Képviselőházi napló, 1906. XVIII. kötet • 1908. április 29–május 19.

Ülésnapok - 1906-327

Tárgymulató. 507 Horvát gyorsírók, gépírók és hiteles fordítók alkalmazása (írom. 795) 316. Hozzászólt: Barcsay Andor (előadó) 59. Húsipari sztrájk (1. Interp. Pető Sándor) 325. Igazolási ügyek: Béla Henrik 312. Rohonczy Lörincz (Előadó: Búza Barna) 315, 317. Indítvány megindokolásának elhalasztása (elnök napirendi javaslata 29) 313. Indítvány törlése (1. Vándorczigányok feletti kivételes bíráskodás) 315. Interpelláczió elhalasztása 312. Hozzászóltak : Bozóky Árpád 16, 81. Mezőfi Vilmos 16. Interpellácziók zeke 315. függőben levők — jegy­Interpelláczióra adandó válasz bejelentése 315, 316. Iparfejlesztési segélyek és kedvezmények engedélyezése (1. Költségvetés 1908-ra, — részi. — Hozzászólt: Babó Mihály 408) 326. Jegyzői tisztről lemondás (1. Lemondás) 313. Jegyzők és a háznagy választásánál köve­tendő eljárás; elnök előterjesztése 312. Jegyzők választása 312. Osizmazia Endre 312. Dudics Endre 312. Hammersberg László 312. Hencz Károly 212. Baisz Aladár 312. Szent-Királyi Zoltán 312. Szmrecsányi György 317. Thorotzkai Miklós gr. 312. Vertán Endre 312. Zlinszky István 312. Jogügyi igazgatóság (1. Kincstári) 319. Kassa—hegyaljai h. é. vasút engedélyezésé­nek megtörténte (írom. 814, 875, 877) 317. Hozzászólt: Kossuth Ferencz 85. Kassa—oderbergi vasút társaságnak nyúj­tandó további külön állami biztosítás (írom. 824 879) 326. Hozzászólt : Id. Wekerle Sándor 437. Katonai reál- és hadapródiskolákban a magyar nyelv tanításának eredménye 1907-ben (1. Közös hadügyminiszter vezetése alatt álló) 325. Képviselőház (1. Ház) 312. Kérvények LIV. sorjegyzéke (írom. 822) 324. Hozzászólt : Moskovitz Iván (előadó) 314. Kincstári jogügyi igazgatóság jelentése a Csávossy Béla volt képviselőházi háznagy ellen indított perben (írom. 819, 839) 319. Hozzászóltak: Bene István (előadó) 130. Csizmazia Endre (előadó) 374. Királyi leirat (1. Ülésszak megnyitása) 312. Kivándorlási törvényjavaslat (írom. 818) 319. Hozzászólt; Andrássy Gyula gr. 130. Kossuth Lajos szobrának leleplezése Nagy­perkátán 316. — Pécsen 320. Költségvetés (1. Ház költségvetése) 315. Költségvetés 1908-ra: A) Altalános tárgyalás (írom. 695) 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323. Hozzászóltak : Babocsay Sándor 200. Baross János 220. Batthyány Tivadar gr. 90. Bozóky Árpád 219. Osépány Géza 209. Farkasházy Zsigmond 157. Hajnód Ignácz 169. Halász Lajos 110. Hodzsa Milán 131. Hoitsy Pál (előadó) 30, 67. Josipovich Géza 131. Lukács László 171. Magdics Péter 200. Maniu Gyula 147. Zagoracz Miháli Tivadar 101, 103. Nagv Emil 211. Polit Mihály 70. Pop Cs. István 237. Popovics Dusán 193. Bakovszky Béla 138, 143. Roje Milán 200. Simkó József 74. Supiló Ferencz 115. Szappanos István 87. Szent-Királyi Zoltán 206. Thoroczkay Viktor b. 225. Vlád Aurél 233. Vrbanics Ferencz 137. István 157. B) Bészletes tárgyalás. a) Kisebb tárczák (írom. 696). Ide tar­toznak : 1. Királyi udvartartás, O Eelsége kabinet­irodája, országgyűlés, állandó országház építése, közösügyi kiadások, az 1849. évtől a 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai, nyugdijak, állami adósságok, kamat­biztositást élvezett és más vasutak átvétele foly­tán elvállalt adósságok, egyes tárczákat terhelő kölcsönök, előlegezések a vasúti kamatbiztositás alapján, Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete, állami számvevőszék, közigazgatási bíróság 323, 324. Hozzászóltak: Bozóky Árpád 243, 244. Farkasházy Zsigmond 244. Buzáth Ferencz (élőadó) id. Madarász József 246. 242, 243, 244, 247, 250. Nagy György 242, 244. id. Wekerle Sándor 247. 64*

Next

/
Oldalképek
Tartalom