Képviselőházi napló, 1906. XXV. kötet • 1909. márczius 10–november 13.

Ülésnapok - 1906-464

504 Tárgymutató. Pozsony—országhatárszéli h. é. villamos vasút engedélyezésének megtörténte (írom. 1151) 453. Hozzászólt: Kossuth Ferencz 325. Badeczky csatahajónak vizrebocsátási ün­nepén a ház részvétele 453. Somogy vármegye Nemeskisfalud és Nagy­hajóm községében gazdasági népgyűlések betiltása (1. Interp. Szabó István — nagyatádi) 445. Szabadságolások : Szabó Mihály 459. Ooppony Traugott 453. Gaal Gaston 442. Malatinszky György 453. Mezőfi Vilmos 454. Moskovitz Iván 448. Návay Lajos 448. Pogány Lajos 445. Sziklai Ottó 464. Thaly Kálmán 453. Szanin czimü regény elkobozása (1. Interp. Farkasházy Zsigmond) 437. Szavazás eredményének következő ülésben történt kihirdetése (1. Kivándorlási tanács tagjaí­nak választásánál) 458. Szavazás megismétlése határozatképtelenség miatt (1. Kivándorlási tanács tagjainak válasz­tásánál) 458. Számvevőszék jelentései (1. Költségvetési felhatalmazás nélkül utalványozott kiadások; Túlkiadások; Zárszámadás) 448. Szent-Királyi Zoltán — Bozóky Árpád-féle személyes, ügy (Szent-Királyi Zoltán 286. — Bozóky Árpád 286) 448. Szerbia 1909. márczius 10-iki körjegyzéke (1. Interp. Polit Mihály) 440. Szerbia és Magyarország között levő vám­és kereskedelmi viszonyok tervbevett rendezése (1. Interp. Bozóky Árpád) 440. Szerbiával 1908. évi márczius hó ldjl-én kötött kereskedelmi szerződés (írom. 965) vissza­vonása 437. Hozzászólt: id. Wekerle Sándor 3. Szerbiának monarkiánlckal szemben tanu­sitott provokáló magatartása (1. Interp. Bakovszky Béla és Batthyány Tivadar gr.) 448, 449, Szerbiával való háborús veszedelem (1. Interp. Mezőfi Vilmos) 445. Szólásra jelentkezés módja ; ház szab. 210. §. 448. Hozzászólt: Bozóky Árpád 286. Szólástól elállás (1. Lelkészi jövedelem kiegé­szítése : Ajjponyi Albert gr. 232. — Lukács László 239) 446. Szterényi József államtitkár helyettesíti a kereskedelemügyi ministert 442. Szünet beszéd közben (1. Beszéd közben) 443. Tanácskozásképesség (1. Ház tanácskozás­képessége) 453. Tanítók — községi és hitfelekezeti elemi iskoláknál alkalmazottak — ellen az 1908. év folyamán az 1907: XXVII. t.-cz. a)—c) pontjai álapján indított fegyelmi vizsgálat (írom. 1148) 450. Hozzászólt : GÜQther Antal 304. Teljeskoruak gyámságára és hasonló védelmi intézkedésekre vonatkozólag az 1905. évi Julius hó 17-én Hágában kelt nemzetközi egyezmény beczikkelyezése (írom. 1086, 1114) 441, 442, 449. Hozzászólt: Szász Zsombor (előadó) 105. Tényleges szolgálatra behívott tartalékos, pót­tartalékos és illetve, tartósan szabadságolt katonák és honvédek visszamaradt családjainak segélye­zése (1. Interp. Moskovitz Iván) 445. Török küldöttség meghívása a magyar képviselőház meglátogatására 453. Törvényezikkek; szentesítések bejelentése : 1909: II. Kivándorlási törvény 450. 1909: III. Közös hadsereg és hadi tenge­részet, valamint a honvédség ujonczlétszámának az 1909. évre való megállapítása 450. 1909: IV. 1908. évre kiállítandó ujonczok megajánlása 450. 1909: V- Pöldadókataszter kiigazítása és a földadó százalékának megállapítása 451. 1909: VI. Házadó 453. 1909: VII. Tőkekamat-és járadékadó 453. 1909: VIII. Nyilvános számadásra kötele­zett vállalatok kereseti adója 453. 1909: IX. Altalános kereseti adó 453. 1909: X. Jövedelemadó 453. 1909: XI. Közadó kezelése 453.

Next

/
Oldalképek
Tartalom