Képviselőházi napló, 1906. XVIII. kötet • 1908. április 29–május 19.

Ülésnapok - 1906-325

3Ü5. országos ülés 1908 május 16-án, szombaton. 319 vállalom. Ilyen a magyar közigazgatás. Azok, a kik különben is kevés állami adót fizetnek és községi pótadót még kevesebbet, ott is megtalálják a maguk anyagi érdekének képviseletét a községi közigazgatásban. Ezeknél fogva én két határozati javaslatot vagyok bátor elfogadás végett ajánlani. Az első igy szól (olvassa) : »TJtasitja a ház a belügyi kor­mányt, hogy a közigazgatási járások és a szolga­bírói hatalom megszüntetése, a szolgabirói hatás­körbe eddig tartozott hivatali teendőknek a köz­ségekre való átruházása és ezzel egyidejűleg a községi jegyzői képesítésnek a teljes jogvégzett­séghez kötése és a jegyzői magá.nmunkálatok eltil­tása iránt terjeszszen a ház elé törvényj avaslatot.« (Helyeslés a baloldalon.) Másik határozati javaslatom a következő (olvassa) : »Utasitja a ház a belügyi kormányt, hogy a községi törvény oly módosítása iránt terjeszszen a ház elé törvényjavaslatot, mely szerint az önálló puszták fél pótadó kedvezménye megszüntet­tessék, hogy valamely községhez csatolt pusztának attól való elszakadása és önálló községgé alakulása, vagy más községhez való csatlakozása csak tör­vényhozási utón engedtetik meg.« Ennek az utolsó mondatnak az a jelentősége, hogy ha a törvényhozás nyúl bele az ilyen kérdé­sekbe, a melyek pedig nagyfontosságú kérdések, mert az egyes községeknek az életéről, anyagi exisztenoziájáról van szó, a mit majdnem olyan okkal lehet idehozni, mint pl. a h. é. vasutak kér­dését ; hát ha ezekkel a fontos kérdésekkel nem a vármegye alispánja, nem a szolgabiró és esetleg a belügyminiszter ur foglalkozik, hanem a tör­vényhozás, akkor abban nagyobb garancziát látok, hogy itt egyes magánérdekek istápolása nem fog megtörténni a közérdek rovására. Foglalkozni kivánok még a községi és városi képviselőtestületi tagsággal és a törvényhatósági bizottsági tagsággal is. Ennek a kormánynak fő programmpontja volt az általános választói jog behozatala. Bizonyos tehát, hogy ennek a kormány­nak kötelessége demokratikus irányban működni. Ha pedig az általános választói jogot hozzuk be az országos kéjjviselőválasztásoknál, lehetetlen fen­tartani azt az igazságtalan helyzetet, hogy ma pl. a megyei érdekek teljesen a virilisek kezében vannak. Azt még meg tudom érteni, hogy a községi köz­igazgatásban a virilizmus helyet foglaljon, bár magam nem fogadom el, de mondom, meg tudom érteni, mert a községi képviselők saját bőrükre intézkednek akkor, a mikor a községi költségvetést elfogadják, esetleg lejebb szállítják vagy pedig feljebb emelik. Ott tehát az ő anyagi érdekükről van szó. Azonban a megyékben már nem igy van, a megye nagyon kevés anyagi dologgal foglalkozik, legfeljebb azzal, hogy egyes községek költség­vetése jóváhagyassék-e vagy pedig megváltoztat­tassék. Ott a közigazgatási kérdéseken felül leg­inkább a hivatalok betöltéséről és országos poli­tikáról van szó, de az illető törvényhatósági bizott­sági tagokat közvetlenül érdeklő anyagi érdekek­ről nem igen van szó. Itt tehát a virilizmus sokkal kevésbbé van megindokolva, mint a községi kép­viselőtestületben. A törvényhatósági bizottsági tagok fele viri­listákból áll. Ezeknek van pénzük arra, hogy a messzebbfekvő falvakból bemenjenek a törvény­hatósági bizottsági ülésekre, és épen azért a tör­vényhatósági élet a nagybirtokosok, a virilisták kezében van, annál is inkább, mert már maguk is kiteszik a törvényhatósági bizottság felét, többször is eljárnak a gyűlésekre és a mellett a hivatalnokok — tapasztalásból tudom — rend­szerint a virilisták pártján vannak. Pop Cs. István : Mindig ! Bozóky Árpád: Azt mondja Pop C. István képviselőtársam., hogy mindig. Lehet, hogv az oláhok között mindig, annyi bizonyos, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében is mindig, azon­ban ezt nem mertein az egész országos átlagra nézve kimondani. És mondhatom, a közérdek rovására a virilisták érdekében olyan határozatok mennek keresztül a törvényhatósági gyűléseken, hogy az egyenesen felháborító. Felhozom pl. a közutak kérdését. A közutak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében majdnem min­denütt a nagybirtokosoknak, a viriliseknek érde­keit szolgálják, azok kapnak ingyen kő utat a vár­megyétől és az államtól, de ha egy község pl. azt kivánja, hogy a mellette elmenő törvényhatósági ut bemenjen a községházáig, azért már külön fizetséget követelnek. Hogy mennyire érvényesül a törvényhatósági életben a virilisek befolyása, mondok arra egy klasszikus példát. Ezelőtt három esztendővel arról volt szó, hogy Tiszakürt és Kun­szentmárton között egy törvényhatósági kőut épittessék. Azt beszélte az alispán és néhány érde­kelt fél, hogy majd ezt az érdekeltek építtetik ki, nevezetesen Kunszentmárton, Tiszakürt község, Baghy Imre nagybirtokos, Keszlerfy János nagy­birtokos és gróf Bolza Imre nagybirtokos. Meg­jegyzem, t. képviselőház, hogy ebből a kőutból egy méter sem megy keresztül Kunszentmárton hatá­rán és mégis megajánlottmik 30.000 K-át, mert azt hittük, hogy a többi pénzt az érdekelt nagy­birtokosok adják meg, a kiknek a földje mellett megy el az ut. Jött azután az állami beruházási alap és ebből építették ki a törvényhatósági uta­kat. Ezt az utat, a mely egyes egyéneknek az érde­két képviseli, a vármegye szintén felvette az állami beruházási alapból fölépitendő utak közé és igy az igazán érdekelt három nagybirtokos nem fize­tett egy krajezárt sem, mert benne volt az ut­bizottságban és nagy befolyásuk volt a vármegyén, de Kunszentmárton községének a 30.000 K-át meg kellett fizetni, daczára annak, mondom, hogy az egész ut az állami beruházási alapból volt megépítve. A mikor ezt megtudtuk kértük a vármegyét, hogy engedje el a 30.000 K-át. A vármegye azonban azt nem engedte el, hanem azt mondotta, hogy ra­gaszkodik ezen összeghez. Az állam pedig megtud-

Next

/
Oldalképek
Tartalom