Képviselőházi napló, 1906. XXIV. kötet • 1909. február 13–márczius 9.

Ülésnapok - 1906-421

421. országos ülés 1909 február 17-én, szerdán. 101 Bozóky Árpád : Kérem a képviselőházat, mél­tóztassék megengedni, hogy a tárgytól eltérhessek. Elnök : Kétszer e felett határozni nem lehet. Én már egyszer szavazás alá bocsátottam ezt a kérdést, s a képviselőház kimondotta, hogy a kép­viselő urnak nem engedi meg a tárgytól való elté­rést. Ezt újra szavazás alá bocsátani nem lehet. (Élénk helyeslés.) Farkasházy Zsigmond: Akárhányszor lehet. (Zaj.) Bozóky Árpád : Pilisy István képviselőtársam beszédéből csak azt olvasom fel, a mi szorosan a tárgyhoz tartozik. Azt mondja Pilisy t. képviselő ur, hogy szükség van a katonatisztek fizetésének felemelésére. Akkor a t. ház ezt oly nagy elégület­lenséggel fogadta, hogy a naplóban zárj el közt az van: »Nagy zaj és felkiáltások a baloldalon : Majd ha önálló magyar hadsereg lesz! Ha magyar vezényszó lesz«, akkor lesz a tisztek fizetésének emelése. Somogyi Aladár t. képviselő ur azt mon­dotta : »Kilépett a függetlenségi pártbók ! És azt mondja Thaly Kálmán : »Menjünk ki mindnyájan ; ez közös*hadsereges vitéz !« És azt mondja Pilisy hogy jótállok ha szavazásra kerül a sor, a kép­viselő ur is megszavazza a tisztifizetések fölemelé­sét méltányossági okból, Thaly Kálmán azt mondja: »soha« és ezzel kiment. Ebből meg lehet állapítani, hogy a katona­tiszti fizetések emelése igenis programmon kivül volt és ha már belementek a katonatiszti fizeté­sek emelésébe, akkor programmszerűen és a ház általános kívánságához képest benfoglaltatott, hogy a hadügyminister . . . Csitáry Béla: Tárgyhoz ! Ez nem tartozik a tárgyhoz. (Mozgás és derültség.) Gr. Somsich Tihamér: Nem értem, hango­sabban. (Derültség.) Bozóky Árpád : Meg kellett volna adni mind­azokat a követelményeket, a melyekért 4—5 éven át küzdöttünk, meg kellett volna adni különösen a magyar vezényszót, és minthogy ez nincs meg, jogunk van arra, hogy annak daczára, hogy mi valamikor, a mikor ideje volt, hiven ragaszkod­tunk a koalicziós programmhoz, jogunk van most megtagadni az ujonczlétszám megszavazását. De t. képviselőház, nem szavazom meg az ujoncz­létszámot azért sem, mert a közös hadseregnek még ma is fekete-sárga a zászlaja. Nem szavazom meg azért sem, mert a közös hadseregnek még most is kétfejű sas a jelvénye. Hogy pedig ez mit jelent, azt leszek bátor részletesen kifejteni. (Moz­gás.) Legelőször is azt a tételt állítom fel, hogy a kétfejű fekete-sárga zászló az osztrák csá­szárság szine és jelvénye, és azáltal, hogy mi kénytelenek vagyunk tűrni az osztrák császárság jelvényeit és színeit itt Magyarországon, azáltal hódolunk az osztrák felfogásnak. (Zaj és ellen­mondás.) Tudom, hogy Éber Antal képviselő ur­nak nincs ez iránt érzéke, ez nem bank-kérdés. Hódolunk igenis azon általános elterjedt osztrák felfogásnak, hogy a magyar királyság benne van az osztrák császárságban. Ez a tételem és ezt leszek bátor részletesen megindokolni. (Halljuk I a baloldal hátsó padjain.) Mikor a függetlenségi és 48-as párt 40 eszten­dőn keresztül a 67-es kormányokat szorongatta azért, mert tűrik a 67-es kormányok a közös had­seregben az osztrák jelvények és szinek érvénye­sülését, akkor a szorongatott 67-es kormányok a történelmi igazság ellenére azt mondták mindig, hogy ezek a jelvények, ezek a szinek nem az osztrák császári hatalom jelvényei és színei, hanem az uralkodóház, a császári ház színei és jelvényei. (Mozgás.) Ez nem igaz, mert azok a jelvények az osztrák császári hatalomnak színei és jelvényei. Erre nézve felhozom a következőket. (Halljuk ! Halljuk!) A sas már a rómaiak idejében a császári hatalomnak jelvénye volt és akkor is használták e jelvényt, mikor még a Habsburg dinasztiából császárok nem kerültek ki. Ezért volt a német­római császárságnak jelvénye előbb az egyfejű sas, azután a kétfejű sas, és ezért jelvénye ma is az orosz császárságnak a kétfejű sas, és azért jel­vénye a német birodalomnak ma is az egyfejű sas, mert ez jelenti azt, hogy mind a négy biro­dalom császári hatalom és mind a négy birodalom majdnem ugy gyakorolja hatalmát, mint vala­mikor a német-római császárság. Tudjuk, hogy a német-római császárságnak a Habsburg házból származó fejedelmek nem öröklés folytán voltak részesei, hanem annak folytán, hogy a német­római választófejedelmek egyik-másikát meg­választották és mikor Mária Teréziát nem válasz­tották meg német-római császárnak, hanem az ő férjét, akkor az ő férje, Lotharingiai Ferencz használta a kétfejű sast és a német-római császár­ságnak a színeit. (Zaj.) Elnök: Csendet kérek. Bozóky Árpád: Fekete-fehér-arany volt a német-római császárságnak a szine. Ugron Gábor: Dehogy volt fehér! Bozóky Árpád : Ebből lett 1804-ben, mikor fel lett állítva az ausztriai örökös császárság, a fekete-sárga zászló és a kétfejű sas. Ez kimondatott az 1804 augusztus 1-én kelt dekrétumban. (Zaj.) A ki nem hiszi, annak szolgálatára bocsátom ezt a könyvet, melynek czime . . . Hédervári Lehel: Lőcsei kalendárium! (De­rültség.) Bozóky Árpád : ... »Grundgesetze«. Ki van mondva az 1804 augusztus 1-én kelt dekrétum­ban, hogy a fekete-sárga szín az osztrák császár­ságnak szine, és a kétfejű sas az osztrák császár­ságnak jelvénye. (Zaj.) Később, 1836-ban augusz­tus 22-én, ismét bocsátottak ki egy császári ren­deletet, mely megállapította az osztrák császári hatalomnak színeit és jelvényeit, s a mely szerint van kis, közép és nagy czimer és jelvény. Hatá­rozottan benne van, hogy a főjelvény a kétfejű sas és az körül van véve az egyes országok és tarto­mányok czimereivel. Ez igy van írva: »Das obere recbte Hauptfeld umfasst die Wappen des Königreichs Ungarn und der damit verbundenen

Next

/
Oldalképek
Tartalom