Képviselőházi napló, 1906. XXV. kötet • 1909. márczius 10–november 13.

Ülésnapok - 1906-464

Tárgymutató. 497 Indítvány — azonos szövegű — ujabb bejegyzése ugyanazon ülésszakban ; bázszab. 238. §. (elnöki kijelentés 425) 459. Hozzászólt: Bozóky Árpád 425. Indítványok indokolás végetti felvételére határnap kitűzése 453. Hozzászólt : Pilisy István 330. Indítvány visszavonása előterjesztés előtt (elnök bejelentése 375) 455. Interpelláczió elhalasztása 437, 447, 453, 460. Hozzászóltak: Bozóky Árpád 33, 271, 350, Nagy György 483. 457, 482. Surmin György 483. Szmrecsányi György 483. Interpelláczióh elhalasztása tárgyában kér­dés intézése a házhoz (elnöki kijelentés 481, 482) 464. Hozzászóltak : Bozóky Árpád 482. Csizmazia Endre 481. Interpellácziólc — függőben lévők — zeke 450, 453, 455, 456,' 463, 464. Hozzászólt : Bozóky Árpád 303, 325, 373, 479. 480. jcgy­448. Interpelláczióra adandó válasz bejelentése Hozzászólt: id. Wekerle Sándor 293. Interpellácziók sürgős előterjesztésétől az engedély megtagadása (elnöki kijelentés 374) 455. Interpelláczió visszavonása 453. Hozzászólt: Zanella Bichárd 345. Ipari és kereskedelmi árusításnak korláto­zása Budapest székesfővárosban vásári vasár­napokon (írom. 920, 1034) 450. Ivánka Milán megbízólevelének megsemmisí­tése; II bíráló-bizottság ítélete 441. Hozzászólt: Szent-Iványi Árpád (előadó) 94. Jászapáti—vámosgyörki h. é. vasút enge­délyezése és az uj-szász—jászapátit h. é. vasút­tal való egyesítése (írom. 1146) 450. Hozzászólt: Günther Antal 304. Jászberényi törvényszék felállítása (1. Tör­vényszék) 450. KÉPVH. NAPLÓ. 1906 1911. XXV. KÖTET. Jegybank ügye (1. Wekerle-kormány lemon­dása) 451. — (1. Önálló) 453. Jegyzők számának szaporítása 460. Jegyzők választása 461. Benedek János 461. Raisz Aladár 461. Szmrecsányi György 461. Tborotzkai Miklós gr. 461. József főherczeg családi öröme 455. Jövedelemadó (1. Adóreform) 437. Katalógusolvasás (1. Névsorolvasás) 458. Katonai iskolákba való felvétel (1. Interp. Babics-Gyalszky Lyúba) 437. Katonák — tényleges szolgálatra behívott tartalékos, póttartalékos és illetve tartósan szabad­ságoltak — családjainak segélyezése (1. Interp. Moskovitz Iván) 445. Kazinczy Ferencz születésének 150-ik év­fordulója alkalmából a kassa/i Kazinezy-kör által rendezett irodalmi emlékünnepen a ház résévétele 462. Kálvin János születésének négyszázados évfordulója alkalmából Budapesten rendezett ünnepségeken a ház részvétele 455, 463. Kegyalmi tanács alakítása (1. Nemzetközi) 464. Kegyelmi utón eszközlendö nyugdíjazások iránt való előterjesztéseknél a kormány áltál szem előtt tartandó elvek (1. Zárszámadás 1905-re) 448. Kerepes — gödöllői h. é. vasút engedélyezése (írom. 954, 1130) 441, 447, 448, 450. Hozzászóltak: Bernáth István 247. Kubik Gyula (előadó) 94. Hoitsy Pál (előadó) 247. Szterényi József 248. Kerepes—gödöllői h. é. vasutak engedélye­zése (1. Budapesti b. é. vasutak) 453. Képviselőház (1. Ház) 458. Képviselőház hivatalai részére alkotott ügy­rendek (1. Ház) 458. Képviselői összeférhetetlenséget megállapító 1901: XXIV. t.-cz. kiegészítése; Nagy György indítványa (írom. 1202) 458, 460. Hozzászólt: Nagy György 446. 63

Next

/
Oldalképek
Tartalom