Képviselőházi napló, 1906. XX. kötet • 1908. junius 5–julius 10.

Ülésnapok - 1906-353

318 353. országos ülés 1908 június 25-én, csütörtökön. Farkasházy képviselő ur föliratkozott a ház­szabályokhoz, de ugy látszik azokat csak az elnökre tekinti érvényeseknek, magamagára azonban nem, mert folyton közbeszól. Bozóky Árpád a következőket mondotta (ol­vassa) : »Én az ország valóságos becsapásának te­kintem azt, mikor a függetlenségi párt azt mondja, hogy vállalkoztunk erre-arra . . . stb.« Erre én a képviselő úrtól a szót megvontam durva sértés miatt a 221. §. értelmében, a melynek illető része igy szól (olvassa) : . . . »vagy ha vala­mely osztály, nemzetiség, vagy hitfelekezet ellen gyűlöletre izgat, avagy a háznak valamely tagja ellen durva sértést követ el, az elnök őt rendre­utasitja, sőt tőle a szót már az első alkalommal is megvonhat] a.« Én azt hiszem, durvább sértés nem létezhetik, mint ha egy egész pártról azt mondják, hogy be­csapja az országot. (Élénk helyeslés.) Ezt senki tűrni nem köteles, legkevésbbé az elnök, a kinek védelme alatt minden párt egyenlően áll. (Élénk helyeslés.) Itt ebben a házban mindent el lehet mondani, a maga módja szerint, a parlamenta­rizmus szabályainak és az illem szabályainak betartásával. (Élénk helyeslés.) A mi azt illeti, a mit Nagy György képviselő ur mondott, hogy a lelkek egyöntetű felfogásá­nak kell meglennie akkor, a mikor az elnök ezt a szakaszt igy alkalmazza, erre egyet felelek, hogy ez a lelkeknek kevésbbé, vagy kifejlettebb finom természetétől függ. En ugy tapasztalom és azt hiszem, hogy Nagy György képviselő ur és társai kivételével az egész ház azt találja ebben az esetben, hogy ugyanazt, a mit Bozóky képviselő ur kifej­tett, illedelmesebben, a parlamenti szabályoknak megfelelőbben kellett volna kifejezni, nem ilyen durva módon. (Élénk helyeslés.) Mert nem áll az, a mit Nagy György képviselő ur mond, hogy Bozóky képviselő ur magyaros nyíltsággal beszélt, mert a magyaros nyíltság nem egyértelmű a durva­sággal. (Élénk helyeslés.) Farkasházy Zsigmond képviselő urat illeti a szó. Farkasházy Zsigmond: T. képviselőház! A házszabályok helyes alkalmazása érdekében vol­tam bátor szót kérni. Egy tényre kell mutatnom és ez az, hogy két napi tárgyalás során négy magyar képviselőtől vonták meg az elnökök a szót ( He­lyeslés a baloldalon.) Ezt a tényt azért kivánom konstatálni, mert tegnap az elnök ur engem félbe­szakított és szintén megvonta tőlem a szót, azon fejtegetésem során, a mikor konstatálni akartam, hogy a házszabályoknak az előbbi időben való kezelése alatt soha évtizedeken át nem fordult elő... Elnök (csenget) : A képviselő ur a házszabá­lyok 222. §-ába ütköző dolgot követ el. Figyel­meztetem, hogy tartózkodjék ettől, mert különben megvonom a szót. (Élénk helyeslés a jobb- és bal­oldalon.) Most pedig tessék folytatni. (Nagy zaj.) Farkasházy Zsigmond: Bocsántatot kérek, én azt a tényt kivánom konstatálni, hogy a mikor azzal a váddal illetnek egyes pártokat, hogy obstrukcziós színezetű vitát provokálnak, ugyan­akkor nem azon párttal szemben alkalmazzák ilyen szigorúsággal a házszabályokat, hanem velünk szemben. Konstatálni kivánom . .". (Folytontartó nagy zaj.) Elnök : Kérem, ne konstatáljon a képviselő ur semmit, hanem szóljon a házszabályokhoz ! (Folytontartó zaj a baloldalon.) Farkasházy Zsigmond : Konstatálni kívánom, t. ház, azt, hogy velünk szemben, négy képviselővel szemben a tegnapi napon és a mai napon hely­telenül alkalmazták a házszabályokat. Bizonyítja ezt az a tény, hogy a mi pártunkból történt négy szómegvonás akkor, a mikor egyetlenegy horvát képviselőtől sem vonták meg a szót. Ezt arra ma­gyarázom, hogy velünk szemben, ezen párttal szem­ben, a t. elnök ur nem alkalmazza a házszabályo­kat helyesen. Vagyok bátor felolvasni, t. ház, az első szómegvonás esetét a tegnapi naplóból. (Nagy zaj a jobb- és baloldalon. Felkiáltások balfelől: Nem tartozik ide ! Nem vagyunk rá kíváncsiak !) Elnök : Ezt tiltja a házszabály. Megvonom a szót a képviselő úrtól. (Élénk helyeslés. Nagy zaj a baloldal felső padjain.) Farkasházy Zsigmond: A házszabályokhoz kérek szót. (Folytontartó nagy zaj.) Elnök : Következik Bozóky Árpád képviselő ur, a ki a házszabályok 215. §. a) pontja alapján jelentkezett szólásra a házszabályokhoz. Tehát Bozóky képviselő urat illeti a szó. Farkasházy Zsigmond: Újból a házszabá­lyokhoz kérek szót! (Nagy zaj.) Förster Ottó : De nem hallgatunk meg ! Ez már egy kis arrogánczia ! (Zaj balról.) Nem akar­juk hallgatni! (Folytontartó zaj.) Farkasházy Zsigmond: Nem muszáj hall­gatni ! (Zaj.) Elnök: Csendet kérek! Felhívom Bozóky Árpád képviselő urat, őt illeti a szó. ! Bozóky Árpád : T. képviselőház ! A házszabá­lyok 221. §-ához kérek szót. Ennek harmadik be­kezdése ezeket mondja : »Ha szóló a közerkölcsi­séget és illemet sértő vagy egyébként a ház tekin­télyével össze nem férő kifejezést használ, vagy ha valamely osztály, nemzetiség vagy hitfelekezet ellen gyűlöletre izgat, avagy a háznak valamely tagja ellen durva sértést követ el, az elnök őt rendre­utasítja, sőt tőle a szót már az első alkalommal is megvonhatja.« Az elnök ur bizonyára ezen paragrafus alap­ján vonta meg a szót azon hiedelemben, hogy én a háznak valamely tagja ellen durva sértést kö­vettem volna el. (Zaj.) Elnök." Kérem képviselő ur, mindenkinek joga van itt a házszabályokhoz szólva az én mű­ködésemet azon inczidensből kifolyólag, a mely köztem és a képviselő ur között lejátszódott, kri­tizálni ; a képviselő ur azonban a házszabályok 222. §-a értelmében az elnök intézkedését, mint olyan képviselő, a kit az az elnöki intézkedés érintett, kritika tárgyává nem teheti (Élénk he-

Next

/
Oldalképek
Tartalom