Képviselőházi napló, 1906. XX. kötet • 1908. junius 5–julius 10.

Ülésnapok - 1906-349

349. országos ülés 1908 június 20-án, szombaton. 205 rünk át az interpellácziókra. (Helyesléséit a bal­oldal hátsó padjain.) Elnök : A képviselő UT ugy látszik tévedésben van. Azt hiszi, hogy a házszabályok szerint az interpellácziók a napirend keretén belül tétetnek meg, pedig világosan benne van a házszabályok­ban, hogy az interpellácziók csakis a napirend tár­nyalására szánt időn kivül tehetők meg és azokra csak a napirend után lehet áttérni. Ennélfogva alapjában véve a t. képviselő urnak egyáltalán nincs igaza, mert tulaj donképen délutáni 2 órakor kellene áttérnünk az interpellácziókra, ha ellenkező gya­korlata nem volna a háznak. A t, ház elfogadhatja, hogy 12 órakor térjünk át, de én fentartom indít­ványomat, (Helyeslés.) hogy félkettőkor térjünk át. Kérdem a t. házat: Méltóztatik-e elfogadni. . . Hoffmann Ottó : Kérem a határozatképesség megállapítását. Gr. Somssich Tihamér : Ilyen komédia ! Hal­latlan dolog! Elnök ; Méltóztassék megolvasni a képviselő­ket. (Hammersberg László és Zlinszky István jegy­zők megszámlálják a jelenlévő képviselőket.) A ház nem lévén határozatképes, az ülést negyedórára felfüggesztem. (Szünet után.) Elnök : Az ülést újból megnyitom. Konstatálnom kell, hogy az imént 95 kép­viselő volt jelen és hogy nem voltunk jelen hatá­rozatképes számban, annak az oka az volt, hogy ugyanakkor az igazságügyi bizottság is ülést tar­tott. Miután már több izben történt meg, hogy a bizottságok akkor üléseztek, a mikor a plénum ülést tartott, innen az elnöki székből fel kell szólí­tanom az összes bizottságokat, hogy az eddigi gya­korlatnak és a házszabályoknak megfelelően akkor. a mikor plenáris ülés van, bizottsági üléseket ne tartsanak. (Elénk helyeslés.) Most pedig száznál több képviselő van jelen, tehát minden további proczesszusnak vége. Kérdem a t. házat: méltóztatik-e az inter­pellácziók előterjesztésére vonatkozólag az én javaslatomat, szemben Bozóky Árpád képviselő ur javaslatával elfogadni, igen vagy nem \ (Igen I) Kérem azokat, a kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) Többség. Kimondom tehát, hogy a ház az interpellácziókra félkét órakor tér át. Következik a napirend szerint a szeszadóról, valamint a szesztermeléssel együttesen készített sajtolt élesztő megadóztatásáról, úgyszintén a szesz­kontingens megállapitásáról és annak felosztásáról szóló törvényjavaslat (írom. 896, 899) folytatóla­gos tárgyalása. Ki következik % Zlinszky István jegyző : Kecskeméti Ferencz ! Kecskeméti Ferencz: T. ház!... (Zaj.) Temntettel a jelenlegi politikai viszonyokra, a koaliczióval, a független és 48-as párttal ki akarok tartani még tovább én is, mig remény­ségem lehet arra, hogy a,,, Elnök (csenget) : Csendet kérek ! Kecskeméti Ferencz: ...meghozott nagy áldozatok után végre az ország javára, a nemzet érdekében valami nagyobbszabásu alkotást léte­síthetünk, a milyennek tekinteném én az önálló magyar bank megvalósítását, a mely kérdés eldőltét még be akarom várni és ma még, midőn lehet reménységem, hogy ez meg fog valósulni, nem aka­rok a kormánynak nehézséget okozni és az előttünk fekvő törvényjavaslatot általánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadom. Igaz, hogy ez a pénzügyminiszteri törvényjavaslat csak szak-tör­vényjavslat, a melynek tárgyalásánál a politikai bizalom kérdése fölvetve nincs ; mégis a pénzügyi kormány pénzügyi politikájának nevezetes és fon­tos része ez, azért tartottam szükségesnek e nyi­latkozat megtételét. Mindamellett állásfoglalásom nem gátol abban, hogy a törvényjavaslatra észre­vételt tegyek és különösen egy, a törvényjavaslat által Id nem elégített, nagy érdeket itt föl ne hozzak, szóvá ne tegyek. Azt olvasom a törvényjavaslatban, hogy a t. pénzügyminiszter ur az ipari és mezőgazdasági gyáraktól a nekik engedélyezett kontingens bizo­nj'os részét el akarja vonni, a miért őket kész kárpótolni. T. ház ! Én őszinte részvéttel viselte­tem ezen gyárak iránt, és nagyon sajnálom és fáj­lalom, hogy ilyen nagy kárt fognak szenvedni, mert az állam a megfelelő kártalanítást kétség­telenül nem fogja nekik megadni, a mikor hekto­literenként csak 65 koronát fizet, holott mások 200 koronát is megadnának érte, ha kaphatnák. Mégis némi vigasztalásul és megnyugvásul szolgál az, hogy nagy részük úgyis milliomossá és pedig többszörös milliomossá lett, tehát majd csak ki­heverik ezt a károsodást valahogy a mi részvétünk mellett. (Folyton tartó zaj a baloldalon és a középen.) Elnök : Csendet kérek ! Kecskeméti Ferencz: Csak azt nem tudom, t. ház, hogy a mikor a kisgazdáknak a gabonafélék­ből való pálinkafőzés lehetetlenné tétetett, vájjon ki, mikor, hol és mennyivel kárpótolta őket, mert hiszen nekik is szerzett joguk volt ahhoz, a mit elvesztettek ? Szeretném tudni, hová utasítsam őket, melyik pénztárból vehetik fel a kártalaní­tást ? Arra is kíváncsi vagyok, t. ház, hogy kik azok, a kik az államkincstártól az ujabb kontingense­ket kapni fogják, mert az ember mindig kíváncsi az olyan szerencsés halandóra, a ki ternót csinál. Már pedig kétségtelen igaz, hogy azok, a kik ezen kontingenseket kapni fogják, egész vagyonhoz fognak jutni. Azt tudom, hogy a paraszt, a kis­birtokos ezt nem kapja. Pedig, t. ház, a kisbirtokos is szeretné a maga földjét javítani. Az a kisbirtokos, az a kisgazda is szeretne jószágot tartani, azonban ehhez nem jut­hat hozzá, pedig én azt gondolom, hogy az volna az igazi szocziális politika, vagy ha ugy tetszik, agrár politika, ha a kormány a nagy tömegre, a kisbirtokosok földjére volna tekintettel, és nemcsak egynéhány gazdag embernek az érdekeire. E mellett t, ház, ugy gondolom, hogy azok, a kik már a

Next

/
Oldalképek
Tartalom