Képviselőházi napló, 1906. XX. kötet • 1908. junius 5–julius 10.

Ülésnapok - 1906-348

188 348. országos ülés 1908 június i9-én, pénteken. lyével voltak távol (olvassa) : gr. Esterházy Móricz, őrgróf Pallavicini György, báró Eévay Simon, iSzilassy Zoltán, b. Vécsey László, Bározay Sán­dor, gr. Benyovszky Sándor, Kossuth Ferencz, Szúnyog Mihály. Elnöki engedélylyel voltak távol (olvassa) : Szereday Aladár, Haviár Dániel, Fernbach József, Bozóky Árpád, Polónyi Géza, Pogány Lajos, Pataky László, Posgay Miklós, Kollár Márton, Leszkay Gyula, Bohus Károly, Balogh Mihály, Vásárhelyi Dezső, Múzsa Gyula, Dudits Endre, Fodor Kálmán, Kecskeméthy István, Jeszenszky Ferencz, Berzsenyi Jenő, Czibur Bertalan, Babo­csay Sándor, Baloghy Ernő, Gaal Gaszton, Thaly Kálmán, gr. Thorotzkai Miklós, Thaly Ferencz, Kun Árpád, Korda Andor, Justh György, Dras­kóczy László, Gothard Sándor, Koller Tivadar, Beniczky Elemér, Fernbach Péter, Teszelszky József, Justh Gyula, Szentiványi Gábor, Csóti Géza, Péchy Zsigmond, Molnár János, Okolicsányi­Zsedényi Ede, gr. Dessewffy Emil, Veitán Endre, Nagy György. Betegek (olvassa) : Bárcsics Erazmusz, Ertl János, Szappanos István. Elnök : A felolvasott névsor kapcsán van sze­rencsém a t. háznak a következő javaslatot tenni, (Halljuk! Halljuk!) Tekintettel arra a körül­ményre, hogy a névsor olvasása a tanácskozásra kiszabott időn túlra esett, a mikor már a követ­kező ülés napirendje is meg volt állapitva (ügy van I) és az interpellácziók tartattak meg, j avas­lom, hogy mindazoktól a rendszabályoktól, melyek­nek a házszabályok értelmében a távollévőkkel szemben alkalmazást kellene nyerniök, ezúttal tekintsen el a t. ház. (Élénk helyeslés.) A mennyi­ben pedig a június 17-iki ülés napirendjére amúgy is kizárólag magyar természetű ügyek tárgyalása volt kitűzve, a horvát képviselők távolléte már ezen oknál fogva is igazoltnak tekintendő. (Helyeslés.) Méltóztatnak ehhez hozzájárulni ? (Igen !) Ha igen, akkor ezt a ház határozataképen mondom ki. Hoitsy Pál, a pénzügyi bizottság előadója láván jelentést tenni. Hoitsy Pál előadd: T. ház! Van szerencsém a pénzügyi bizottság részéről bejelenteni (Halljuk ! Halljuk !) a Budapest fő- és székvárosban és kör­nyékén állami költségen létesitendő munkás­házakról szóló törvényjavaslat (írom. 902, 904) tárgyában készült jelentést, valamint ugyancsak a pénzügyi bizottság jelentését a Budapest fő- és székváros fejlesztéséről és háztartásának rende­zése végett teendő állami intézkedésekről szóló törvényjavaslat (írom. 578, 905) tárgyában. Ké­rem, méltóztassék e jelentéseket kinyomatni, szétosztatni és annak idején az osztályok mellő­zésével tárgyalásra kitűzni. Elnök : A pénzügyi bizottság előadója által beterjesztett jelentések ki fognak nyomatni, szét fognak osztatni és annak idején az osztályok mellő­zésével napirendre fognak tűzetni. Halász Lajos, a kérvényi bizottság előadója kivan jelentést termi. Halász Lajos előadó : T. ház ! A kérvényi bi­zottság a kérvények 64. sorozatát (írom. 907) letárgyalta. Tisztelettel bejelentem az erről szóló jelentést; kérem annak kinyomatását, szétosztá­sát és annak idején napirendre tűzését. Elnök : A kérvényi bizottság jelentése a 64-ik sorjegyzékről ki fog nyomatni, szét fog osztatni és annak idején napirendre fog tűzetni. Következik a szeszadóról, valamint a szesz­termeléssel együttesen készitett sajtolt élesztő meg­adóztatásáról, úgyszintén a szeszkontingens meg­állapításáról és annak felosztásáról szóló törvény­javaslat (írom. 896, 899) letárgyalása. Az előadó urat illeti a szó. Hoitsy Pál előadó: T. ház! (Halljuk! Hall­juk !) Harmadfél esztendő óta a törvényhozás egész sorozatát hozta meg azoknak a törvények­nek, a melyek költségtöbblettel járnak, egyrészt azért, mert az állam alkalmazottainak fizetését és járandóságát emeltük minden vonalon, más­részt pedig azért, mert e törvényeknek tenden­cziája a nép jólétének fokozása és emelése volt A mint méltóztatnak igen jól emlékezni, emeltük a tanitók fizetését az egész vonalon, emeltük az állami tisztviselők fizetését, emeltük az államvasuti alkalmazottak fizetését, emeltük a birák fizetését, emeltük a napidijasok járandóságait, gondoskod­tunk nyugdijukról, emeltük még az állam szolgá­latában levő szolgák fizetését is. Azonkivül hoz­tunk oly törvényt is, mint pl. a II. osztályú kere­seti adó megváltoztatásáról szóló törvényt, a mely nagymértékben fogja megapasztani az ország bevételeinek egy részét. Már eddig is konstatál­ható, hogy csupán ezen az egy réven, t. i. a II. osztályú kereseti adó leszállítása folytán az állam bevétele 11 millióval lett kevesebb, mint volt eddig. Méltóztassanak ehhez hozzávenni azt az egy ténvt, hogy maguknak a személyes járandóságok­nak emelkedése a tavalyi és idei költségvetésben körülbelül 80 millióval emeli az évi kiadást, mert az idén is több mir.t 40 millióval mutatkozik emelkedés. (TJgy van!) A ki ezeket figyelembe veszi, annak el kellett készülve lennie arra, hogy elérkezik az az idő is, a mikor nekünk gondoskod­nunk kell, hogy az állam bevételei is emelkedje­nek, mert a kiadásoknak ezen emelkedését hu­zamos időn keresztül rendes bevételeikből fedezni képesek egyáltalában nem leszünk. (Igaz! ügy van!) Eddig mi történt ? Az, hogy az állam költségvetésében — hála Istennek — meg­lehetős nagy fölösleg mutatkozott, a mely esz­tendőnként kitett néha 50—60 milliót. Az is igaz, hogy az állam bevételei a természetes fejlődés folytán bizonyos emelkedést mutattak. De ha tekintetbe veszszük, hogy két esztendő alatt 80 milliót tesz ki a személyi járandóságok emelke­dése, semmiféle reményünk nem lehet arra nézve, hogy ezt eddigi jövedelmi forrásainkból akármi­kép is fedezni képesek leszünk. (Igaz ! Ugy van !) Ha pedig már valami módon az adó emeléséhez hozzá keU nyúlnunk, akkor a legokosabb, a leg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom