Képviselőházi napló, 1906. XX. kötet • 1908. junius 5–julius 10.

Ülésnapok - 1906-346

346. országos ülés 1908 június 16-án, kedden. 163 elnöki előterjesztések és irományok bemutatása; az indítvány- és interpellácziós-könyvek felolva­sása ; harmadszori olvasása a mai ülésen részletei­ben is elfogadott két törvényjavaslatnak; azután a végrehajtási eljárásról szóló 1881: LX. törvény ­czikk módositása és kiegészítése tárgyában az igazságügyminiszter törvényjavaslata; (Élénk he­lyeslés a baloldalon.) azután a kérvényeknek 55—60. sor jegyzéke, valamint a munkásügyi bi­Hitelesitctték ; Kacskovics Géza s. k. naplóbiráló-bi: zottságnak a kérvényekre vonatkozólag benyúj­tott javaslatai. (Élénk helyeslés.) Kérdem a t. házat, méltóztatik-e ezen napi­rendi javaslatomhoz hozzájárulni ? (Igen!) Ha igen, akkor azt elfogadottnak jelentem ki és a napirendet ekként megállapítván, az ülést be­zárom. (Az ülés végződik 2 óra 10 perczkor.) Simkó József s. k. ági tagoki 21*

Next

/
Oldalképek
Tartalom