Képviselőházi napló, 1906. XVII. kötet • 1908. márczius–április 10.

Ülésnapok - 1906-308

430 398. országos ülés 1908 április 7-én, kedden. Elnök: Kérem, a képviselő ur kívánhatja, a ház pedig elrendelheti, hogy azok felolvastassa­nak. (Ellenmondás a szélsőbaloldalon.) Engedelmet kérek, nem lehet a házszabály valódi értelmét kicsavarni, ezt nem engedhetem meg semmi körül­mények közt. (Helyeslés.) A házszabály 227. §-a egész világosan mondja, hogy ha az elnök szük­ségesnek tartja, vagy a ház valamelyik tagja kí­vánja, az indítványok újra felolvastathatnak. Ha imperativ volna a rendelkezés, akkor igenis fel kellene olvastatni, de így nem. (Helyeslés.) Kérdem tehát a t. házat: méltóztatik-e kívánni, hogy a halasztó indítványok felolvastassanak? (Igen ! Nem!) Kérem azokat, a kik kívánják a felolvasást, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) Kisebbség. Nagy György: A határozatképesség meg­állapítását kérem. (Nagy zaj.) Elnök : Többen vagyunk száznál. (Helyeslés.) A képviselőház nem kívánja felolvastatni az indít­ványokat. (Nagy zaj.) Markos Gyula és Nagy György képviselő urakat kérem, hogy itt ne fele­seljenek és a tanácskozás jmenetét ne zavarják. (Helyeslés.) Ha jól értettem, Nagy György képviselő ur a határozatképességet kívánja konstatáltatni. (Zaj.) Kérdem, Nagy György képviselő ur ragaszkodik-e ahhoz, hogy a határozatképesség konstatáltassék ? Nagy György : Ragaszkodom ! (Zaj.) Rakovszky István : Ez már mégis sok ! (Zaj.) Elnök : A jegyző urakat kérem, méltóztassa­nak a jelenlévőket megszámlálni. (A jegyzői meg­számlálják a jelenlevőket. Zaj.) A jegyző urak jelentése szerint 116-an vagyunk jelen. Konstatálom ennélfogva, hagy a ház hatá­rozatképes. (Nagy zaj.) Kérdem most már a t. házat: méltóztatik-e beleegyezni abba, hogy a tárgyalás elhalasztassék? (Nem !) Kérem azokat, a kik ä tárgyalást el kíván­ják halasztani, méltóztassanak felállani. (Megtörté­nik.) A képviselőház nem kívánja a tárgyalást elhalasztani. (Felkiáltások halj elől: Mit szól majd a nemzet ? Derültség jobbról.) Méltóztassanak csend­ben lenni és figyelni, különben igen nehéz lesz a szavazás. (Halljuk ! Halljuk !) Kérdem a t. házat: méltóztatik-e Nagy Emil képviselő ur indítványának második bekezdését változatlanul elfogadni, igen vagy nem ? (Nem !) Azt hiszem, kijelenthetem, hogy a képviselőház nem fogadja el Nagy Emil képviselő ur indítványá­nak második bekezdését változatlanul. Most pedig kérdem a t. házat: méltóztatik-e a Mérey Lajos képviselő ur által Nagy Emil indít­ványának második pontjához benyújtott módo­sítását változatlanul elfogadni, igen vagy nem ? (Igen ! Nem !) Kérem azokat, a Idk azt változat­lanul elfogadják, méltóztassanak feláUani. (Meg­történik.) Többség. A képviselőház ennélfogva Mérey Lajos országgyűlési képviselő urnak a Nagy Emil indítványának 2. pontjához benyújtott mó­dosítását változatlanul elfogadja. Ennélfogva. Mezőfi Vilmos, Szkicsák Ferencz, Sznarecsányi György, ületőleg Nagy György, a ki magáévá tette Szmrecsányi képviselő ur almódositását, Pilisy István, Goldis László, Maniu Gyula, Parkasházy Zsigmond, Vlád Aurél, Petrovics István és Ivánka Müán képviselő urak módosításai elesnek. Kérem, méltóztassék felolvasni Mezőfi Vilmos határozati javaslatát. Csizmazia Endre jegyző (olvassa a határo­zati javaslatot). Elnök: Kérdem a t. házat: méltóztatik-e Mezőfi Vilmos képviselő ur most felolvasott határozati javaslatát elfogadni, igen vagy nem 1 (Igen ! Nem !) Kérem azokat, a kik azt elfogad­ják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) Kisebb­ség. A képviselőház nem fogadja el Mezőfi Vilmos határozati j avaslatát. Kérem most felolvasni Szkicsák Ferencz ha­tározati javaslatát. Csizmazia Endre jegyző' (olvassa a határo­zati javaslatot). Elnök: Kérdem a t. házat: méltóztatik-e Szkicsák Ferencz képviselő ur most felolvasott határozati javaslatát elfogadni, igen vagy nem ? (Nem!) Kérem azokat, a ldk elfogadják, méltóz­tassanak felállani. A képviselőház nem fogadja el Szkicsák Ferencz képviselő ur határozati javas­latát. Következik Pilisy István képviselő ur indít­ványa. Csizmazia Endre jegyző' (olvassa az indítványt). Elnök: Kérdem a t. házat: méltóztatik-e Pilisy István képviselő ur most felolvasott indít­ványát elfogadni, igen vagy nem ? (Igen ! Nem !) Kérem azokat, a kik azt elfogadják, méltóztassa­nak felállni. (Megtörténik.) Kisebbség. A kép­viselőház nem fogadja el Pilisy István képviselő ur indítványát. (Nagy zaj balfelöl) Következik Bozóky Árpád képviselő ur indít­ványa. Csizmazia Endre jegyző (olvassa az indítványt). Elnök: Kérdem a t. házat : méltóztatik-e Bozóky Árpád képviselő ur most felolvasott indít­ványát elfogadni, igen vagy nem ? (Igen ! Nem !) Kérem azokat, kik azt elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) Kisebbség. A képviselőház nem fogadja el Bozóky Árpád képviselő ur indít­ványát. Következik Maniu Gyula képviselő urnak határozati javaslata. Csizmazia Endre jegyző (olvassa a határozati javaslatot). Elnök: Kérdem a t. házat: méltóztatik-e Maniu Gyula képviselő urnak most felolvasott határozati javaslatát elfogadni, igen vagy nem ? (Igen ! Nem !) Kérem azokat, a kik azt elfogad­ják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) Ki­sebbség ! Kijelentem, hogy a képviselőház nem fogadja el Maniu Gyula képviselő urnak most felolvasott határozati javaslatát. Következik Maniu Gyula képviselő urnak második indítványa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom