Képviselőházi napló, 1906. XXV. kötet • 1909. márczius 10–november 13.

Ülésnapok - 1906-464

höh. országos ülés 1909 november 13-án, szombaton. Ali interpelláezióskönyvben a következő ujabb bejegy­zések vannak : Surmin György : A Piszacsics Emil százados nyugdíj ázásánál történt inkorrekt eljárásról és a katonai büntetőtörvény reformjának szükségéről a honvédelmi ministernez ; Szmrecsányi György : A trencsén- és torontál­megyei gr. D'Haroourt-féle uradalmak eladása tárgyában a földmivelési, kereskedelmi és pénzügy­ministerekhez ; Nagy György : Fejérváry Géza darabontfőnök képének megfestetése miatt az ügyvivő minister­elnökhöz. Ezenkívül a legutolsó interpellácziós napon Bozóky Árpád képviselő ur engedélyt kaipott arra, hogy a Jász-Nagykun-Szolnokmegye közúti alap­jából 31.000 koronának a tisztviselők jutalmazá­sára történt megszavazása és egyéb közúti törvény­telenségek, igazságtalanságok miatt a kereskede­lemügyi ministerhez bejegyzett inteipelláczióját ma terjeszthesse elő. Korelnök : Javaslom, hogy az interpellá­oziókra fél kettőkor térjünk át. Ha azonban előbb végeznénk a napirenddel, akkor azonnal a válasz­tások után térjünk át az interpelláoziókra. (He­lyeslés.) Gr. Thorotzkai Miklós jegyző: Az inditvány­könyvbe a következő indítványok vannak beje­gyezve : Dr. Pilisy István : Minthogy a világtörténe­lem tanúsága szerint a politikai bűntettekkel vádolt egyének ellen eljáró hatalmaknál oly nagy az elfogultság, a bosszú vagy az oktalan félelem érzete, hogy Ítélkezésüknél a törvényt, jogot és igazságot nem egyszer félretéve, a törvénykezési formák betartásával, de sokszor még azoknak is mellőzésével az egész elfogulatlan világ megbot­ránkozására az emberiség szine-javát gyilkolták és gyilkolják le, indítványozom, hogy : határozza el a képviselőház, hogy mozgalmat indít az iránt, hogy az összes czivilizált államok választottaiból egy nemzetközi kegyelmi tanács alakittassék, mely a politikai vádlottak halálos ítéletét élet­fogytig tartó szabadságvesztésre változtathassa át, fentartatván természetesen az Ítélkező államhata­lom fejének megkegyelmezési joga arra az esetre is, ha a nemzetközi kegyelmi tanács a kegyelmi kérvényt elutasítaná. A mozgalom előkészítésére a képviselőház saját kebeléből bizottságot küldjön ki. Tolnay Lajos : Utasítsa a képviselőház a kor­mányt, hogy magyar honosok által az aviatika terén elért eredmények jutalmazására 100.000 K összegű dijat tűzzön ki. Ezen összeg miként való felhasználásának közelebbi meghatározása ezél­jából a kormány a Magyar Aero-Klubbal lépjen érintkezésbe. Holló Lajos: A képviselőház Ö felségéhez hódolatteljes feliratot intézzen, melyben a kép­viselőház hozza ö felsége tudomására, hogy a közös bank szabadalmát meg nem hosszabbítja, hanem kívánja az önálló banknak 1911. január l-ére való felállítását. A felirat elkészítésére küld­jön ki a képviselőház egy huszonegy tagú bizott­ságot. Korelnök : T. ház I (Folytonos zaj. Korelnök szavai nem hallhatók.) Najűrend szerint következik a képviselőház elnökének megválasztása. Minthogy azonban Hoff­mann Ottó képviselő ur a házszabályokhoz kivan szólni, én neki a szót megadtam. (Zaj.) Hoffmann Ottó : T. ház ! (Zaj.) A házszabályok 167. §-ának második bekezdése a következőket rendeli (olvassa) : »Ha az összeférhetlenségi állandó bizottság az előkészítő eljárást az első tárgyalástól számított 60 nap alatt be nem fejezi, a bizottság elnöke erről az okok tüzetes előadásával a háznak­jelentést tenni köteles.« Ez, t. ház, imperativ rendelkezés, a melyet a bizottság elnökének megtartania elsőrendű köte­lessége. Ezzel szemben a ház minden tagja előtt, a ki a bizottságok munkássága iránt érdeklődik, feltűnést kellett keltenie annak a hosszadalmas, hogy ne mondjam, könnyelmű lassúságnak, a melylyel az összeférhetlenségi állandó bizottság az elébe utalt ügyekkel eljárt. (Igaz ! Ugy van ! balfelől. Zaj.) Minthogy pedig az összeférhetlen­ségi állandó bizottság előtt már több mint 60 napja ott fekszik gr. Benyovszky Sándor képviselő­társunk ügye, az összeférhetlenségi állandó bizott­ság elnöke ellenben arról, hogy a bizottság az eljárást miért nem fejezte be, még mindezideig nem tett a háznak jelentést: nyilvánvaló, hogy megsértette a házszabályokat, nem tett eleget a házszabályok által előirt kötelességének. (Igaz I Ugy van I balfelől. Folytonos zaj jobbról és a középen.) Nem indokolhatja az összeférhetlenségi állandó bizottság elnöke ezt a mulasztását azzal, hogy a ház tanácskozásainak csekély volta nem adott neki erre alkalmat, mert hiszen tegnap is volt ülés, ma is van ülés. Mulasztását tehát pótolhatta volna. (Folytonos nagy zaj.) Nekem pedig kötelességem, hogy szóvá tegyem ezt a kérdést, különösen most, mikor olyan rettenetes eshetőség előtt állunk, hogy a ház tanácskozásainak védelmét is kezébe veszi az az ember, a ki mint egy bizottság elnöke is . . . (Nagy zaj jobbfelől. Felkiáltások : Nem a házszabályokhoz beszél!) Korelnök (csenget) : Csendet kérek. (Foly­tonos nagy zaj a ház minden oldalán. Felkiáltások: Szmrecsányi menjen onnan I) Korelnök (csenget) : Az elnökválasztás van napirendre kitűzve ! Hoffmann Ottó : A házszabályokhoz beszélek ! (Nagy zaj és felkiáltások : A há,zszabályokJwz !) Korelnök (csenget) : A nagy zajban a tanács­kozást nem lehet folytatni. Az ülést öt perezre felfüggesztem. (Szünet után.) Korelnök: Az ülést újból megnyitom; foly­tatjuk a^tanácskozást. Arra kérem a t. képviselő urakat, méltóztassanak csendben lenni, mert a nagy lármában nem lehet egymásnak a szavát sem hallani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom