Képviselőházi napló, 1906. XXI. kötet • 1908. szeptember 22–deczember 1.

Ülésnapok - 1906-365

365. országos ülés 1908 . Gr. Thorotzkai Miklós jegyző (olvassa a távol­levőit névjegyzékét). Elnök : A szavazást befejezettnek nyilvánítom. A szavazók pok kiadatnak a jegyző uraknak, hogy a szavazatokat összeszámítsák és a szavazás eredményéről jelentést tegyenek. E czélból 10 perezre felfüggesztem az ülést. (Szünet után.) Elnök (csenget) : Az ülést újból megnyitom. Méltóztassanak helyüket elfoglalni. Ki fogom hirdetni a választás eredményét. Kérem gr. Thorotzkai Miklós jegyző urat, szíves­kedjék a megszámlálás eredményét felolvasni. Gr. Thorotzkai Miklós jegyző (olvassa): T. ház ! Beadatott összesen 1.65 szavazatlap. Ebből üres volt 14. Legtöbb szavazatot kaptak a rendes tagságra : Babic Ljuba 142, Bakonyi Samu 143, Barabás Béla 148, gr. Batthyány Lajos 147, gr. Benyovszky Sándor 148, Bernáth Béla 148, Buzáth Ferencz 134, Eitner Zsigmond 147, Eöldes Béla 146, Gál Sándor 148, Hellebronth Géza 148, Hoitsy Pál 148, Holló Lajos 148, Issekutz Győző 146, Lovászy Márton 148, gr. Majláth Géza 147, Meda­kovies Bogdán 142, Meltzer Vilmos 147, Mérei Lajos 147, Molnár János 146, Nagy Emil 148, Nagy Ferencz 146, Okolicsányi László 145, Ra­kovszky Béla 145, Sághy Gyula 147, gr. Semsey László 147, zámolyi Szabó István 144, Szemere Miklós 147, Széll Kálmán 148, Szentiványi Árpád 148, Szivák Imre 146, gr. Teleki Arvéd 148, Thaly László 147, gr. Thorotzkai Miklós 146, Tuskán Gergely 143, Ugron Gábor 143, Vinkovics Tivadar 142, Zboray Miklós 144, gr. Zichy János 146, gr. Zichy Miklós 147 szavazattal. Elnök: Ennélfogva a közös ügyek tárgyalá­sára kiküldendő országos bizottságba a most fel­olvasott 40 képviselő urat a képviselőház részéről megválasztott rendes tagoknak jelentem ki. Követ­keznek a póttagok. Gr. Thorotzkai Miklós jegyző (olvassa) : Pót­tagoknak meg lettek választva : gr. Bethlen István 56, Bizony Ákos 52, Buday Barna 39, Gotthard Sándor 51, Lázár Pál 49, Popovics Dusán 10, b. Révay Simon 35, Steiner Ferencz 51, Szász Zsombor 69, Szmrecsányi György 24 szavazattal. Elnök : Ezzel a közös ügyek tárgyalására ki­küldött országos bizottságba . . . (Zaj.) Molnár Jenő: Mi is választhattunk volna, ha tudtuk volna, hogy elég 10 szavazat. Elnök: Csendet kérek! (Halljuk! Halljuk!) A most felolvasott 10 képviselő urat a közös ügyek tárgyalására kiküldött országos bizottságba meg­választott póttagoknak jelentem ki. A sorrend megállapítása szempontjából azon­ban, miután két képviselő, Gotthard Sándor és Steiner Ferencz képviselő .urak, egyforma szava­zatot kaptak, a házszabályok értelmében sorsot fogok húzni a képviselők között. A kinek nevét előbb fogom kihúzni, az a sorrendben a negyedik, a másik pedig a sorrendben faz ötödik helyet KÉPVH. NAPLÓ. 1906 1911. XXI. KÖTET. zeptember 23-án, szerdán. 17 fogja kapni. (Kihúzza a nevet.) A sorrendben negyedik Gothardt Sándor, ötödik pedig Steiner Ferencz lesz. T. ház ! Mielőtt a következő ülés napirend­jére nézve javaslatot tennék, méltóztassék fel­hatalmazni az elnököt, hogy a szünet alatt netalán üresedésbe jövő kerületekben az uj választás iránt intézkedjék; továbbá, hogy a szokásos üdvözle­teket a ház nevében megtehesse és hogy az eset­leges ünnepélyeken, a melyekre a képviselőház meghívást nyerend, a képviselőház kéjiriseltetése ránt intézkedhessek. (Helyeslés.) Méltóztatni k ezen felhatalmazást megadni ? (Igen !) Ha igen, akkoi ilyen értelemben mondom ki a határozatot. Következik a legközelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása. (Halljuk ! Halljuk !) A képviselőház tegnap a miniszterelnök ur indít­ványára elhatározta, hogy a delegáczió megválasz­tása után addig, mig a jjénzügyi bizottság az 1909. évi állami költségvetésről szóló jelentését elkészíti, ülést nem tart; továbbá felhatalmazta az elnököt, hogy jelentés előtérjeszthetése végett vagy egyéb mutatkozó szükséghez képest a kép­viselőházat ülésre egybehívja. E határozat alap­ján tehát a képviselőház legközelebbi ülését annak idején egybe fogom hivni és javaslom, hogy ezen ülés napirendjét elnöki előterjesztések és irományok bemutatása és az azután következő ülés idejének és napirendjének megállapítása képezze. (Helyes­lés.) Méltóztatnak ezen javaslatomhoz hozzájárulni? (Igen !) Ha igen, akkor ilyen értelemben mondom ki a határozatot. T. ház ! Áttérünk az interpellácziókra, és Ivedig : Gr. Thorotzkai Miklós jegyző: Bozóky Árpád ! (Felkiáltások : Nincs itt !) Kovács Ernő ! (Halljuk ! Halljuk ! Mozgás.) Elnök : Csendet kérek ! Kovács Ernő: T. ház! (Halljuk!) Akkor, a midőn államépületünknek újjáalakítása előtt állunk ; a midőn nagy feladatok megoldása vár reánk ; a midőn küzdenünk kell azokkal az áram­latokkal, a melyek a társadalomból ki akarják venni a mostani erkölcsi felfogásokat, a mostani hitéletet, a nélkül, hogy azok helyett uj erkölcsi felfogást volnának képesek nyújtani : rendkívül nagv fontossággal bír az, hogy ezen ország életé­ben ne álljanak elő olyan zavaró körülmények, a melyek az együttműködést megnehezítik. (He­lyeslés a haloldalon.) Azt tapasztaltuk a közelmúltban, hogy a X. Pius pápa által kiadott »Ne temere . . .« kezdetű dekrétum kérdése rendidvül nagy port vert fel és rendkívül nagy izgatottságot keltett; innen is, onnan is nagy támadásokra adott okot. Egy hang (a néppárton) : Tnnen nem történt támadás, csak onnan ! Kovács Ernő: Felfogásom szerint ezen »Ne I temere« kezdetű dekrétum nem éri el azt a czélt, a melynek érdekében kiadatott vagy a melynek érdekében kiadottnak állítják. Nem fog bekövet­kezni az a hatás, a melyet sokan ennek a dekré­3

Next

/
Oldalképek
Tartalom