobb­oldalon.) A javaslat a létszámemelés és a kétéves ka­tonai szolgálat alapján áll. Tehát az előbbi szem­pontból követi azt az irányzatot, mely az utóbbi években a többi, nagyhatalom részéről a hadsereg fejlesztésében érvényesül és maga is beleesik a ragé du nombre-b?, mely a háború sorsát hihetetle­nül nagy tömegek mozgósitásával és hadbavetésé­vel igyekszik eldönteni. Nekünk egy nagy hibánk, \ogj a világver­senyben rendszerint elkésünk, s egy jő lépéssel utolsóknak maradunk. De ezen hibáknak jelen esetben előnyeit is élvezhetnék, ha tanulnánk mások kárán, s mielőtt cselekszünk, leszűrnők a közelmúlt eseményeinek tanulságait. A legutóbbi időkig az volt a felfogás, hogy a modern háború csak rövid ideig tarthat, mert a modern fegyverek pusztító hatásai folytán egy hosszú háború el sem kéjjzelhető, S épen ennek a felfogásnak volt a következménye, hogy a tenden­czia óriási hadseregek alapozására irányult, mert rövid hadjárat tételeztetvén fel, ily hadsereg-ko­losszusok hadbavetése, és az óriási arányokban megindult, de rövid ideig tartó háborúnak költ­ségei elviseli)etőknek látszottak. A haditörténe­lem legnagyobb háborúja azonban, melyet a mo­dern technika összes vívmányainak fölhasználá­sával vivtak meg, erre a feltevésre alaposan rá­czáfolt (Igaz ! ügy van ! a baloldalon) és bebizo­nyította, hogy rövid ideig tartó hadjárat el sem képzelhető, mert épen a modern fegyverek pusz­tító tüzének enyhítésére a taktika megteremtette a Positions-Krieg fogalmát, mely a terepviszonyok kihasználásával, a hadállások folytonos változtatá­4 sával, földsánczolásokkal és improvizált mester­séges erődítményekkel igyekszik a fegyverek pusz­tító hatását enyhíteni, mely manövrirozások mind­két részről hosszabb időt vesznek igénybe. (Igaz! ügy van ! balfelől.) De bebizonyította ez a hadjárat azt is, hogy a számoknak is vannak határai, melye­ken túl azok életre nem kelthetők, melyeken túl azok csak a papiroson maradnak, hadisorba nem állíthatók. A világ legnagyobb ütközete a mukdeni volt. melyen mindkét részröl több, mint ötszázezer em­ber harczolt. A harczvonal 120 kilométerre ter­jedt ki, tehát a képzelet legmesszebb határát érte el, mert hisz el sem képzelhető, hogy ennél nagyobb tömegek egységesen vezethetők és mozgathatók legyenek. De ha a technika folytonos fejlődése következtében ennek a lehetőségét konczedálnók is, nem volna lehetséges tisztán anyagi okokból sem, mert egy hosszas háború ideje alatt az ál­lamnak pénzügyileg teljesen ki kellene merülnie, még mielőtt egész hadseregét harezba vethette volna. (ügy van ! a baloldalon.) A monarchia hadi létszáma mintegy másfél millió, tehát elégséges ahhoz, hogy egyszerre két frontban harczolva, egyidejűleg két mandzsúriai hadjáratot vívhasson meg. Mit akar tehát a mélyen tisztelt honvédelmi minister ur azzal az egy milliónyi pluszszal, melyet a létszámemelésben tervez, hisz ha mozgósítani és hadi sorba is tudná állítani ezt az óriási had­erőt, honnét venné a hadi költségek milliárdjait, a mibe ezen hadseregnek csak aránylagosan hosz­szu ideig tartó hadjárat-ideje alatt való fenntar­tása kerül 1 Hisz az orosz-japán háború a két részről mintegy 10 milliárdba került, pedig ösz­szesen nem harczolt annyi ember, a mennyi a monarchia mai létszáma. A létszámemelés ily mérvével tehát, nézetem szerint, anyagi eszközeinknek a legnagyobb mér­tékig való kihasználásával, s egyéb intézményeink rovására egy oly békelétszámot tartanánk fenn, mely létszámot háború esetén felhasználni nem tudnánk. ( ügy van ! ügy van ! a baloldalon.) De a létszámnak ily nagymérvű emelése, nézetem szerint, nemcsak czéltalan, hanem a hadsereg intenzív fejlesztése szempontjából egyenesen káros is, mert a hadsereg harezkéjjességének szempontjából nem mindegy, hogy minő a hadsereg emberanyaga, a modern háború kézi tusát igen ritkán idéz elő, azonban annál fárasztóbb menetelésekkel és ren­geteg nélkülözésekkel jár, melyek nagy ellenálló­képességet, erős, szívós fizikumot tételeznek fel. A honvédelmi minister ur a felemelt létszám kiállithatásában rendületlen ojatimizmussal bízik. Igen, én is tudom, sőt a leghatározottabban merem állítani, hogy a sorozó-bizottságok ezt a kontin­genst ki tudnák állítani, de minő emberanyaggal, az alkalmasság mérvének minő leszállításával ? A honvédelmi minister ur arra a 30.000 emberre utal, kik a póttartalékba osztatnak be, csakhogy ebben a számban benne vannak a kevésbbé alkal­masak is, kik a harmadik korosztályból soroztatnak, s alkalmasságuk kisebb mérvénél fogva rendes katonai szolgálatra alkalmatlanoknak ítéltetnek. Sajnálom, hogy az indokolás nem tünteti fel külön a kevésbbé alkalmasok számát, úgyszintén azokét sem, kik bevonulásuk után bocsáttatnak el, mint

Next

/
Oldalképek
Tartalom