Képviselőházi napló, 1906. XXV. kötet • 1909. márczius 10–november 13.

Ülésnapok - 1906-462

461 országos ütés 1909 október 19-én, kedden. 469 szeptember 23-án kelt levelében az oláhfalusi kerü­let képviselői megbizatásáról lemondott és ezen lemondó levelét csatolja is. Ennek folytán a bizottság a házszabályok 185. §-a értelmében a további eljárást megszünteti és erről a ház elnökének jelentést tesz, miután Simkó József volt képviselő ur időközben lemon­dott. K. m. f. Hellebronth Géza jegyző, Gál Sándor elnök.<< Elnök: Bemutatom a kassai Kazinczy-kör meghivóját, melylyel meghívja a képviselőházat Kazinczy Ferencz születésének 150-ik évfordulója alkalmából október hó 24-én rendezendő irodalmi emlékünnepre, továbbá a magyarországi hirlapirók nyugdíj­intézetének meghivóját, melylyel boldogult Hege­düs Sándor siremlékének a kerepesiuti temetőben október hó 24-én történő leleplezési ünnepélyére meghivja a képviselőházat. Mindkét meghívást ez utón hozom az érdek­lődő képviselő urak szives tudomására. Bemutatom a Békésmegyei gazdasági egyesü­letnek Fábry Károly képviselő által benyújtott kérvényét az országos földadó-bizottságban egy tagnak Békés vármegyéből leendő beválasztása iránt. Minthogy az országos földadó-bizottság tag­jainak megválasztása a mai ülés napirendjének egyik j>ontja, javaslom, hogy a kérvény tétessék le a ház asztalára és a választási aktussal elinté­zettnek tekintessék. Méltóztatnak ezen javaslatomhoz hozzájárulni? (Igen !) Ha igen, akkor azt elfogadottnak jelen­tem ki. Bemutatom Csongrád vármegye közönségé­nek feliratát a vármegyei számvevőségek vissza­állítása tárgyában, Győr vármegye közönségének feliratát az 1848—49-iki szabadságharczi ereklye-gyűjtemény és Kossuth-muzeuinnak az állam részére leendő megszerzése iránt, Hajdú vármegye közönségének feliratát a boritaladónak leszállítása és a csiger-adónak eltörlése ügyében. Javaslom, hogy mindezen feliratok előzetes tárgyalás és jelentéstétel végett adassanak ki a kérvényi bizottságnak. Méltóztatnak ezen javaslatomhoz hozzájá­rulni ? (Igen !) Ha igen, akkor azt elfogadottnak jelentem ki. Következik a földadó-kataszter kiigazításáról és a földadó százalékának megállapításáról szóló 1909 : V. t.-cz. 11. §-a alapján az országos földadó­bizottság tiz rendes és tiz póttagjának megválasz­tása. Surmin György képviselő ur e tárgyhoz hozzá óhajt szólni, de ezt nem lehet, mert itt a választás maga van kitűzve. (Helyeslés.) Lehetett volna felszólalni akkor, a mikor ez napirendre kitüzetett, de most, mikor a napirendre egyenesen csak az van kitűzve, hogy ebbe a bizottságba tiz rendes és tiz póttag választassék, nem lehet. (Helyeslés.) A névsort olvasni fogja Benedek János jegyző ur, a távollevőket jegyezni fogja Szent­Királyi Zoltán jegyző ur. Kérem Benedek János jegyző urat, szíveskedjék felolvasni a házszabályok 233. §-át. Benedek János jegyző (olvassa a házszabályok 233. %-át). Elnök : Most kérem, méltóztassék felolvasni a névsort. Benedek János jegyző (olvassa a névsort. A képviselők leadják szavazati jegyüket). Elnök : Felkérem Szent-Királyi Zoltán jegyző urat, szíveskedjék az első olvasásnál távol volt képviselők névsorát felolvasni. Szentkirályi Zoltán jegyző (olvassa a távollevők névsorát). Elnök : A szavazást befejezettnek nyilvání­tom. Következik a szavazólapok összeszámítása. A jegyző urakat felkérem, számlálják össze a sza­vazatlapokat, és arra az időre — a mely bizony­talan, mert azt nem lehet fix terminushoz kötni — mig a jegyző urak elkészülnek a szavazatok össze­számlálásával, felfüggesztem az ülést. (Szünet után.) Elnök: Az ülést megnyitom. Folytatjuk a tanácskozást. Meg fogom hirdetni a szavazás ered­ményét. A földadókataszteri bizottságra beada­tott összesen 194 szavazat. Ebből legtöbb szavaza­tot nyertek, mint rendes tagok : Balogh Mihály 180, Eitner Zsigmond 180, Holló Lajos 180, Laehne Hugó 168, Szemere Huba 180, Szentiványi Gábor 179, gróf Teleki Árvéd 180, Muacsevics Vazul 177, Jánoky-Madocsányi Gyula 177, Szilassy Zoltán 173 szavazatot. A póttagságra legtöbb szavazatot kaptak : Bernáth Zoltán 181, Csanak János 181, Gotthard Sándor 181, Máriássy Mihály 181, Manojlovics János 180, Lázár Pál 176, Putnoky Móricz 178, Surmin György 177, gróf Dessewffy Emil 177, Manndorff Géza báró 181 szavazatot. Üres volt 13 szavazólap. Ezeken kivül szavazatokat nyertek még: gróf Bethlen István, Putnoky Mór, Béla Henrik, Moskovitz Iván, Hellebronth Géza, Zakariás János, Hódy Gyula, Benedek János, Vázsonyi Vilmos, Pető Sándor, Bozóky Árpád, Vlád Aurél, Hodzsa Milán, Csépány Géza, Lengyel Zoltán, mint rendes tagok, egy-egy szavazatot, és Laehne Hugó és Nagy György, mint póttagok egy-egy szavazatot. Ennélfogva a földadókataszteri bizottság tagjaivá megválasztottaknak jelentem ki, mint rendes tagokat: Balogh Mihályt, Eitner Zsigmon­dot, Holló Lajost, Laehne Hugót, Szemere Hubát, Szentiványi Gábort, gróf Teleki Arvédet, Muacse­vics Vazult, Jánoky-Madocsányi Gyulát, Szilassy Zoltánt; (Mozgás a baloldal hátsó padjain. Fel­kiáltások : Hol az ellenzék ?) mint póttagokat pedig : Bernáth Zoltánt, Csanak Jánost, Gotthard Sándort, Máriássy Mihályt, Manojlovics Jánost, Lá­zár Pált, Putnoky Móriczot, Sxirmin Györgyöt, gróf

Next

/
Oldalképek
Tartalom