Képviselőházi napló, 1906. XXVI. kötet • 1909. deczember 17–1910. márczius 21.

Ülésnapok - 1906-476

224 Tárgymutató. ^Ex-lexben ülések elnapolása királyi kézirattal (1. Ülések elnapolása) 475. Ex-lex választások (1. Országgyűlés fel­oszlatása) 476. 1910. év első két hónapjában viselendő köz­terhek és fedezendő állami kiadások (1. Indemnity 1910. év első két hónapjára) 465. Éber Antal—Apponyi Albert gr.-féle szemé­lyes ügy (Éber Antal 13. — Apponyi Albert gr, 12) 465. Éber Antal—Hencz Károly-féle személyes ügy (Ehet Antal 51. — Hencz Károly 46) 468. Éhínség Balmazujvásáron (1. Interp. Mezó'fi Vilmos) 476. Fejérváry Géza b. arczképénelc a minister­elnölcségi terem számára való megfestése (1. Interp. Nagy György) 466. Felirati bizottság megválasztása és alakulása (1. Önálló bank) 470. Foszformérgezés a nagybittsei gyufagyár alkalmazottainál (1. Interp. Giesswein Sándor) 473. Földmiv élés ügyi minister és a ministerelnök tettleges bántalmazása az ülésteremben (1. Minis­terelnök) 476. Főrendiház üzenete a kormány kinevezteté­sét tartalmazó királyi kéziratoknak késedelmes átküldése tárgyában (1. Khuen-Héderváry-kor­mány) 474. Friedjung elleni pör tárgyalásán történt, Magyarország alkotmányát és tekintélyét sértő fel­szólalások megtorlása (1. Interp. Bozóky Árpád) 466. Függőben levő indítvány oh és interpellá­ciók; elnök havi jelentése 465, 471, 476. Gulner Gyula elhunyta 467. Ház megkövetése (1. Ministerelnök és a föld­mivelésügyi minister tettleges bántalmazása az ülésteremben) 476. Háznagyválasztás 466. Zlinszky István 466. Házszabályvita a kormány Jcineveztetéséröl szóló kir. kézirat kihirdetése körül (1. Khuen­Héderváry Károly gr.) 471. Hieronymi Károly megbízólevelének bemu­tatása 476. Igazolási ügyek: Bartsch Gusztáv 465. Embery Árpád 465. Gündisch Guidó (Előadó: Okolicsányi László 24) 465, 466, 471. Preszly Elemér 465. Tüdős János 465. Indemnity— Khuen- Héderváry- féle —1910. év első két hónapjára; az 1910. év első két hó­napjában viselendő közterhek és fedezendő állami kiadások 471. Hozzászóltak : Khuen-Héderváry Károly gr. 91. Indemnity — Wekerle-féle — 1910. év első két hónapjára; az 1910. év első két hónapjában viselendő közterhek és fedezendő állami kiadások. Elnök indítványa a javaslatnak a pénzügyi bizott­sághoz való utasitása tárgyában (elnöki kijelentés 14, 16) 465, 468, 469. Hozzászóltak : Batthyány Tivadar gr. 14. Hencz Károly 9, 46. Bozóky Árpád 51. Justh Gyula 6. Éber Antal 10, 51. Nagy György 18. Farkasházy Zsigmond 17. Pilisy István 39. Gaal Gaston 8. Rátkay László 73. id. Wekerle Sándor 5, 7, 15. Interpelláczió elhalasztása 466, 470, 473. Hozzászóltak : Ballagi Aladár 142. ítátkay László 31, 142. Bozóky Árpád 25, 76. Surmin György 27. Farkasházy Zsigmond 27, 76. Szmreesányi György 26. Interpellácziók — függőben lévők — j^gy­zeke 465, 471, 476. Interpelláczió meg nem történtnek tekintése (elnöki kijelentés 142. — 1. Interp. Giesswein Sándor) 473. Jegyzők száma; elnöki előterjesztés 466. Jegyzők választása 466, 467. Dudits Endre 467. Hammersberg László 466. Rudnyánszky György 466. Szász József 467. Szent-Királyi Zoltán 466. Vertán Endre 466. József főherczeg megbízatása az ország­gyűlés berekesztésével; királyi kézirat 476. Hozzászólt: Khuen-Héderváry Károly gr. 198. Kérvények beérkezésének egyszerű tudomá­sulvétele a ház feloszlatása előtt 476.

Next

/
Oldalképek
Tartalom