Képviselőházi napló, 1906. XX. kötet • 1908. junius 5–julius 10.

Ülésnapok - 1906-346

162 3i6. országos ülés i908 június 16-án, kedden. Megtoldom ezt a megokolást azzal is, hogy mi, a mentelmi bizottság, arra az álláspontra helyezkedünk, hogy nem adunk privilégiumot és lehetőleg eltüntetjük a különbséget a képviselő és a nem képviselő között a büntetőjogi elbírálás tekintetében. Ennek az a czélja, hogy senki se legyen Magyarországon, a ki kivételes helyzetet élvezzen a büntetés szempontjából. Viszont arra helyezünk súlyt, hogy a képviselőnek a politikai akczióképessége és szabadsága biztosittassék. (He­lyeslés.) Elnök ; Ha szólni senki sem kivan, kérdem a t. házat: méltóztatik- e a mentelmi bizottság javaslatát elfogadni, igen vagy nem % (Felkiáltá­sok : Igen!) Ha igen, akkor kijelentem, hogy a mentelmi bizottság javaslata elfogadtatik és ennek alapján kimondom, hogy Hoffmann Ottó képviselő ur mentelmi joga ez ügyben felfüg­gesztetik. Következik a mentelmi bizottság jelentése Bresztyenszky Kálmán képviselő ur mentelmi ügyében. Az előadó urat illeti a szó. Héderváry Lehel előadó: T. ház ! A pozsonyi kir. főügyészség Bresztyenszky Kálmán ország­gyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesz­tését kéri oly czélból, hogy ellene a Btk. 260. §-ába ütköző és 262. §. szerint minősülő rágal­mazás vétsége miatt az eljárás folyamatba tétet­hessék. A tényállás szerint Grolmusz István, Pis Már­ton, Pis József, Csernik Jakab, Curiai Pál, Nyitra­megye alispánjához benyújtott beadványban a privigyei főszolgabiróság tagjairól azt állitotcák, hogy részükről üldöztetésnek vannak kitéve, hogy apróbb kihágások miatt eljárás tétetik ellenük folyamatba és hogy tendencziózus hajsza folyik ellenük. Bresztyenszky Kálmán országgyűlési kép­viselő mentelmi jogának felfüggesztése ezzel kap­csolatban pedig azért kéretik, mert a nevezett közbenjárt, hogy dr. Haj ti Dezső ügyvéd a fenti beadványt megszerkeszsze, a mi által a Btkv. 69. §. 2. pontja szerint minősülő bűnrészesség forog fenn. Jóllehet a megkeresés illetékes hatóságtól érkezett, a mentelmi bizottság zaklatás esetét látja fenforogni és javasolja, hogy Bresztyenszky Kál­mán országgyűlési képviselő mentelmi joga ez ügyben ne függesztessék fel. (Helyeslés.) Elnök: Ha szólni senki sem kivan, kérdem a t. házat, méltóztatik-e a mentelmi bizottság javaslatát elfogadni, igen vagy nem? (Felkiál­tások : Igen!) Ha igen, akkor azt elfogadottnak jelentem ki és ennek alapján kimondom, hogy Bresztyenszky Kálmán képviselő ur mentelmi joga ez ügyben nem függesztetik fel. Következik a mentelmi bizottság jelentése Szmrecsányi György országgyűlési képviselő ment­telmi ügyében. Az előadó urat illeti a szó. Putnoky Mór előadó: T. ház! A budapesti kir. főügyészség megküldte a budapesti kir. járás­hiróság megkeresését, mely szerint Szmrecsányi György országgyűlési képviselő 1907 november 23-án Hacsak Gézával vivott párviadala miatt a Btkv. 266. §-ában meghatározott párviadal vét­ségét követte el és ellene vád emeltetvén, a bűn­vádi eljárás megindítása végett mentelmi jogának felfüggesztését kéri. Tekintettel arra, hogy a megkeresést és fel­terjesztést illetékes hatóság intézte, tekintettel továbbá arra, hogy a megejtett rendőri nyomozás, valamint a kir. járásbíróságnak Hacsak Géza ellen folytatott bűnvádi eljárása folyamán bebizonyult, miszerint Szmrecsányi György orsz. képviselő a terhére rótt vétséget elkövette, a mentelmi bizott­ság azon tiszteletteljes javaslatot teszi, mi szerint Szmrecsányi György orsz. képviselő mentelmi joga a bűnvádi eljárás folytathatása végett ez ügyben függesztessék fel. (Helyeslés.) Hoffmann Ottó: Szólni óhajtok! Elnök : Tessék! Hoffmann Ottó : A házszabályok értelmében a tanácskozási idő két óráig terjed. Ugy látszik, a mélyen tisztelt elnök ur figyelmét kikerülte, hogy már két óra elmúlt. Elnök : Épen nem kerülte el, hanem a mikor az előadó ur elkezdett szólni, még nem volt két óra. (Helyeslés.) Ha szólni senki sem kivan, kérdem a t. házat, mlétóztatik-e a mentelmi bizottság javaslatát el­fogadni, igen vagy nem ? (Igen!) Ha igen, akkor azt elfogadottnak jelentem ki és ennek alapján ki­mondom, hogy Szmrecsányi György képviselő ur mentelmi joga a bűnvádi eljárás folytathatása czéljából ez ügyben felfüggesztetik. T. ház! Mai napirendünket letárgyaltuk. Most következik a legközelebbi ülés idejének és napirendjének megállapítása. Mielőtt azonban erre rátérnénk, kötelességszerűleg bejelentem, hogy a ház legközelebbi ülésén a miniszterelnök ur vála­szolni fog Nagy Dezsőnek, — a Budapest székes­fővárosban létező lakásszükség orvoslása tárgyá­ban az összminiszteriumhoz intézett interpellá­cziójára; Nagy Györgynek — czimeknek, kitün­tetéseknek országgyűlési képviselők részére ado­mányozása ellen a kormányhoz intézett interpel­lácziójára; ugyancsak Nagy Györgynek — az 1885 : XI. t.-cz. III. fejezetének, az-állami tiszt­viselők, altisztek és szolgák özvegyeinek és árvái­nak ellátásáról intézkedő fejezet rendelkezéseinek sürgős módosítása tárgyában a pénzügyminiszter­hez intézett interpellácziójára ; és végül Bozóky Árpádnak— a szófiai követnek az uralkodó trónra­jutásának 60-ik évfordulója alakalmával a szófiai magyar állampolgárokhoz intézett felhívása tár­gyában a miniszterelnökhöz intézett interpel­lácziójára. Most már javaslom a t. háznak, hogy leg­közelebbi ülését holnap, 1908 június 17-én, dél­előtt 10 órakor tartsa. Ezen ülés napirendje legyen •„

Next

/
Oldalképek
Tartalom