Képviselőházi napló, 1906. XXV. kötet • 1909. márczius 10–november 13.

Ülésnapok - 1906-447

447. országos ülés 1909 m Lázár Zoárd, a mentelmi bizottság előadója . kivan a háznak jelentést tenni. Lázár Zoárd előadó : T. ház ! Van szerencsém a mentelmi bizottságnak Horváth József (nagy­vázsonyi), Markos Gyula, Máthé László, Héderváry Lehel és Mrksics Jásó képviselők mentelmi ügyére, valamint a Polónyi Dezső képviselő által tett men­telmi bejelentésre vonatkozó jelentéseit tisztelet­tel beterjeszteni, azon kérelemmel, hogy a jelen­tések kinyomatását, szétosztását és annak idején napirendre kitűzését elhatározni méltóztassék. Elnök : Kérdem a t. házat, méltóztatik-e az előadó ur javaslatához hozzájárulni, igen vagy nem ? (Igen !) Ha igen, akkor azt elfogadottnak jelentem ki és ennek alapján kimondom, hogy a mentelmi bizottság részéről most bemutatott je­lentések ki fognak nyomatni, a képviselő urak között szét fognak osztatni és annak idején napi­rendre fognak kitűzetni. Fen3^vesi Soma, a mentelmi bizottság elő­adója kivan a háznak jelentést tenni. Fenyvesi Soma előadó: T. ház ! A mentelmi bizottság letárgyalta Majláth Géza, Somogyi Ala­dár, Serbán Miklós és Szentiványi Árpád képvise­lők mentelmi ügyeit. Kérem a t. házat, hogy az ezen mentelmi ügyekre vonatkozó jelentéseknek kinyomatása, szétosztása és annak idején napi­rendre kitűzése iránt intézkedni méltóztassék. Elnök : Méltóztatnak az előadó ur javaslatá­hoz hozzájárulni, igen vagy nem ? (Igen !) Ha igen, akkor azt elfogadottnak jelentem ki és ennek alapján kimondom, hogy a jelentések ki fognak nyomatni, a képviselő urak között szét fognak osztatni és annak idején napirendre fognak ki­tűzetni. Moskovitz Iván,' a kérvényi bizottság elő­adója kivan a háznak jelentést tenni. Moskovitz Iván előadó : T. ház ! Tisztelettel jelentem, hogy a kérvényi bizottság a kérvények 71. sorjegyzékét tárgyalásra előkészítette. Tiszte­lettel kérem a sorjegyzék kinyomatását, a ház tagjai közt leendő szétosztását és annak tárgya­lására annak idején határidő rendelését. Elnök : Méltóztatnak az előadó ur javaslatához hozzájárulni, igen vagy nem ? (Igen !) Ha igen, akkor azt elfogadottnak jelentem ki, s ennek alapján kimondom, hogy a kérvények 71. sor­jegyzéke ki fog nyomatni, a képviselő urak között szét fog osztatni és annak idején napirendre fog kitűzetni. Következik az indítvány- és interpellácziós könyvek felolvasása. Felkérem Szmreosányi György jegyző urat, hogy az indítvány- és interpellácziós könyveket felolvasni szíveskedjék. Szmrecsányi György jegyző: Jelentem a t. ház­nak, hogy az inditványkönyvben ujabb bejegyzés nincs. Azinterpellácziós-könyvben a következő ujabb bejegyzések foglaltatnak (olvassa) : »Pop Cs. István : az oraviczai képviselő-válasz­tás alkalmával elkövetett visszaélések tárgyában, árczius 27-én, szombaton. 245 a belügy-, pénzügy-, vallás- és közoktatásügyi minister urakhoz ; Bozóky Árpád : az általános választói jog parlamenti és bizottsági tárgyalásának tervszerű halogatása miatt a belügyminister urhoz«. Elnök: Javaslom, hogy félkettőkor térjünk át az interpellácziókra. Ha azonban a mai napi­rendünkre kitűzött anyaggal előbb végeznénk, ezen esetre javaslom, hogy közvetlenül a napirend letárgyalása után térjünk át az interpellácziókra. (Helyeslés.) Méltóztatnak ezen javaslatomhoz hozzá­járulni ? (Igen !) Ha igen, akkor azt elfogadottnak jelentem ki. Következik a lelkészi jövedelem kiegészítésé­ről szóló 1898: XIV. t.-cz. módosításáról szóló törvényjavaslat harmadszori olvasása. Felkérem Szent-Királyi Zoltán jegyző urat, hogy a törvény­javaslatot felolvasni szíveskedjék. Szent-Királyi Zoltán jegyző (olvassa a törvény­javaslatot). Elnök : Kérdem a t. házat, méltóztatik-e a most felolvasott törvényjavaslatot harmadszori olvasásban elfogadni, igen vagy nem ? (Igen !) Ha igen, akkor azt harmadik olvasásban elfoga­dottnak jelentem ki és egyszersmind javaslom, hogy e törvényjavaslatot tegyük át tárgyalás és szíves hozzájárulás czéljából a főrendiházhoz. Mél­tóztatik e javaslatomhoz hozzájárulni ? (Igen!) Ha igen, akkor azt elfogadottnak jelentem ki. Most kérem méltóztassék megengedni, hogy j egyzőkönyvünknek e törvényj avaslat harmadszori olvasására vonatkozó részét nyomban hitelesítsük, (Helyeslés.) hogy azután semmi akadálya ne legyen annak, hogy a főrendiház nyomban tárgyalás alá vehesse a javaslatot. Felkérem Hammersberg László jegyző urat, méltóztassék a mai ülés jegyzőkönyvének idevonat­kozó részét felolvasni. Hammersberg László jegyző (olvassa a jegyző­könyv illető részét). Elnök : Kérdem a t. házat, .van-e valakinek észrevétele mai ülésünk jegyzőkönyvének most felolvasott része ellen : igen vagy nem ? (Nincs !) Ha nincs senkinek észrevétele, a jegyzőkönyvet hitelesítettnek jelentem ki. Következik a magyar királyi állami munkás­biztosítási hivatal ügyviteli és a hivatali alkalma­zottainak fegyelmi szabályzata tárgyában a keres­kedelemügyi minister jelentésének tárgyalása. Az előadó urat illeti a szó. Szatmári Mór előadó: T. képviselőház ! (Hall­juk ! Halljuk !) A munkásbiztositásról szóló 1907. XIX. t.-cz. értelmében szerveződött a m. kir. állami munkásbiztositó-hivatal. Ugyancsak az 1907: XIX. t.-cz. a 170. §-ban felhatalmazást adott a keres­kedelmi ministernek arra, hogy as igazságügy­ministerrel egyetértőleg állapítsa meg ennek a munkásbiztositó hivatalnak ügyviteli és az alkal­mazottak fegyelmi szabályzatát. E fegyelmi szabályzatra vonatkozólag a keres­kedelemügyi minister a ház elé terjesztette jelen­tését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom