Képviselőházi napló, 1910. VI. kötet • 1911. márczius 9–április 8.

Ülésnapok - 1910-133

133. országos ülés 1911 április 1-én, szombaton, 379 Hogyan kívánhatjuk azt egy egyetemet végzett intelligens, diplomás embertől, hogy körorvosi állást vállaljon, messze, elhagyatott szegény vidéken, a hol még arra sincsen kilá­tása, hogy csekély fixumát magánpraxisából pótolhassa. A fix fizetést az ilyen szegény, magánpraxisra lehetőséget nem nyújtó vidéken kellene különösen emelni, hogy oda is akadjon pályázó, és azért e fix fizetéseket az ország minden vidékén egy kalap alá vonni talán nem volna helyes. Ha ma összehasonlítjuk állategészség­ügyünk rendezését közegészségügyünkkel, igazán ugy fest a dolog, hogy az állam az állategész­ségügyre nagyobb súlyt helyez és azt jobban gondozza, mint az emberek egészségügyét. (Igaz! jobbfelöl.) Anomáliát látunk a bábák fizetése tekin­tetében is. Ez is a lélekszámmal van arányban, vagyis minél nagyobb egy község lélekszáma, annál nagyobb a bábák fizetése, jjedig tulajdon­képen megfordítva volna helyes, mert a nagy­községekben nagy a magánpraxis és így e réven is szép jövedelemre tehetnek szert, míg kisköz­ségekben tisztán csak a fixumra vannak utalva. Közbiztonságunk állajtotának rendezettsége körül nagy érdemei vannak a csendőrség intéz­ményének, bár az a sok és többnyire indoko­latlan vád a csendőrség túlkapásai ellen és az ezek folytán nyolcz vagy tíz évvel ezelőtt ki­adott ujabb utasítások a csendőrséget hatás­körében megbénították. (Ugy van! jobbfelöl.) A csendőrség intézményének fokozatos fejlesztése szintén nagyon kívánatos, szemben azzal a vesze­delemmel, a melylyel különösen a kóborczigányok élet- és vagyonbiztonságunkat állandóan fenye­getik. 1906-ban iSamassa János akkori képviselő ur és Bozóky Árpád volt képviselő ur adtak be erre az ügyre vonatkozó indítványokat, illetőleg terjesztettek elő interpellácziókat, és gróf An­drássy Gyula akkori belügyminister ur meg is ígérte, hogy rövid idCn belül idevágó törvény­javaslatot fog benyújtani. Ugy tudom, hogy kor­mánybiztosa is van ennek az ügynek, azonban erről nem sokat tudunk és ugy látszik, hogy stagnál az egész kérdés, pedig ma is nagyon aktuális. Lépten-nyomon, az ország minden ré­szében hallunk a czigányok garázdálkodásáról; legutóbb is saját kerületemnek két községében történt egy rablógyilkosságí kísérlet és egy rabló­gyilkosság. Ennek a kérdésnek mielőbbi és radikális megoldása nagyon kívánatos volna, mert hiszen az adófizető békés polgárok érdeke megkövetel­heti azt, hogy élet- és vagyonbiztonságunk ne legyen folytonosan veszélyeztetve. Ezekben voltam bátor előadni szerény meg­jegyzéseimet, és igen örülnék, ha ezek nem kel­tettek volna fel olyan impressziókat, mintha csak azért szólaltam volna fel, a franczia mon­dás szerint, pour dire quelquechose, hanem ha az elmondottakban akadna valami megszívle­lendő is, a mi által a köznek is bármily _ cse­kély mértékben hasznára lehettem. (Élénk helyeslés a jobboldalon.) Különben a költség­vetést, azon bizalomnál fogva, a melylyel a kormány iránt viseltetem, elfogadom. (Élénk helyeslés a jobboldalon.) Elnök: Az ülést öt perezre felfüggesztem. (Szünet után.) Elnök : T. ház! Az ülést újból megnyitom. Szólásra következik ? Beszkid Antal jegyző: Győrffy Gyula ! (Fel­kiáltások : Nincs itt !) Haller István ! (Felkiáltások : Nincs itt !) Egry Béla ! (Felkiáltások : Nincs itt !) Huszár Károly (sárvári) ! Huszár Károly (sárvári): T. ház! (Halljuk ! Halljuk! Zaj.) Elnök: Csendet kérek! Huszár Károly (sárvári): Az előttem szóló Szuhányi képviselő ur a belügyi tárczánál folyt vitát felhasználta arra, hogy bevont itt a vitat­kozás körébe egy olyan kérdést, a sajtót, mely lényegénél fogva nem ehhez a tárczához tartozik, de a ház engedélyét kapta rá. Kérem a ház enge­délyét, hogy ugyanezen kérdéssel, melyről ő beszélt, válaszkép néhány perezre én is foglalkozhassam. Elnök : A t. ház ehhez hozzájárul \ (Igen !) A ház az engedélyt megadja. Huszár Károly (sárvári): T. ház! Senki azt kétségbe nem vonhatja, hogy a szabad sajtó a mai államoknak és népeknek egyik legdemokra­tikusabb intézménye. (Igaz ! Ugy van ! balfelől.) Az emberek nagyon szívesen és nagyon sokszor szeretnek megfeledkezni ennek a sajtónak érde­meiről és munkájáról, valahányszor az a sajtó nekik személyesen vagy érdekeltségüknek kelle­metlenséget okoz. Azt látom most is, mikor az ököritói választókerület képviselője a sajtórefor­mot sürgette, hogy. erre a saját személyére nézve igen alkalmatlan pillanatot választott, mert hi­szen az ököritói botránynak nyilvánosságra jöve­tele és orvoslása sem a belügyministemek, sem a közigazgatásnak, sem az illető választókerület képviselőjének nem volt köszönhető, hanem azor véletlen ténynek, hogy egy újságíró találkozott egy ököritói szegény emberrel a Kerepesi-uton . . . Szent-lványi Gyula: Az sem igaz! (Zaj.) Huszár Károly (sárvári): Ha ez nem volna igaz, akkor annak az újságírónak még nagyobb az érdeme, hogy bármilyen utón megtudta ezt a dol­got, melyet a belügyministeriumban és a várme­gyénél esztendőn át titokban tartottak. Az az újságíró egyetlen czikkével nagyobb eredményt ért el a nép javára, (Élénk helyeslés a baloldalon.) az ököritói szerencsétlen károsultak javára, mint a mennyit a belügyminister urnak itt saját szá­jával elmondott többrendbeli leirata a várme­gyéhez és a vármegyék a belüg} r ministeriumba való aktaküldése elért. A sajtó mint intézmény meggyorsította a tár­sadalmi fejlődés tempóját, ismereteket, kultúrát 48*

Next

/
Oldalképek
Tartalom