Képviselőházi napló, 1906. XVIII. kötet • 1908. április 29–május 19.

Ülésnapok - 1906-313

313. országos ülés 1908 április 30-án, csütörtökön. 27 fogásokkal, a melyeket önök követnek. (Foly­tonos zaj.) Az elnökségnek általam diffikultált eljá­rása meggyőződésem szerint az erőszak korsza­kát inaugurálta a képviselőházban. (Zaj.) Nem lepett meg ez azért, mert tudom, hogy sok vonatkozásban, sok esetben és a tények egész során keresztül az országban is a törvény nyilt intézkedései ellenére az erőszakot inaugurál­ták .... (Folytonos zaj.) Én t. ház. azt kérdem önöktől, hogyha itt a képviselőházban velünk szemben, a kik a népnek szuverén jo­gon képviselői vagyunk, (Nagy zaj.) az elnök nem respektálja a házszabályokat, ha erősza­kosan jár el velünk szemben, kérdem, hogyan fognak künn az egyes hatóságok viselkedni azzal a néppel szemben, a melynek háta mö­gött nem áll az egész nyilvánosság. (Folytono­san tartó zaj.) Ha a képviselőház elnöke a házszabályokat nem tartja meg, ha erőszakosan jár el, hogyan fog eljárni az a szolgabiró ott a nép közt, a kinek ténykedései nem állanak ugy a világ előtt, mint az elnök ténykedései. (Zaj. Félkiáltások: Elég már!) Abban a meggyőződésben vagyok, (Zaj.) hogy az elnökség az egész házszabályt, a mint kimutattam, egyoldalúan és elfogultan kezeli; meggyőződésem, hogy a legutóbbi vita alkal­mával több határozat s különösen a házszabály reviziója házszabályellenesen hozatott meg; épen azért, tekintettel arra, hogy az elnökség­nek mindig olyannak kell lennie, hogy annak ténykedéséhez a legkisebb kétely sem férhes­sen, (Folytonos zaj.) indittatva éreztem maga­mat ezekben megokolni azt a bizalmatlanságot, a melylyel az elnökséggel szemben viseltetünk és kérjük a t. házat, méltóztassék ezen indít­ványunk tárgyalására határidőt kitűzni és in­dítványunkat elfogadni. (Folytonos nagy zaj.) Elnök: A kereskedelmügyi miniszter ur kivan szólni. Kossuth Ferencz kereskedelemügyi miniszter: Én arra kérem a t. házat, hogy az elhangzott indítvány tárgyalását ne tűzze ki napirendre. (Élénk helyeslés.) Azt hiszem, a t. urak kivé­telével az egész ház véleményét tolmácsolom, a midőn azt mondom, hogy az elnökök nagyon nehéz körülmények közt megvédelmezték az elnöki szék tekintélyét (Elénk helyeslés.) és teljes igazsággal egyenlően mértek mindenkinek. (Elénk éljenzés.) Egyébiránt, t. ház, tény az, hogy a két alelnök ur most ismét megválasz­tatott. (Igaz! Ugy van!) Ezzel a ténynyel a ház már kifejezte a ^két alelnök iránti elisme­rését és bizalmát. (Élénk éljenzés és taps.) Elnök: A házszabályok 199. §-a alapján kérdem a t. házat, méltóztatik-e Maniu Gyula képviselő ur indítványának tárgyalás alá vételét elrendelni, igen vagy nem? (Nem! Igen!) Ké­rem azokat, a kik tárgyalás alá kívánják venni az indítványt, méltóztassanak felállni. (Megtör­ténik. Zaj. Derültség.) Farkasházy Zsigmond: Épen igy kaczagta­tok, mikor Polónyiról volt szó! Muzsa Gyula: Éljen Polónyi! Fábry Károly: Éljen Polónyi! (Éljenzés.) Elnök: A képviselőház Maniu Gyula kép­viselő ur indítványát nem kívánja tárgyalás alá venni. Következik napirend szerint Bozóky Árpád és társai inditváiryának indokolása az alelnöki tiszteletdijak beszüntetése tárgyában. (írom. 786). Bozóky Árpád: T. ház! (Zaj.) A függet­lenségi és 48-as pártnak kilencz tagja indít­ványt adott be az alelnöki fizetések beszüntetése tárgyában. Ezt az indítványt leszek bátor meg­indokolni. T. ház! A házszabályok beszélnek elnöki fizetésről, háznagyi fizetésről, jegyzői fizetésről, de egy szóval sem emlékeznek meg az alelnöki tiszteletdijakról. Sok ideig nem is volt tisz­teletdijuk az alelnököknek, a szabadelvű rend­szer azonban behozta egyszer suba alatt, még pedig 4800 korona összegben. Ez nem volt elég a szabadelvüpárti alelnököknek és ezért 1904-ben azt indítványozták, hogy 4800 koronáról 12.000 koronára emeljék fel a tiszteletdijat. A jelen­legi koaliczió egész erejével küzdött ez ellen. Különösen a függetlenségi párt és a néppárt hivatalosan is felszólalt a tiszteletdíjak ezen fel­emelése ellen, azt mondva, hogy nemcsak nem szabad emelni az alelnöki tiszteletdijakat, de a 4800 koronás tiszteletdijakat is be kell szün­tetni, mert ez ellenkezik a házszabályokkal. Igen érdekes a néppárt szónokának felszóla­lása. S mivel a néppárt szónoka igen ügyesen és igazságosan, igen okosan indokolta meg állás­pontját, leszek bátor beszédét felolvasni. (Fel­kiáltások balról: Ki volt az?) Rakovszky István jelenlegi alelnök ur mondotta a következőket (olvassa): »Az alelnöki állásokat nagynevű, ki­tűnő férfiak viharos időkben foglalták el és ezek azt nofcile officiumnak tekintették, a mi­nélfogva ingven teljesítették kötelességüket; az ellenértéket abban a megtiszteltetésben találván, hogy őket arra a helyre választották. Farkasházy Zsigmond: Aranyigazságok! Bozóky Árpád: Azután mikor mi folyton ós folyton jajgatunk, hogy nagy a nyomor ós azt látjuk, hogy egyszerre az alelnököknek 4800 koronát, azután 12.000 koronát adunk, melyet az alelnökök eddig sohasem kaptak, ez nem egye­zik meg azzal a takarékossággal, méltányosság­gal, sem tekintélyünkkel, sem felelőségtudatunk­kal, a mellyel a nemzet iránt tartozunk.« Farkasházy Zsigmond: Nagyon szép és igaz! Bozóky Árpád: Azt mondja továbbá Rakovszky István képviselő ur (olvassa): »Én nem szavazom meg 4800 korona magasságban sem, annál kevésbbé 12.000 koronában, nem 4*

Next

/
Oldalképek
Tartalom