Képviselőházi napló, 1906. XXII. kötet • 1908. deczember 2–deczember 22.

Ülésnapok - 1906-394

426 39i. országos ülés 1908 deczember Í6-án, szerdán. dést és annak támogatása az öngyilkossággal volna határos, a mely Magyarország mezőgazda­sági érdekeivel kellőkép nem számol. (Helyeslés.) A kormány ezt az álláspontot foglalta el Szer­biával szemben, ez az álláspontja az összes keleti államokkal szemben, és mert az ország gazda­sági érdekeit az egész vonalon meg akarja óvni, kérem a javaslat elfogadását. (Elénk helyeslés.) Elnök : Az előadó ur nem kívánván szólni, a tanácskozást befejezettnek nyilvánitom. Kérdem a t. házat, méltóztatik-e a most tárgyalás alatt levő törvényjavaslatot általános­ságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadni, igen vagy nem? (Igen!) Ha igen, akkor azt általánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadottnak jelentem ki. Következik a részle­tes tárgyalás. Felkérem Zlinszky István jegyző urat, szíveskedjék a törvényjavaslat czimét fel­olvasni. Zlinszky István jegyző (olvassa a törvény­javaslat czimét). Elnök: Ha szólni senki sem kivan, kérdem a t. házat, méltóztatik-e a törvényjavaslat czi­mét változatlanul elfogadni, igen vagy nem ? (Igen!) Ha igen, akkor azt változatlanul elfo­gadottnak jelentem ki. Következik az 1. §. Zlinszky István jegyző (olvassa az 1. §-t). Bozóky Árpád ! Bozóky Árpád: T. képviselőház! Azok alap­ján, a melyeket Bernát István t. képviselőtár­sam mondott, és a melyeket Szterényi állam­titkár ur meg nem czáfolt, javaslom, hogy az 1. §. végére a következő szavak jöjjenek: »Ez a felhatalmazás azonban nem terjed ki a Szerbiá­val való nemzetközi szerződésre.« Tisztelettel kérem a házat, méltóztassék ezt elfogadni. Elnök: Szólásra senki sincs feljegyezve. Ha szólni senki sem kiváD, a vitát bezárom. Az előadó ur nem kívánván szólni, a tanácskozást befejezettnek nyilvánitom. Kérdem a t. házat, méltóztatik-e a törvény­javaslat 1. §-ának meg nem támadott részét változatlanul elfogadni, igen vagy nem ? (Igen!) Ha igen, akkor az 1. §. meg nem támadott részét változatlanul elfogadottnak jelentem ki. Kérdem már most a t. házat, méltóztatik-e Bozóky Árpád képviselőnek az 1. §. végére javaslatba hozott e toldását elfogadni, igen vagy nem? (Nem!) Ha nem, akkor kijelentem, hogy Bozóky 'Árpád képviselő urnak toldását a ház nem fogadja el. Következik a 2- §• Zlinszky István jegyző (olvassa a 2. §-t). Elnök: Ha szólni senkisem kivan, kérdem a t. házat, méltóztatik-e a 2. §-t változatlanul elfogadni, igen vagy nem ? (Igen!) Ha igen, akkor azt változatlanul elfogadottnak jelentem ki. Ezzel, t. képviselőház, a külkereskedelmi és forgalmi viszonyok ideiglenes rendezéséről szóló törvényjavaslat általánosságban és részleteiben is letárgyaltatván és elfogadtatván, javaslom a t. háznak, méltóztassék annak harmadszori olva­sását a ház legközelebbi ülésének napirendjére kitűzni. (Helyeslés.) Méltóztatnak ezen javas­latomat elfogadni ? (Igen!) Ha igen, akkor ilyen értelemben mondom ki a határozatot. T. ház! Ezzel a mai napirendünkre kitűzött tárgyak letárgyaltattak és most az interpellá­cziókra fogunk áttérni. Mielőtt azonban arra áttérnénk, bátor le­szek a t. háznak javaslatot tenni a ház legköze­lebbi ülésének idejére és napirendjére nézve. (Halljuk! Halljuk!) Javaslom, hogy a ház a legközelebbi ülését holnap, csütörtökön, 1908. évi deczember hó 17-én délelőtt 11 órakor tartsa. Ezen ülés napirendje legyen: elnöki elő­terjesztések és irományok bemutatása, azután a mai ülésen általánosságban és részleteiben el­fogadott két törvényjavaslatnak harmadszori olvasása. (Helyeslés.) Méltóztatnak ezen napirend-javaslatomhoz hozzájárulni? (Igen!) Ha igen, akkor a ház legközelebbi ülésének idejét és napirendjét elő­terjesztésem értelmében megállapítottnak jelen­tem ki. Most pedig áttérünk az interpellácziókra, illetőleg elsősorban a földmivelésügyi minister ur válaszolni fog Bella Mátyásnak a Liptó vár­megyében dúló ragadós marhabetegség tárgyá­ban előterjesztett interpellácziójára. (Halljuk! Halljuk!) Darányi Ignácz földmivelésügyi minister: T. képviselőház! Mindenekelőtt vagyok bátor válaszolni a pénzügyminister ur nevében is, Bella Mátyás t. képviselő urnak a liptómegyei száj- és körömfájás tárgyában hozzám intézett interpellácziójára. A t. képviselő ur azt kérdi: van-e tudomá-' som arról, hogy Liptó vármegyében a szarvas­marha- és sertés-állományban a száj- és köröm­fájás fellépett ? Hát igenis erről van tudomásom, de arról is van tudomásom, hogy a liptómegyei közönség egy része ezen száj- és körömfájást el­titkolta és ennek folytán nekünk és az ország­nak sok bajt okozott. Azt kérdi a képviselő ur: van-e tudomásom arról, hogy egész Liptómegye ezen száj- ós köröm­fájás folytán mint vészkerület kezeltetik? Erre nézve az a válaszom, hogy téves az a feltevés, mintha egész Liptómegye mint vészes kerület kezeltetnék. T. i. Liptó megyében 114 község van, ebből inficziálva van 28 község, zár alatt van szomszédság czimén 37 község, összesen tehát a 114 község közül 65 van zár alatt. Azt is kérdi: igaz-e, hogy a vásárok június havától kezdve megtiltattak ? Erre az a

Next

/
Oldalképek
Tartalom