Képviselőházi napló, 1906. XXV. kötet • 1909. márczius 10–november 13.

Ülésnapok - 1906-448

448. országos ülés 1909 felmerülő költségek fedezésére felvettem. 1905. szeptember 18-án.« Boros Samu : »600 koronáról a külföldi lapokban elhelyezett czikkekért.« Ugyanilyen czimen további 400 korona Janovits Pál: »ujabb 400 korona Írásos munkákért.* Kabos Ede : 600 koronát berlini tanulmányútja támo­gatására. Boros Samu ujabb 800 korona. Mezey László 500 korona hírlapi közlemények fejében. Újból Boros Samu 600 korona, Szeredai Leó 300 korona birlapi közlemények fejében. Újból Boros Samu 400 korona. Ugyanez 600 korona Szeredai Leó 300 korona és újból 300 korona, azután még kétszer megint 300 korona, — ezek havi fizetések — azután újból 300 korona. Azután van dr. Pályi Ede egy névjegyen : »5000 koronát a mai napon köszönettel felvettem.« Boros Samu 861 koronát és Lóránt Dezső 1000 koronát. (Zaj és mozgás.) Bozóky Árpád : Halljuk az egyes nyugtákat! Rakovszky István : Az Egyetértés és a Pesti Hirlap nyugtáját! (Felkiáltások: A Na/p nyug­táját ! Az Egyetértését! A Pesti Hírlapét! Zaj.) Éber Antal előadó : Itt van. (Olvassa :) »Nyugta 4000 koronáról, mely összeget mint a m. kir. államvasutak 1905. évi hirdetési átalányának, 12.000 koronának folytatólagos részfizetését kö­szönettel felvettük. A Nap kiadóhivatala. Czeisler.« (Nagy mozgás és derültség.) — »Nyugta 10.000 ko­ronáról, mely összeget a nagyméltóságú keres­kedelemügyi ministeriumtól a »Magyarország Képes Albuma« ezimű műben feladandó képek és ismer­tetések fejében a mai napon köszönettel felvettünk. Erdős Armand, az »Egyetértés« politikai napilap kiadótulajdonos igazgatója.« (Mozgás és zaj. Fel­kiáltások : Hol van az Album ?) — »Nyugta 6000 koronáról, mely összeget a 12.000 koronában meg­állapított m. kir.. államvasutak 1905. évi hir­detési átalányának teljes kiegyenlítéséül köszö­nettel felvettünk. A Nap kiadóhivatala. Czeisler,« — »Nyugta 10.000 koronáról, mely összeget a »Független Magyarország« alulírott igazgatósága a nagyméltóságú m. kir. kereskedelemügyi minis­terium pénztárából megállapított 1905. évi m. kir. államvasutak átalánya fejében hiánytalanul felvett. A Független Magyarország hirlapkiadó­vállalat. Rónai.« (Mozgás.) »Elismervény 4000, azaz négyezer koronáról, melyet a Magyar Hirlap államvasuti átalányá­nak felemelt összegeként, a Magyar Hirlap kiadó­részvénytársaság nevében és megbizásából a mai napon felvettem. Márkus Miksa.« (Nagy mozgás és zaj. Felkiáltások: Udvari tanácsos ur!) — »Nyugta 6000 koronáról, mely összeget alulírott kiadóhivatal, mint a Budapesti Napló czimű politikai napilapnak az 1905. évre szóló M. A. V. hirdetési átalány kiegészítése fejében a nm. m. kir. kereskedelmi ministeriumtól mai napon kész­pénzben felvett. Budapesti Napló, olvashatlan aláírás.« (Egy hang jobbfelől: Elővigyázatos alá­írás I) — »Nyugta 6000, szóval hatezer koronáról, mely összeget alulírottak vonatkozással a m. kir. államvasutak igazgatóságának 1905. Julius 26-án kelt 138.754. A) I. leiratára, az 1905. évi hirdetési márczius 29-én, hétfőn. 283 átalány ára fejében a főpénztártól hiány nélkül felvettünk. A Pesti Hirlap kiadótulajdonosa.* (Nagy zaj.) Ez az az eset, melyre voltam bátor alludálni, a mikor azt mondtam, hogy a látszat szerint, miután államvasuti számra hivatkozik, talán tévedésből került ide. (Egy hang jobbfelől: Légrády tévedett!) Miután én láttam ezeket a nyugtákat, kötelességem volna felhívni erre a t. ház figyelmét oly nyugtáknál, a melyek külső látszata másra enged következtetni. (Helyeslés. Tovább olvas): »Elismervény 10.000, azaz tízezer koronáról, melyet mint a Friss Újság 1905. évi magyar államvasuti hirdetési átalányát a Magyar Hirlap kiadóhivatali részvénytársaság nevében és megbizásából a mai napon felvettem. Márkus Miksa.« (Mozgás és zaj.) Rakovszky István : Azért szid az minket! (Igaz ! ügy van ! jobbfelől.) Éber Antal előadó : »Nyugta 500 koronáról, mely összeget mint a m. kir. államvasutak hirde­téseinek közléséért megállapított 2000 koronányi átalányösszeg első negyedrészét mai napon fel­vettünk. Budapesti Hirek, aláírva Farkas és társai és Molnár Márton.* — »Nyugta 300 koroná­ról, mely összeget mint a Sonn- und Montagzeitung felemelt hirdetési átalányt mai napon felvettem. Eichner Soma.« — »Nyugta 1000 koronáról, melyet a Budapesti Hírek és Vidéki Friss Újság 1905. évre megállapított magyar királyi állam­vasuti hirdetmény átalányára felvettünk. Buda­pesti Hirek kiadóhivatala, Molnár Márton.* — >>2500 koronáról, mely összeget az Aradi Közlöny politikai napilap a magyar királyi államvasutak 1905. évben közzétett és közzéteendő hirdetési dijak átalánya fejében hogy felvettünk, ezennel elismerj ük.« — »Nyugta 350 koronáról, mely összeget alulírott szerkesztőség felemelt M. A. V. hirdetési átalánytöbblet fejében a nagyméltóságú kereskedelemügyi ministerium kézi pénztárából mai napon készpénzben felvett. Műszaki Világ. Bojár Sándor.* — »Nyugta 1000 koronáról, mely összeget a magyar királyi államvasutak igazgatósá­gának . . szám alatt vett értesítése szerint a keres­kedelemügyi ministerium kézipénztárából az 1905. évi hirdetési átalány fejében hiánytalanul felvet­tünk. Rohay Béla és Keleti Lajos.« Ez is olyan, melynél államvasuti átiratra történik hivatkozás, melynél tehát az a látszat van, hogy szabályszerű czimen eszközöltetett. — (Tovább olvas): »Nyugta 600 koronáról,mely összeget a magyar királyi állam­vasutak igazgatóságának . . számú ez évi augusz­tus 23-iki átirata értelmében a kereskedelemügyi magyar királyi minister ur részéről lapom számára engedélyezett évi hirdetési átalány többletének teljes összegét mai napon felvettem. Zerkovitz, a Kiviteli Szemle szerkesztő-tulajdonasa.* — »Nyugta 500 koronáról, mely összeget a mai napon a nagy­méltóságú magyar királyi kereskedelemügyi minis­terium kézi pénztárából az államvasutak részére közzéteendő hirdetések átalányösszege fejében fel­vettünk. Budapester Montagszeitung. Büchler Vil­mos.*— »Nyugta 500 koronáról, mely összeget az 36*

Next

/
Oldalképek
Tartalom