Képviselőházi napló, 1906. XX. kötet • 1908. junius 5–julius 10.

Ülésnapok - 1906-363

Tárgymutató. 585 Szólástól elállás (1. Közegészségügy rendezése. — Maniu Gyula 81) 343. — (1. Végrehajtási el­járásról szóló 1881: LX. t.-ez. módosítása. — Éber Antal 166) 347. — (1. Szeszadó stb. Pilisy István 314) 353. Szó megvonása : Bozóky Árpádtól 352, 353. — Hozz ász általi: Nagy György 317. —, Farkasházy Zsigmond 318, 319. — Bozóky Árpád 318. Budiszávlyevics Búdétól 351. Farkasházy Zsigmondtól 352, 353, 354. Grahovac Mirkótól 353. Nagy Györgytől 352. — Hozzászólt: Farkas­házy Zsigmond 301. Popovics Dusántól 355. Szterényi József — Hoffmann Ottó-féle sze­mélyes ügy (Szterénvi József 446. — Hoffmann Ottó 444, 447) 357." Sztrájk esetén katonaságnak aratási munkák ellátására való átengedése iránti kérvénye több törvényhatóságnak; munkásügyi bizottság jelen­tése (írom. 783) 347. Hozzászólt: Gratz Gusztáv (előadó) 176. Sztrájk-törvény alkotása iránti kérvénye több törvényhatóságnak és ipartestületnek; mun­kásügyi bizottság jelentése (írom. 779) 347. Hozzászólt: Gratz Gusztáv (előadó) 176. Tagositásról szóló t.-czikkek módosítása (1. Birtokrendezés) 361. Tanácskozás félbeszakítása 346. Hozzászóltak: Bozóky Árpád 216. Farkasházy Zsigmond 216. Hoffmann Ottó 162. Tanítók r — képesítés nélküliek — ügye (1. Interp. Artim Mihály) 357. Tátrafüredi h, é. villamos vasutak enge­délyezése (írom. 811, 872) 360. Tiszaföldvár és Mezőtúr között az állami beruházási alap terhére kiépítendő műút tervének felülbírálása és módosítása (1. Interp. Bozóky Árpád) 349. Tiszti áthelyezések a közös hadseregből a honvédség tényleges állományába 1906j 1907-ben "(írom. 658, 835) 343. Tiszti fizetések rendezése (1. Honvéd). Tiszti vizsgák eredménye 1906J 1907-ben (írom. 690. 836) 343. ...::..: KÉPVH. NAPLÓ. 1906 1911. XX. KŐTiäT. Törvényczikkek; szentesítések bejelentése: 1908: XVIII. Nemzetközi mezőgazdasági intézet létesítése iránt 1905. évi június hó 7-én Bómában kötött nemzetközi egyezmény beezik­kelyezése 353. 1908: XIX. Czukorra vonatkozó törvény­hozás tárgyában 1902. évi márczius hó 5-én kötött nemzetközi egyezményhez tartozó pótegyez­mény és jegyzőkönyv beczikkelyezése 353. 1908: XX. Németbirodalommal kötött kereskedelmi és vámszerződósbez tartozó pót szer­ződés és az ennek életbeléptetésére vonatkozó nyilatkozat beczikkelyezése 362. 1908: XXI. Oroszországgal kötött keres­kedelmi és hajózási szerződés beczikkelyezése 362. 1908: XXII. Belgiummal kötött keres­kedelmi és hajózási szerződés beczikkelyezése 362. 1908: XXIII. Olaszországgal kötött keres­kedelmi és hajózási szerződés beczikkelyezése 362. 1908: XXIV. Olaszországgal kötött állat­egészségügyi egyezmény beczikkelyezése 362. 1908: XXV. Németbirodalommal kötött állategészségügyi egyezmény beczikkel) ezése 362. 1908: XXVI. Olaszországgal az ingó és ingatlan javak megszerzése és birtoklása tárgyá­ban kötött egyezmény beczikkelyezése 362. Tutsek Sándor utólagos rendreutasítom 354. Türr István tábornok elhunyta alkalmából olasz szenátus részvétnyilatkozata 353. Úrbéri elkülönítésről szóló törvény czikkek módosítása (1. Birtokrendezés) 361. ügyvédi — országos — gyim- és nyugdíj­intézet (írom. 792, 860) 340, 360. Ülések elnapolása a ház határozatával 1908. Julius 10-től 1908. szeptember 33-ig 362, 363. Hozzászólt : id. "Wekerle Sándor 556. Ülés felfüggesztése ház határozatképtelensége miatt 340, 347, 349, 358. Ülések meghosszabbítása a szeszadóról szóló törvényjavaslat tárgyalásának tartamára; Mel­czer Géza indítványa 348, 349. Vasgyárak tüzelőanyag- és vaséroz szük­ségletének biztosítása (1. Állami) 344. Vasutak (1. az illető czimeken): Budapest—gödöllői, Budapesti h. é., Déldunavidéki, Kassa—oderbergi, Kassa—hegyaljai, Nagykikinda—aradi, Szabadka—gombos—palánkai, Szatmár—m átészalkai, T-átrafüredi villamos. 74

Next

/
Oldalképek
Tartalom