Képviselőházi napló, 1906. XXIII. kötet • 1909. január 18–február 12.

Ülésnapok - 1906-408

272 4-08. országos ülés 1909 január 30-án, szombaton, választott és az harmadfél esztendő óta még min­dig szövegez. T. ház! Miután a ministerelnök ur 1906 Julius 7-én és Polónyi Géza képviselőtársamnak 1908. deczember 12-én tartott beszédére adott válaszában kijelentette, hogy nincs kifogása a Fejérváry-kormány megbélyegzése ellen, nekem nem szabad, hogy kétségem legyen az iránt, ha hazafias embernek tartom a ministerelnök urat. pedig annak tartom, hogy most szavát meg­másítsa, más álláspontra helyezkedjék és még az elől is elzárkózzék, hogy a többség, mely a kormányt támogatja, legalább ezen minimális büntetésben részesítse a darabontkormányt. Indítványomban arra kérem utasítani az igazságügyi bizottságot, hogy február 1-éig ter­jeszsze elő javaslatát. Miután azonban, a mint hallom, február 1-én nem lesz ülés, és holnap, vasárnap nem lehet az igazságügyi bizottság tag­jait összehívni, én most oda módosítom indítvá­nyomat, melynek megindokolására majdnem az utolsó napra kaptam határidőt, hogy utasittassék az igazságügyi bizottság, hogy ezt a javaslatát február 15-éig előterjeszsze. Már azért is kérem ezen indítványom elfoga­dását, mert időközben magam is tagja lettem az igazságügyi bizottságnak, s nem tudnám lelki­ismeretemmel és hazafiságommal összeegyeztetni, hogy továbbra is oly bizottságnak tagja marad­jak, mely ily súlyosan vétett kötelessége ellen, hogy a háznak 1906 június 7-én hozott utasítását a mai napig sem teljesítette. Akkor kimondotta a képviselőház, hogy az igazságügyi bizottság mielőbb terjeszsze elő javaslatát, s azt hiszem, hogy az igazságügyi bizottság tagjai, a kik iránt egyenkint tisztelettel viseltetem, lehetetlen, hogy ne érezzék azt, hogy kötelességmulasztást követ­nek el, s maga a bizottság is, mint testület, ne érezze azt, hogy ezt a kötelességmulasztást azáltal kell helyrepótolnia, hogy a Visontai-féle javaslatot, mely egyhangúlag elfogadtatott, tárgyalás végett a képviselőház elé terjeszsze. Én tisztelettel kérem, méltóztassék indítványomat elfogadni és utasítani az igazságügyi bizottságot, hogy a Fejérváry­kormány vád alá helyezésére vonatkozó javaslatát február 15-ig tárgyalás végett a képviselőház elé terjeszsze. Elnök : A ministerelnök ur kivan szólni. Wekerle Sándor ministerelnök : T. ház ! Talán természetesnek fogja a t. ház és a t. képviselő ur is találni, hogy az indítványában foglalt kifeje­zésekkel, valamint egész argumentácziójával'nem azonosíthatom magamat. De azonositom magamat indítványának lényegével, és részemről is kívána­tosnak tartom, hogy ezen régóta húzódó ügy minél előbb a ház elhatározása alá terjesztessék. Ezért részemről hozzájárulok a képviselő ur indítványá­hoz. (Helyeslés.) Elnök I Elsősorban konstatálnom kell, hogy Nagy György képviselő ur indítványát akként módosította, hogy nem február l-ig, hanem február 15-ig terjesztendő elő az igazságügyi bizottságnak ezen ügyre vonatkozó jelentése. A házszabályok 199. §-a értelmében kérdem a t. házat, vájjon kivánja-e Nagy György indít­ványát tárgyalás alá venni, igen vagy nem ? (Igen !) Ha igen, akkor kijelentem, hogy a ház elhatározza, hogy Nagy György képviselő ur indítványát tár­gyalni kívánja. Most már bátor leszek javaslatot tenni egyúttal arra nézve is, hogy mikor tárgyalja a ház Nagy György indítványát. Javaslom, méltóztassék Nagy György indít­ványának tárgyalását a f. é. február hó 11-én tar­tandó ülésre, még pedig az ülés legelejére kitűzni. Méltóztatnak ezen javaslatomhoz hozzájárulni ? (Igen!) Ha igen, akkor azt elfogadottnak jelen­tem ki. Következik az indítvány- és interpellácziós könyvek felolvasása. Szent-Királyi Zoltán jegyző: Tiszteletteljelen­tem, hogy az inditványkönyvben ujabb bejegyzés nincsen. Az interpellácziós - könyvben a következő ujabb bejegyzések vannak : Szabó István (nagyatádi): a somogymegyei kisbirtokosegyesület alapszabályainak elutasítása tárgyában a földmivelésügyi ministerhez ; Bozóky Árpád : az osztrák ministerelnöknek az osztrák annexiós bizottságban Bosznia és Her­czegovina államjogi helyzetére vonatkozólag mon­dott szavai tárgyában a ministerelnökhöz ; Markos Gyula : a pusztai járásban előfordult közigazgatási visszaélések tárgyában a belügy­ministerhez. Elnök: Javaslom, hogy félkettőkor térjünk át az interpellácziókra. (Helyeslés.) Méltóztatnak ehhez hozzájárulni ? (Igen I) Ha igen, akkor ilyen értelemben mondom ki a határozatot. Egyszersmind ismételten kijelentem, hogy a honvédelmi minister ur az interpellácziókra szánt idő legelején válaszolni fog Surmin György és Nagy György képviselő urak interpellácziójára. Következik napirend szerint az adójavaslatok (írom. 597—603, 901) általános tárgyalásának foly­bílt'ctS£l. Szent- Királyi Zoltán jegyző: Farkasházy Zsig­mond ! Farkasházy"Zsigmond: T. ház! (Halljuk!) Mielőtt a tárgyalás alatt lévő törvényjavaslatok érdeméhez szólnék, azt a szerény nézetemet kell nyilvánítanom, hogy az az időpont, a melyet a t. pénzügyminister ur e törvényjavaslatok előter­jesztésére választott, parlamentáris szempontból nem egészen alkalmas. Tudvalevő dolog, hogy a parlamentarizmus­nak vannak nem irott szabályai, a melyek talán még fontosabbak, mint az irott szabályok, és ezek közé tartozik az is, hogy a parlamentáris kormány­nak kötelessége regardirozni azokat a hangulato­kat és törekvéseket, a melyek a parlamenti élet­ben épen felszínen vannak és a mely hangulatok respektálásának következményeképen azokat a tárgyakat kell a parlamenttel tárgyaltatnia, a

Next

/
Oldalképek
Tartalom