Képviselőházi napló, 1906. XXV. kötet • 1909. márczius 10–november 13.

Ülésnapok - 1906-464

Népgyűlések betiltása István — nagyatádi) 445. Tárgymutató (1. Interp. Szabó 503 Népoktatás (1. Gazdasági) 440. Névsorolvasás elrendelése a ház határozat­képtelensége miatt; távollevők névjegyzékének bemutatása 458, 459. Hozzászóltak : Eötvös Károly 419. Ráth Endre 421. Hock János 420. Zboray Miklós 421. Névszerinti szavazás (1. Szkicsák Ferencz ment, ügye 417, 430) 458, 459. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok kereseti adója (I. Adóreform) 441. Nyugdíjazások kegyelmi utón (1. Zárszámadás 1905-re) 448. Október 6-án Aradon tartott gyászünnepen a ház részvétele 455, 457. Oraviczai képviselőválasztás alkalmával el­követett visszaélések (1. Interp. Pop Os. István) 447. Országos földadó-bizottság tagjainak válasz­tása 462. Ország >s magyar iskolaegyesület díszköz­gyűlésén a ház részvétele 455, 457. Osztrák harczi tariféik elleni védekezés; Lázár Fái indítványa (írom. 1204) 458, 461. Hozzászóltak : Kossuth Ferencz 464, 465. Lázár Pál 460, 464. Önálló banknak 1911-ben leendő felállítása iránt 0 felségéhez félirat intézése; Holló Lajos indítványa (írom. 1212) 464. Ónálló magyar jegybank felállítása (Bank­ügyi bizottság jelentése. — írom. 1172). Ezzel kapcsolatban Bozóky Árpád ós társainak hatá­rozati javaslata és kérvények 455. Hozzászólt: Holló Lajos (előadó) 374. Önálló nemzeti bank felállítása; Nagy György indítványa (írom. 1167) 453. — Bozóky Árpád inditv. (írom. 1169) 453. — Pilisy István inditv. (írom. 1168) 453. Ósszeférhetlenségi állandó bizottság jelen­tése Simkó József ósszeférhetlenségi ügyében 462. Ósszeférhetlenségi állandó bizottság jelen­tése Szent-Iványi Gábor ósszeférhetlenségi ügyé­ben 450. Ósszeférhetlenségi állandó bizottság jelen­tése Széll Kálmán ósszeférhetlenségi ügyében 457. Ósszeférhetlenségi állandó bizottság műkö­dése; házszab. 167. §-a 464. Hozzászólt: Hoffmann Ottó 477. Ósszeférhetlenségi bejelentések; lemondások összeférhetlen állásokról: Bartal György 453, 455. Hódy Gyula (Schüss Rezső bejelentése; bejelentés visszautasítása) 455. Siegescu József 442. Simkó József 455. Ósszeférhetlenségi ítélő bizottság kisorsolása, eskütétéle és ítélete Szentiványi Árpád óssze­férhetlenségi ügyében 451, 453. Ósszeférhetlenségi ítélő bizottság kisorsolása, eskütétele és ítélete Széll Kálmán ósszeférhetlen­ségi ügyében 461. Ósszeférhetlenségi törvény kiegészítése (1. Kép­viselői) 458. Panasz választás ellen: Siegescu József 447. Petőfi-ház megnyitási ünnepén a ház rész­vétele 463. Petőfi Sándor és névtelen társai halálának 60-ik évfordulója alkalmából Fehéregyházán ren­dezett ünnepségeken a ház részvétele 455. Pées—bátaszéki h. é. vasút engedélyezése (írom. 1145) 450. Hozzászólt: Günthner Antal 304. Polgári eljárásra vonakozólag az 1905. évi Julius hó 17-én Hágában kelt nemzetközi egyez­mény beczikkelyezése (írom. 1085, 1113) 441, 44*2; 449. Hozzászólt : Szász Zsombor (előadó) 104. Popovics Sándor bankkormányzó nyilatko­zata (1. Interp. Baloghy Ernő) 451. Hozzászólt: Kossuth Ferencz 316. Pozsony—országhatárszéli villamos vasút engedélyezése; Sziklai Ottó indítványa (írom. 820, 1006) és Pozsony sz. kir. városnak három rendbeli felirata 442, 443, 444, 445, 450. Hozzászóltak : Batthyány Tivadar gr. 167. Kubik Gyula (dőadój 130. Bozóky Árpád 164, 177. Nagy György 131. Kmety Károly 146, 176. Sziklai Ottó 143, Szterényi József 171,

Next

/
Oldalképek
Tartalom