Képviselőházi napló, 1906. XX. kötet • 1908. junius 5–julius 10.

Ülésnapok - 1906-353

353. országos ülés 1908 június 25-én, csütörtökön. 317 erre, mert előre határozottan megállapított prog­rammal léptek fel és ebből a programmból. . . Elnök : Kérem méltóztassék a tárgyhoz szólni. Bozóky Árpád: ... az adóemelésnek még csak a gondolata is ki volt zárva és miután az 1. §-ban adóemelés van, azért sem én, sem más koa­licziós programmal fellépett képviselő nem szavaz­hatja meg ezen törvényjavaslatot. Nagy György: Az adóemelés az a tárgy... Elnök (csenget) : Nagy György képviselő urat figyelmeztetem, hogy vele szemben a házszabályo­kat leszek kénytelen alkalmazni az irányban, hogy a házszabályok 258. §-a értelmében a mentelmi bizott­sághoz való utasitását fogom kérni a háztól, mert az nem járja, hogy a képviselő ur mindennap tul­teszi magát a házszabályokon. Ha még egyszer megtörténik, kénytelen leszek a házat kérni, hogy a mentelmi bizottsághoz utasítsa a képviselő urat és kizárását fogom kérni. Bozóky Árpád : Én az ország valóságos becsa­pásának tekintem azt, mikor a függetlenségi párt azt mondja, hogy vállalkoztunk arra, hogy az álta­lános választói jogot megcsináljuk, vállalkoztunk arra, hogy az alkatmányos rendet helyreállítjuk és azután feloszlatjuk a parlamentet, hogy akkor, a mikor ilyen előre meghatározott és remélhetőleg nagyon rövid ideig tartó kormányzás támogatására vállalkozott a függetlenségi párt... Elnök : A képviselő úrtól a szót durva sértés miatt megvonom. (Zaj halfelöl.) Szólásra következik ? Szmrecsányi György jegyző: Novoselo Mátyás! Nagy György: Durva sértés miatt ? Akkor is figyelmeztetni kellett volna előbb ! (Zaj.) Farkasházy Zsigmond: Talán azért, mert Rakovszky ur... Elnök : Farkasházy képviselő urat rendre­utasítom. (Zaj.) Novoselo Mátyás (horvátul leszel). Elnök : Ki következik ? Szmrecsányi György jegyző: Surmin György ! Surmin György (horvátul beszél). Elnök: Kérem, méltóztassék a tárgyhoz szólni. Surmin György (folytatja és befejezi horvát beszédét). Elnök: Nagy György képviselő ur, hivatko­zással a házszabály 215. §-ának a) pontjára szót kér. Nagy György: T. képviselőház ! Az imént Bozóky Árpád t. képviselőtársam bírálta a tár­gyalás alatt lévő törvényjavaslat 1. §-át, a mi közben Rakovszky István elnök ur a nélkül, hogy figyelmeztette volna, egyszerűen közbe­szólott, hogy durva sértés miatt elvonja a szót. T. képviselőház ! A házszabályok megengedik azt, hogy bizonyos esetekben, a mikor nyilván­valólag flagrans sértést követ el egy képviselő, a ház elnöke vagy a ház tagjai ellen, az elnök eset­leg figyelmeztetés nélkül is elvonhassa az illetőtől a szót. Ez azonban a házszabályok helyes értel­mezése szerint csak rendkívüli nagy esetekben történhetik meg, mikor teljesen megegyező fel­fogás szerint nyilvánvaló, hogy az illető nem érdemli meg a parlamentáris jogot, hogy a maga nézetét a házban tovább fejtegethesse. Jelen esetben azonban Bozóky Árpád t. kép­viselőtársam azt fejtegette, hogy a koaliczió nem tartotta be a nemzetnek tett igéretét; hivatkozott összes képviselőtársaira, hogy adófelemeléssel senki sem állott a választók elé ; tehát jogosan mond­hatta, hogy adott szavát a koaliczió nem tartotta meg, (Zaj és ellenmondások) hogy ezen Ígéret be nem tartásával a nemzet hitét, illúzióját játszotta el a koaliczió többsége. Nem kutatom, hogy magát az illető kifejezést hogyan használta a képviselő ur ; a lélek első haragos indulatában azt az erős szót használta-e, (Nagy zaj.) megfelel-e ez magá­nak a ténynek vagy — tanum maga a miniszter­elnök ur — hogy körülírva fejezte-e ki magát; ez tisztán a politikusnak a beszéd művészetében való jártasságának vagy járatlanságának kérdése. En abban semmiféle helytelenséget nem látok, ha egy képviselő feláll, és hajlandó őszinte egyenes nyílt­sággal, mint Bozóky t. képviselőtársam tette, meg­mondani azt az igazságot, hogy igenis az adó fel­emelésével vétkeztek a többségi pártok, mert a nemzetnek tett Ígéretet, adott szót nem tartot­ták meg. Itt arról van szó, joga volt-e Rakovszky István elnök urnak egyszerűen, figyelmeztetés nélkül elvonni tőle a szót. Nagyon szomorú preczedenst teremtenek a t. képviselő urak, ha alkalmat adnak arra, hogy az elnöki székből ne az az erő nyilvánul­hasson meg, a melyet mi adtunk az elnöknek, hanem az erőszakosság! (Zaj.) En figyelemmel kisértem, t. képviselőtársaim, a dolgot és azt ta­pasztalom, hogy mihelyt Rakovszky elnök ur ül az elnöki székben . . . (Hosszas élénk éljenzés.) Most csak éljenezzenek Rakovszky t. képviselő urnak, lesz idő, mikor visszaszívnák ezt az éljent! (Zaj.) A parlamentarizmus megköveteli, hogy a házszabályok velünk szemben is akármilyen szi­gorúan, de igazságosan alkalmaztassanak. Ha Rakovszky István elnök ur ugy járt volna el, hogy kétszer figyelmeztette volna Bozóky t. képviselő­társamat és akkor csakugyan egy flagrans sértés esetében elvonta volna tőle a szót, ebbe bele­nyugodnánk, de hogy az elnök ur igazságtalansága ellenünk forduljon és hogy azzal akarja a tanács­kozás idejét megtakarítani, hogy Bozóky Árpád­tól is elvonja a szót, ezt imparlamentárisnak tar­tom. Ezt kötelességem volt itt a ház előtt megálla­pítani és a t. többség bírálatára bízom, hogy váj­jon Rakovszky elnök ur eljárása helyes volt-e vagy helytelen (Zaj.) Elnök : Nyilatkozni kívánok, mielőtt a 215. §. a pontjához jelentkező többi képviselő uraknak adnám át a szót. A tényállást szárazon fogom elő­adni a gyorsírói jegyzetek szerint, méltóztassék ítélni. (Halljuk ! Halljuk !). Bozóky Árpád képviselő ur, miután őt már egy izben figyelmeztettem, (Zaj és fölkiáltások bal­felöl : Mire ? Hogy a tárgytól eltért!) hogy a tárgy­tól eltért ... (Zaj a baloldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom