Képviselőházi napló, 1906. XVIII. kötet • 1908. április 29–május 19.

Ülésnapok - 1906-323

323. országos ülés 1908 hanem, mivel a költségvetésbe a czivillista az 1904: XXXIII. törvényczikk alapján van elő­irányozva s így az előirányzat ennek a törvény­nek megfelel, kérem annak elfogadását, Elnök: A tanácskozást befejezettnek nyil­vánítom. Következik a szavazás. Kérdem a t. házat: Méltóztatik-e a tételt elfogadni, igen vagy nem ? (Igen! Nem >) Kérem azokat, a kik a tételt elfogadják, szíveskedjenek feláilani. (Megtörténik.) Többség. A képviselő­ház a tételt megszavazta. Gr. Thorotzkai Miklós jegyző (olvassa) : 0 császári és apostoli kir. felsége kabineti iro­dája és e kabineti iroda nyugdijai. Rendes ki­adások : II. fejezet. Kiadás. Rendes kiadások 176.531 korona. Elnök: Ha szólni senki sem kivan, kérdem a t. házat: Méltóztatik-e a tételt megszavazni, igen vagy nem? (Igen!) Ha igen, akkor azt elfogadottnak jelentem ki. Gr. Thorotzkai Miklós jegyző (olvassa) : »Országgyűlés. Rendes kiadások: III. fejezet 1 — 2. czim, és VI. fejezet 1. czim. Rendes bevételek: I. fejezet. Kiadás. Rendes kiadások. A főrendiház kiadásai 108.404 korona. Elnök: Ha szólni senki sem kivan, kér­dem, méltóztatnak-e a tételt megszavazni ? (Igen I) Ha igen, ugy a tételt megszavazottnak jelen­tem ki. Gr. Thorotzkai Miklós jegyző (olvassa): A képviselőház kiadásai 3,930.916 korona. Elnök: Az előadó urat illeti a szó. Buzáth Ferencz előadó: T. ház! A kép­viselőház költségei emelkednek, még pedig azért, mert a főrendiház dologi kiadásai apadnak, mert az országgyűlési éj)ület főrendiházi része is a képviselőház kezelésébe vétetett át. Ennek következtében a főrendiház dologi kiadásai a jövőre a képviselőházat fogják terhelni. Épugy terhelik a képviselőházat a személyi kiadások is. Ellenben apadnak a képviselőház kiadásai is azzal, hogy a delegáczió az idén Budapesten lesz, továbbá a függő államadósságokat ellen­őrző bizottság működésót befejezte. Ugyanazért kérem a t. képviselőházat, hogy a végeredményé­ben 107.265 korona többletet megszavazni sziveskedjék. Hammersberg László jegyző: Bozóky Árpád! Bozóky Árpád: Az országgyűlés költségei közül nem vagyok hajlandó megszavazni a fő­rendiháznak sem dologi, sem jjedig személyi kiadásait. Elnök (csenget): A főrendiház tételén túl vagyunk, az meg van szavazva. Most a képvi­selőház tételénél tartunk. Bozóky Árpád: Az országgyűlés fejezetéhez iratkoztam fel. Elnök: Bocsánatot kérek, azt nem tudom, de a főrendiházi tétel meg van szavazva, én ahhoz szólni nem engedek. május 14-én, csütörtökön. 243 Bozóky Árpád: Hammersberg jegyző ur tévedett, én föliratkoztam. Etnök: ISTem tehetek róla! Kimondtam, hogy elfogadtatik a főrendiházi tétel, ahhoz tehát nem engedek senkit szólni. Id. Madarász József: Akkor a jegyző a hibás! Elnök: Most a képviselőház tételénél va­gyunk ; ahhoz szólhat. A főrendiház tételéhez nem szólhat. Bozóky Árpád : A képviselőház tételei kö­zül nem szavazom meg az alelnöki tisztelet­dijakat, még pedig azért, mert a mint nemrég indítványom megokolásánál kifejtettem az alel­nöki tiszteletdijakról a házszabályok nem ren­delkeznek, és nem rendelkezik semmiféle tör­vény sem, a mely az alelnöki dijakat utalvá­nyozná, vagy azt megengedné. Méltóztatnak tudni, azelőtt az alelnököknek tiszteletdijuk nem volt, de nem is lehetett, mert a házszabályok beszélnek az elnök tisztelet­dijáról, beszélnek a jegyzői tiszteletdijakról, de nem beszélnek az alelnöki tiszteletdijakról. 1904-ben gróf Tisza István kormányzata alatt egyszerűen a gazdasági bizottság jelentése alapján vétetett fel az alelnökök 12.000 korona tiszteletdija. Az ellen itt akkor nagy harcz volt. De a mikor a koaliczió kormányra jutott, a gazdasági bizottság szintén javasolta az alelnöki tiszteletdijaknak 12.000 koronára való föleme­lését, Átolvastam az akkori gazdasági bizottság jelentését; abban nem volt világosan kitéve, hogy az alelnökök tiszteletdíjáról szó van, csak annyi volt benne, hogy »a ház választott tiszt­viselőinek fizetése 19.600 korona«, ugy, hogy a jelentésből nem igen tudhatta az ember, hogy itt benne van-e az a 12.000 K. tiszteletdíj is, a mely ellen azelőtt egy évvel a függetlenségi és a néppárt oly erősen harczoltak. Meg kell itt emelnem kalapomat Tisza István előtt. (Föl­kiáltások a baloldalon: Nagyon szép!) Meg­magyarázom mindjárt, hogy miért. Mert akkor még gróf Tisza István volt a miniszterelnök, a mikor 1905-ben az alelnöki dijakat a bizottság jelentése alapján tárgyaltuk volna, ha tárgyaltuk volna. Azonban sem gróf Tisza István, sem pedig pártja nem szólaltak fel az ellen, nem emiitet­ték fel, hogy ezelőtt egy évvel, mikor még nem a koaliczió alelnökei voltak az elnöki székben, mennyire tiltakoztak az alelnöki tiszteletdijak ellen. A dolog akkor simán ment, az alelnökök húzták fizetésüket és húzzák a mai napig is. Ez pedig nincsen rendjén. Yagy vegyük bele a házszabályokba, hogy az alelnököknek jár tisz­teletdíj, vagy egyszersmindenkorra mondjuk meg, hogy ne utalványozzuk a tiszteletdijat. De hogy ez a 12.000 koronás tétel lógjon ég és föld között, minden törvényes jogalap nélkül, abba bele nem egyezhetem. Ezért én az alel­nöki tiszteletdíjat meg nem szavazom. Elnök: Szólásra senki sincs feljegyezve. Ha 31*

Next

/
Oldalképek
Tartalom