Képviselőházi napló, 1906. XXIV. kötet • 1909. február 13–márczius 9.

Ülésnapok - 1906-436

Bűnvádi perrendtartás — katonai — tör­vényjavaslatának előterjesztése (1. Interp. Nagy György) 421. Dunaszakasz — paksa—baja—szeiccsoi — szabályozása (1. Interp. Kovács János) 431. Egyenes adók reformja (1. Adóreform) 426. Ellenzéki képviselők mellőzése az elnöki és jegyzői tisztségek betöltésénél 418. Hozzászólt: Molnár Jenő 10. Elnöki intézkedés visszautasítása (1. Men­telmi esetek: Justh Gyula ment. sérelme) 419. Eltérés a tárgytól; ház engedélye iránti ké­relemnek többszöri előterjesztése; házszab. 207. §. (elnöki kijelentés 111) 421. Hozzászóltak: Farkasházy Zsigmond 109. Rakovszky István 111. Eltérés a tárgytól; kérelem a ház engedélye iránt (1. IJjoncz jutalék mennyisége 1909. évben: Bozóky Árpád 97, 230. — Nagy György 56, 245. — Szappanos István 239) 420, 421, 425, 426. 1875 : VII., XXII, XXIII, XXIV., XXIX. t.-czikkek módosítása (1. Adóreform) 426. 1880: LX. t.-czikk módosítása (1. Adó­reform) 426. 1883 : XLIV. t.-czikk módosítása (1. Adó­reform) 426. 1896 : XXIII. t.-czikk módosítása (1. Adó­reform) 426. 1909. évre kiállítandó ujonczok megaján­lása (1. Ujonczozás) 425. Farkasházy Zsigmond—Jekelfalussy Lajos­féle személyes ügy (Farkasházy Zsigmond 54. — Jekelfalussy Lajos 53) 419. Felség ár uléisi per (1. Interp. Pojwvics Dusán) 421, 425. Felség ctr uléisi perre váló befolyása a kor­mánynak és a horvátországi állapotok (1. Interp. Surmin György) 434. Földadókataszter kiigazítása és a földadó százalékának megállapítása (1. Adóreform) 432. Fővárosban ujabb időben tapasztalható be­raktározási üzelmek, valamint az u. n. házbér­uzsora (1. Interp. Beniczky Ödön) 428. KÉPVH. HAPLÓ. 1906 1911. XXIV. KÖTET. mtató. 537 Függőben levő indítványok és interpellá­cziók; elnök havi jelentése 429. Gyalui tagosítás (1. Interp. Kecskeméthy István) 421. Gyámságra vonatkozólag Hágában kelt nem­zetközi egyezmény beczikkelyezése (1. Teljes­koruak) 425. Győr vmegye pusztai járásában elkövetett ujabb közigazgatási visszaélések (1. Interp. Mar­kos Gyula) 418. Határozati javaslatok felolvastatása; ház­szab. 227. §. (elnöki kijelentés 150) 422, 423. Hozzászólt: Pilisy István 150. 153. Határozatképesség (1. Ház határozatképes­sége) 418. Hágában a polgári eljárásra vonatkozólag 1905. Julius 17-én kélt nemzetközi egyezmény beczikkelyezése (1. Polgári eljárásra vonatkozó­lag) 425. Hágóiban a teljeskoruak gyámságára vonat­kozólag 1905. július 17-én kelt nemzetközi egyez­mény beczikkelyezése (1. Teljeskoruak) 425. Házadó reformja (1. Adóreform) 426. Házbér-uzsora (1. Interp. Beniczky Ödön) 428. Ház határozatképessége; ház tagjainak meg­számláltatása 418, 425, 430. Hozzászóltak : Baross János 372. Bozóky Árpád 17, 230. Farkasházy Zsigmond 3, 6, 100. Ház határozatképtelensége miatt ülés fel­függesztése 418, 425. Házszabályviták: 207. §. (1. Szó megvonása Bozóky Árpád­tól) 421. 227. §. (1. Határozati javaslatok felolvasta­tása) 422, 423. Hódossy Imre halála 428. Horvátországi lapelkobzások (1. Interp. Popo­vics Dusán) 418. Horvátországi politika (1. Interp. Popovics Dusán) 418. Igazolási ügy : Csanak János 433. 68

Next

/
Oldalképek
Tartalom