Képviselőházi napló, 1906. XXV. kötet • 1909. márczius 10–november 13.

Ülésnapok - 1906-464

506 Tárgymutató. Vácz—íudapest—gödöllői h. é. villamos vasat engedélyezésének megtörténte (1. Buda­pest—gödöllői) Ml. Vágsellye—negyedi h. é. vasút engedélye­zése (írom- 1153) 453. Hozzászólt : Kossuth Ferencz 325. Választói általános jog megalkotása és az önálló bank felállítása; Mezőfi Vilmos indít­ványa (írom. 1170) 453. Választójog reformjáról szóló tv javaslat tár­gyalásának halogatása (1. Interp. Bozóky Ár­pád) 453. Válság megoldásának késése (1, Napirend, következő ülés ideje: elnöki kijelentés 470) 462. Városok segélyezésére s főkép a tisztviselők fizetésének kiegészítésére megszavazott két millió korona kiosztása (1. Interp. Halász Lajos) 445, 453. Vörös László volt kereskedelemügyi minis­ter által az 1.905. évi 4936. elnöki szám alatt kiutalt 200,000 korona törvénytelen felhaszná­lása (1. Zárszámadás 1905-re) 448. Wekerle Sándor ministerelnök és kormá­nyának lemondása; ülések elnapolása a ház határozatával 451. Hozzászóltak: Bozóky Árpád 309. Hock János 308. Hoitsy Pál 306. Kossuth Ferencz 309. Medákovics Bogdán 308. Miháli Tivadar 310. Nagy György 310. Polónyi Géza 311, 314. Szappanos István 307. id. Wekerle Sándor 306.313. Wekerle Sándor-féle kormány újból való kineveztetése; királyi leirat; ministerelnök át­irata 453, 454. Hozzászóltak : Molnár János 341. Nagy György 354. Polit Mihály 358. Supilo Ferencz 353. Széll Kálmán 337. id. Wekerle Sándor 332. újból kinevezett 331, Bakonyi Samu 332. Bozóky Árpád 365, 366. Csépány Géza 335. Farkasházy Zsigmond 360. Hoffmann Ottó 339. Mezőfi Vilmos 341. Miháli Tivadar 343. Wekerle Sándor-féle kormány lemondása 455. Hozzászóltak: Holló Lajos 375. Molnár Jenő 380. Mezőfi Vilmos 381. Nagy György 383. Miháli Tivadar 383, 388. id. Wekerle Sándor 375,384. Wekerle Sándor ministerelnöknek az igaz­ságügyi ministerium vezetésével való megbízatása 455. Zárszámadás 1905-re (írom. 1036) 448. Hozzászóltak: Bozóky Árpád 287. Kmety Károly 287. Búza Barna 278. Polónyi Géza 287. Éber Antal (előadó) 274,279. Zárszámadás 1906-ra (írom. 1115) 448. Hozzászólt : Éber Antal (előadó) 289, Zárt ülés 1909. Julius 10-én (Novoszelo Mátyás ment. sérelme) 453. Zboray Miklós — Farkasházy Zsigmond­féle személyes ügy (Zboray Miklós 395. — Farkasházy Zsigmond 394) 456. Zvir nevű forrás vizének használata (1. In­terp. Bárcsics Erazmusz) 453. Indítványok: Bozóky Árpád: Önálló nemzeti bank tárgyá­ban (1. Önálló) 453. Buza Barna: Alelnöki tiszteletdijak eltörlése tárgyában (1. Alelnöki) 458. Holló Lajos: Önálló banknak 1911-ben való felállitása iránt 0 felségéhez felirat intézése tárgyában (1. Önálló) 464. Lázár Pál: Osztrák harczi tarifák elleni véde­kezés tárgyában (1. Osztrák) 458. Mezőfi Vilmos: Választói általános jog és az önálló bank felállitása tárgyában (1. Választói) 453. Nagy .György: Önálló nemzeti bank tárgyában (1. Önálló) 453. — A képviselői összeférhet­lenséget megállapító 1901 : XXIV. t.-cz. ki­egészítése tárgyában (1. Képviselői) 458. Pilisy István: Többségi kormány kinevezése tárgyában (1. Kormány kinevezése) 453. — Nemzetközi kegyelmi tanács alakitása tárgyá­ban (1. Nemzetközi) 464. Sziklai Ottó: Pozsony—országhatárszéli villamos vasút engedélyezése tárgyában (1. Pozsony— országhatárszéli) 442. Tolnay Lajos: Aviatika terén magyar honosok által elért eredmények jutalmazására 100,000 korona összegű dij kitűzése iránt (1. Aviatika) 464.

Next

/
Oldalképek
Tartalom