Képviselőházi napló, 1906. XX. kötet • 1908. junius 5–julius 10.

Ülésnapok - 1906-347

W. országos ülés 1908 Elnök *. Szólásra senki sincs feljegyezve. Ha senki sem kivan szólni, a vitát bezárom. Szavazás előtt szól illeti az előadó urat. Bakonyi Samu előadó: T. ház! ügy Nagy György, mint Bozóky Árpád t. képviselő urak jónak látták a miniszterelnök ur halasztási indít­ványát pártczéljaikra kihasználni. (Igazi Ugy van!) Ennek eszközéül támadást intéznek az igazságügyi bizottság ellen, a melynek ezúttal igénytelen előadója vagyok. Mint a bizottság előadója, ezeket a támadá­sokat a leghatározottabban visszautasítom. (Zaj.) Az igazságügyi bizottság ezt a javaslatot a leg­behatóbban tárgyalta le. (Zaj balfelől. Elnök csenget.) Az összes javaslatok közt mondhatnám erre íorditotta a legnagyobb gondját, mert át van hatva attól a tudattól, hogy ez a javaslat ezrek és ezrek érdekeit a legszélesebb rétegekben érinti, (Igaz ! ügy van ! a haloldalon.) és tudj a nagyon jól, hogy e javaslat törvényerőre emelkedését a legszélesebb rétegek szomjúhozzák. (Élénk he­lyeslés.) Ez vezette az igazságügyi bizottságot akkor, a mikor ennek a javaslatnak napirendre tűzését szorgalmazta. Már most arról az igazság­ügyi bizottság nem tehet, hogy annak napirendre tűzése után egyesek részéről, a képviselőház szá­mottevő tagjai sorából jelentékenyeknek mondott aggodalmak merültek fel. Az igazságügyi bizottság nem állhatta útját annak, hogy ezek a módosítások és aggodalmak, a melyek szubtilis, szövevényes jogászi természetű kérdéseket foglalnak maguk­nak, megfontolás tárgyává ne tétessenek. (Elénk helyeslés.) Én, mint előadó, azért járultam hozzá ahhoz, hogy az igazságügyi bizottság újból vegye tárgya­lás alá a javaslatot, mert ezek a módosítások és aggodalmak nem olyan természetűek, hog^y azok­nak értéke, elfogadhatósága felől ex abrupto, itt a plenáris tárgyalás formájában lehetne nyilat­kozni. (Helyeslés). Ez volt az igazságügyi bizottság előadója által elfoglalt álláspont indoka és ez egy­általában nem alkalmas arra, — nyugodt lelki­ismerettel mondhatom, — hogy e miatt a bizott­ságot és engem olyan illojális invekti vakkal illessenek. (Elénk helyeslés és éljenzés a jobb és bal­oldalon). Elnök : A tanácskozást befejezettnek nyilvá­nitom. Következik a szavazás. (Halljuk ! Halljuk!). A miniszterelnök ur, továbbá Bozóky Árpád képviselő ur fel akarják függeszteni a képviselőház végleges elhatározását. Mielőtt tehát a törvény­javaslatra tenném fel a kérdést, első sorban ezen két halasztó természetű inditványnyal kell végez­nünk, tehát azokra teszem fel a kérdést. (Helyes­lés.) Általánosságban fogom feltenni a kérdést ugy, hogy a ház végleges elhatározását felfüggeszteni kivánja-e, igen vagy nem 1 Ha felfüggeszteni ki­vánja, akkor, miután a miniszterelnök ur és Bozóky képviselő ur inditványai ellentétesek, a két indít­ványt egymással szembe fogom állitani. Méltóztatnak belenyugodni abba, hogy a kérdést igy tegyem fel % (Igen I) Ha igen, akkor KÉPVH. UAPLÓ. 1906 1911. XX, KÖTET. június 17-én, szerdán. 169 kérdem a t. házat, méltóztatik-e a most tárgyalás alatt levő törvényjavaslattal szemben végleges elhatározását felfüggeszteni, igen vagy nem ? (Igen! Nem!) Kérem azokat, kik fel akarják függeszteni a ház végleges elhatározását, méltóz­tassanak felállani. (Megtörténik.) Többség. Ki­mondom tehát, hogy a képviselőház végleges elha­tározását fel kivánja függeszteni. Most már kérem a jegyző urat, méltóztassék először is a miniszterelnök ur indítványát fel­olvasni. Zlinszky István jegyző (olvassa): Elnök : Most kérem felolvasni Bozóky Árpád képviselő ur indítványát. Zlinszky István jegyző (olvassa) • Elnök : A kérdést ugy fogom feltenni, hogy méltóztatnak-e a miniszterelnök ur indítványát szemben Bozóky Árpád képviselő ur indítványával elfogadni, igen vagy nem ? Ha a miniszterelnök ur indítványát nem méltóztatnának elfogadni, akkor Bozóky Árpád képviselő ur indítványát fogom elfogadottnak kijelenteni. (Mozgás bal­felől.) Engedelmet kérek, nekem kötelességem a kérdést preczize föltenni, nehogy ugy tűnjék fel, mintha én a ház bármely pártját vagy tagját félre akarnám vezetni. (Helyeslés.) Kérdem tehát a t. házat: méltóztatnak-e a miniszterelnök ur indítványát, szemben Bozóky Árpád képviselő ur indítványával, elfogadni, igen vagy nem ? (Igen ! Nem !) Kérem azokat, a kik elfogadják, méltóztassa­nak felállani. (Megtörténik.) Többség. Kijelentem, hogy a képviselőház elfogadja a miniszterelnök ur indítványát. (Zaj. Félkiáltások : Ellenfróbát!) Ellenpróbára csak akkor van szükség, ha a szavazás eredménye az elnök előtt kétes. Ellen­próbát csak az elnöknek van joga elrendelni, az egyes képviselőnek nincs joga kérni ; az egyes képviselőnek csak a megszámlálást van joga kérni. (Ugy van ! j Kimondom tehát, hogy a képviselőház el­fogadja a miniszterelnök ur indítványát, ennél­fogva tehát (Zaj. Halljuk I Halljuk I) Bozóky Árpád képviselő ur indítványa elesik. Következik most már napirend szerint a kér­vények 55. sorjegyzéke. Eelkérem Zlinszky István jegyző urat, szíveskedjék a kérvények 55. sorjegy­zékét tételenként felolvasni. Zlinszky István jegyző (olvassa): Debreczen város kérvénye az állami egyenesadó reform tár­gyában. Elnök : Az előadó urat illeti a szó. Herman Ferencz előadó : T. ház ! A bizottság javasolja, méltóztassék ezen feliratot a pénzügy­miniszter urnak kiadni. Kérem, méltóztassék a kérvényi bizottság ezen javaslatát elfogadni. Elnök : Ha szólni senki sem kivan, kérdem a t. házat, méltóztatik-e kérvényi bizottság javas­latát elfogadni, igen vagy nem ? (Igen !) Ha igen, akkor kijelentem, hogy a kérvényi bizottság ja­vaslata elfogadtatik. Tovább !

Next

/
Oldalképek
Tartalom