Képviselőházi napló, 1906. XX. kötet • 1908. junius 5–julius 10.

Ülésnapok - 1906-353

353. országos ülés 1Ö08 június 25-én, csütörtökön. 319 lyeslés.) Tessék ehhez tartani magát, mert külön­ben megvonom a szót (Helyeslés. Zaj. Elnök csenget.) Bozóky Árpád : Ez nem az én dolgom, ez a ház ügye. (Zaj és ellenmondások a baloldalon.) Elnök: Kérem ez a képviselő ur ügye volt. Bozóky Árpád : Hát, t. képviselőház, én abban a felfogásban vagyok, hogy személy ellen intézett durva sértés alatt. . . (Zaj a baloldalon.) Elnök : A képviselő úrtól megvonom a szót. (Helyeslés a baloldalon.) Hoffmann Ottó képviselő urat illeti a szó. (Felkiáltások : Nincs itt!) Farkasházy Zsigmond: A házszabályokhoz kérek szót. Elnök: Farkasházy Zsigmond képviselő ur ismételten szót kér a házszabályok 215. §. a) pontja alapján. (Zaj.) Farkasházy Zsigmond: Miután a tegnap elő­fordult helytelen házszabályalkalmazásról szóla­nom nem lehetett, ennélfogva csupán a most elkö­vetett házszabálysértésre hivatkozom és konsta­tálom, hogy durva sértés alatt valamely állítás sohasem értetik. Azt is mondhatom valakiről, hogy lop, csal és ha állitásképen mondom, a melyet bebizonyitani akarok, akkor előadhatom, mert mindez tényállitás. (Zaj és ellenmondások a baloldalon.) De, t. ház, van a házszabályoknak egy kitétele, a mely világosan bizonyitja, hogy Bozóky Árpád képviselő ur semmi sértést senki ellen nem követett el. Nevezetesen azt mondja a házszabályok 221. §-a, hogy a durva sértést a háznak valamely tagja ellen kell elkövetni. Bozóky Árpád ; Ugy van ! Ha személyes sértést követ el! Ez személyes sértés lehet csak ! Farkasházy Zsigmond: Én t. ház, nem aka­rom . . . Bozóky Árpád : Az ellenzék nem kritizálhatja a kormánypártot ? Minek vagyunk itt 1 (Nagy zaj. Felkiáltások a jobboldalon : Ki beszél, Bozóky vagy Farkasházy ?) Farkasházy Zsigmond: .... ezt a kivételt ugy magyarázni, mintha a háznak valamely tagja alatt a t. ház többi tagjai is együttesen ne volná­nak értendők, mert én szívesen elfogadom azt, hogy ha a háznak valamely tagja, egy csoportja, vagy egy pártja ellen követtetik el durva sértés, akkor e miatt az elnök ur a szót az illetőtől meg­vonhatja. (Folytonos zaj.) De, t. ház, konstatálni kívánom abból a felolvasásból, a melyet Rakovszky István elnök ur az imént Bozóky Árpád képviselő urnak beszédéből tartott, hogy Bozóky képviselő­társam csak azt mondotta, hogy becsapták az or­szágot, (Zaj.) de nem mondotta, hogy a többség csapta be, vagy egy párt csapta be, vagy a koali­czió csapta be, vagy maga az egész ház csapta be, vagy hogy egyáltalában valaki becsapta az orszá­got. (Zaj.) Elnök (csenget): Félbe kell szakitanom a képviselő urat, mert konstatálni kívánom, hogy a mit a képviselő ur mond, az nem egyezik meg a tényekkel. (Igaz ! Ugy van !) Bozóky Árpád igenis, nyíltan a függetlenségi pártot nevezte meg mint olyant, a mely az országot becsapta volna, (ügy van !) Farkasházy Zsigmond : T. ház ! Ha azt állítja az elnök ur, ha az a felfogása, hogy ezzel a kitétel­lel, hogy becsapták az országot, a mivel Bozóky képviselőtársam egy tényállást, egy bizonyítandó tényt akar felvetni, olyan durva sértést követett el képviselőtársam, hogy ehhez hasonló tényállí­tások ebben a házban sohasem voltak megkocz­káztathatók, a nélkül, hogy a 221. §. alapján ezért a szót az illetőtől meg ne vonták volna, akkor helyeselném eljárását. (Zaj.) De mikor azt látjuk, hogy pártok és egyesek ellen tényleges sértések fordulnak elő itt igen gyakran, a nélkül, hogy ebből kifolyólag a 221. §. alkalmaztatnék, akkor igenis én is kénytelen vagyok Nagy György kép­viselőtársammal egyetértve kérni az elnökséget arra, hogy minden párttal és minden pártálláshoz tartozó képviselőtársunkkal szemben egyenlően és pártatlanul méltóztassék a házszabályokat alkal­mazni. (Folytonos zaj.) A házszabály, t. ház, nem játékszer, a melyet jó gyermekekkel, vagy rossz gyermekekkel szem­ben más- és másként lehet alkalmazni. (Zaj.) Ugron Gábor : Jó nevelésről és rossz neve­lésről van itt szó ! Ez a különbség. Farkasházy Zsigmond: A házszabályok egy rendkívül fontos biztosíték, a mely talán még soha­sem forgott olyan veszedelemben, mint a mióta Rakovszky István képviselő ur elnököl. (Elénk ellenmondások a ház minden oldaláról. Zaj.) Mert, t. képviselőhoz, bocsánatot kérek, hogy előfordul­hatna az, hogy épen csak egy elnöknek az elnöklete alatt következzenek be folytonosan figyelmezteté­sek és szómegvonások... Förster Ottó : Ez inszinuáczió ! Farkasházy Zsigmond: ... ezt nehéz elkép­zelni, s ha mégis megtörténik, ez csak ugy lehet, hogy valami Liba van talán annak az elnök urnak az elnöklésében is. (Zaj. Ellenmondások.) Azt hiszem, t. képviselőház, hogy ha az elnök­ség hónapokon és éveken át tudta helyesen alkal­mazni a házszabályokat, a nélkül, hogy a szómeg­vonás szüksége csak egyszer is bekövetkezett volna, akkor Rakovszky István képviselő ur is lehetne abban a helyzetben, mint elnök, hogy meghallgassa képviselőtársait. Förster Ottó : De nem vagyunk rá kíváncsiak ! Lázár Pál : Túlságos türelmet mutat most is az elnök ! (Igaz ! Ugy van ! a baloldalon.) Farkasházy Zsigmond : Helytelenül alkalmaz­tatott a házszabály akkor is, midőn négy nap alatt négyünktől vonatott meg a szó és most is, a mikor Rakovszky István elnök ur Bozóky Árpád t. képviselőtársunktól vonta meg a szót. (Zaj.) Ez eüen tiltakozom ugy a magam, mint elv­társaim nevében (Zaj.) és kijelentem, (Derült­ség.) hogy ezentúl is, ugy mint eddig, a házszabá­lyoknak ilyen helytelen alkalmazása és az ehhez hasonló szómegvonások esetén óvást fogok emelni, mert ebből egy ötletszerű sürgősséget csinálni mégsem lehet. (Zaj.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom