Képviselőházi napló, 1906. XVII. kötet • 1908. márczius–április 10.

Ülésnapok - 1906-295

84 295. országos ülés 1908 márczius 21-én, szombaton. Elnök: Megvonom a szót a képviselő úrtól. (Helyeslés. Zaj baljelől.) Czizmazia Endre képviselő ur kért szót sze­mélyes megtámadtatás czimén. (Halljuk ! Halljuk!) Csízmazia Endre : T. képviselőház ! A kérdés érdeméhez habár részben érdekelt fél vagyok is — a mennyiben Pilisy István és Lengyel Zoltán képviselő urak nevemet is felemlitették — hozzá nem szólok. Azonban különösen a Lengyel Zoltán képviselőtársam által előadott tényállást köteles­ségem a valóságnak megfelelőleg helyreigazitani. (Halljuk! Halljuk !) A dolog a következőleg történt. Feljött hozzám az emelvényre Pilisy István t. képviselő­társam és azt a kérdést intézte hozzám, hogy én jegyzem-e a felszólalókat, a mire azt mondtam, hogy az ellene felszólalókat én jegyzem. Erre Pilisy István t. képviselőtársam azt mondotta : kérlek, jegyezz fel ellene, mire én kivettem a czeru­zát és feÜrtam. Erre ő azt mondja, hogy az első ponthoz. Ezt is nyomban felírtam. Ezután beszél­getett velem Pilisy István és azt hozta szóba, hogy vájjon miképen fog menni a részletes tárgya­lás ? A mire én azt mondottam, hogy én pontokat ebben az indítványban nem látok és hogy miképen fog történni a részletes tárgyalás, arra nézve az elnök tett a napokban kijelentést, mert előzőleg ez a kérdés szóban forgott és hogy erről majd a ház fog határozni. Ez a beszélgetés történt. (Zaj a baloldalon.) Lengyel Zoltán képviselőtársam most ugy tünteti föl a tényállást, mintha én megtagadtam volna a felírást. Ez teljesen valótlan. Pilisy Istvánt, a midőn nálam jelentkezett, felírtam és a privát beszélgetés közben semmiféle konzekvencziát a dologból le nem vontam, hanem a mint előhozta, hogy miképen lesz is a dolog, kifejeztem vélemé­nyemet oly értelemben, mint a hogy az elnök ur ezt a házban kijelentette. Nem értem tehát, hogy ez az eljárás mikéj>en szolgálhatott akul akár Pilisy István, akár Lengyel Zoltán képviselőtársaim részéről bármiféle megjegyzésre. A tényállás ez volt. Ezt akartam elmondani. (Helyeslés.) Lengyel Zoltán: Személyes megtámadtatás czimén kérek szót! (Zaj a jobb és baloldalon. Elnök csenget.) Elnök : Bozóky Árpád képviselő ur előbb je­lentkezett. A sorrendet meg kell tartani. (Helyeslés.) Bozóky Árpád: T. képviselőház! Azon a napon, a melyen a zárszó jogával kellett volna élnem, nem voltam a házban. Nagyon sajnálom, hogy nem lehettem itt. Ebből az alkalomból kifolyólag azonban a koalicziós sajtó erősen meg­támadott engem és Farkasházy Zsigmond kép­viselőtársamat. (Zaj. Elnök csenget.) Elnök: A képviselő ur nagy tévedésben van, ha azt hiszi, hogy a 215. §. a) pontját felhasznál­hatja arra, hogy a sajtóban megjelent támadásokat itt e czimén visszautasítsa. (Ugy van ! a jobb- és a baloldalon.) A képviselő urnak csak ahhoz van joga, hogy azokra a támadásokra válaszoljon, a melyek itt a házban történtek. Erre tehát figyel­meztetem és kijelentem, hogy ha igy folytatja, megvonom tőle a szót. (Helyeslés a jobb- és a baloldalon.) Bozóky Árpád : Én is ezen a véleményen vol­tam mindaddig, a mig Nagy Emil fel nem olvasta azt a táviratot, a melyet a kerületéből kapott. (Felkiáltások baljelöl: Itt a házban ? Zaj. Elnök csenget.) Farkasházy Zsigmond: Itt a házban olvasta azt fel 1 (Nagy zaj a baloldalon. Elnök csenget.) Bozóky Árpád : Igenis itt olvasta fel! (Folyton­tartó nagy zaj. Elnök csenget.) Nagy Emil : Hazudik ! (Nagy zaj a jobb- és baloldalon. Elnök csenget.) Lengyel Zoltán : Tessék rendreutasítani! (Nagy zaj a baloldalon. Felkiáltások : Nem leérünk tanácsot senkitől!) Elnök : Csendet kérek, mert ily zajban tár­gyalni lehetetlen. Lengye! Zoltán: Nagy Emil azt mondta Bozókynak, hogy hazudik. Tessék őt rendreuta­sítani ! (Folytontartó nagy zaj.) Elnök : Rendreutasítom Nagy Emil képviselő urat. De figyelmeztetnem kell Bozóky képviselő urat, hogy abban nincs igaza, hogy Nagy Emil itt a nyilt ülésben bármit is felolvasott volna. (Folyton­tartó zaj a baloldalon.) Csendet kérek ! Különben kénytelen leszek a 255. §-t alkalmazni. (Helyeslés.) Ezt nem tűröm ! (Helyeslés jobbfélől.) Ugy látszik, tervszerüleg akarnak a képviselő urak itt zavart csinálni. Ezt nem fogjuk eltűrni! (Elénk helyeslés a jobb- és baloldalon.) ! Ha pedig tovább is igy folytatják, a 255. §-t fogom alkalmazni. (Elénk helyeslés.) Ismétlem, Nagy Emil képviselő ur a ház nyilt ülésén semmit sem olvasott fel. Bozóky Árpád : Nem ma, hanem talán ezelőtt két héttel, a mikor választókerületében Mezőfi Vilmos t. képviselőtársam tartott népes ülést! (Felkiáltások ! Ez nem személyes kérdés !) Ekkor találta szükségesnek azt, hogy a népgyűlés határo­zatával szemben itt a ház előtt dokumentálja, hogy ő választóinak nagy részétől üdvözlő sür­gönyt kapott. Hoitsy Pál: Ez nem személyes kérdés ! Elnök: Bocsánatot kérek, abból, a mit a képviselő ur most előadott, senki sem láthatja, hogy mivel támadta meg a képviselő UT személyét Nagy Emil képviselő ur. Bozóky Árpád: Elég az hozzá, hogy akkor megengedte a ház, hogy Nagy Emil ezt a kérdést itt előhozza. Engem tegnap a »Magyarország« támadt meg elég erősen. Elnök: Nem engedhetem meg, hogy a »Ma­gyarország«-ban történt támadásokra a képviselő ur itt személyes megtámadtatás czimén válaszoljon. Ez ellenkezik a házszabályokkal, a képviselő úrtól megvonom a szót. (Elénk helyeslés.) Bozóky Árpád: A házszabályok 215. §-a alapján kérek most szót. Elnök", Megvontam a képviselő úrtól a szót.

Next

/
Oldalképek
Tartalom