Képviselőházi napló, 1906. XVII. kötet • 1908. márczius–április 10.

Ülésnapok - 1906-304

304. országos ülés 1908 április 2-án, csütörtökön. 303 bérig, becsülöm, előzékenységgel vagyok iránta, és tőlem telhetőleg segitségére is jövök. Azt hiszem, nincs helyén ebből a szempont­ból sem, hogy az elnök ilyen módon jellemezze a képviselő urak előadásait, hiszen ezáltal csak táp­lálja az oly kirohanások mérgét, a milyenek már e házban nyilvánultak efféle kifejezésekben : »sem­mirevaló, hazug, akasztófáravaló, szamár, csacsi« és akkor mindenki hivatva fogja magát érezni, hogy ilyen kijelentéseket tegyen. Valóban azt látom, hogy ezen kijelentések által az elnöklő alelnök ur jogkörét túllépte, ezt én helytelennek tartom, és kérem a t. házat, hogy ezt jövőre megakadályozandó, ehhez a maga részéről is hozzájáruljon, és a maga részéről is ezt helyteleníteni méltóztassék. (Helyeslés a középen.) Elnök: Zárszó joga illeti Lukács László, Mezőfi Vilmos, Maniu Gyula és Lengyel Zoltán képviselő urakat. Igaz, hogy Nagy György, Far­kasházy Zsigmond, Pilisy István, Bozóky Árpád, Hoffmann Ottó és Molnár Jenő képviselő urak inditványát is tizen, vagy tiznél többen irták alá, de ezek módositás természetűek, már pedig a házszabályok 213. §-a értelmében a módositás elleninditványnak nem tekintetvén, annak elő­terjesztőit a kétszeri szóihatás joga nem illeti meg, mely kérdés felett a ház vita nélkül, egyszerű szavazással dönt. Én tehát egyenként fogom erre nézve a kérdést a házhoz intézni, és mielőtt a kérdést a házhoz intézném, . . . Molnár Jenő : T. ház ! (Nagy zaj. Felkiáltások : Nem lehet!) Elnök : Nem lehet hozzászólni. Itt a vita teljesen ki van zárva. Farkasházy Zsigmond : A házszabályokhoz kérek szót. (Nagy zaj.) Elnök : Nem lehet. Kérem, a házszabályok azon rendelkezését, hogy vita nélkül, egyszerű szavazással dönt a ház, azzal, hogy a képviselő ur most házszabályvitát akar provokálni, semmi körülmények között nem engedem kijátszani. (Zajos helyeslés. Élénk mozgás balfélől.) Farkasházy Zsigmond: A házszabályokhoz bármikor lehet szót kérni! (Zaj.) Elnök: Nem adom meg a szót a képviselő urnak. (Zaj.) Elsősorban kérem Nagy György képviselő ur indítványának felolvasását, mint, a melyet tiznél többen irtak alá. Gr. Thorotzkai Miklós jegyző (olvassa). Elnök : Kérdem a t. házat, a házszabályok 213. §-ának 2. bekezdésére való hivatkozással, mél­tóztatik-e megadni a zárszó jogát Nagy György képviselő urnak ? (Igen ! Nem !) Kérem azokat, a kik megadják, méltóztassanak felállani. (Meg­történik. Felkiáltások : Éljen az uj szövetség !) Farkasházy Zsigmond: Igen, elég szégyen, hogy oláhok védik a magyar parlamentarizmust! Nagy Emil: Éljen az uj koaliczió ! (Folyton­tartó nagy zaj.) Elnök : Nagy György kéj)viselő urnak nem adja meg a ház a zárszó jogát. Most kérem Earkasházy Zsigmond képviselő urnak határozati javaslatát felolvasni. Gr. Thorotzkai Miklós jegyző (olvassa). Elnök: Kérdem a t. házat: méltóztatik-e Farkasházy Zsigmond képviselő urnak megadni a zárszó jogát, igen vagy nem ? (Igen ! Nem !) Farkasházy Zsigmond : Éljen a szólásszabad­ság ! (Zaj.) Elnök : A kik megadják, méltóztassanak fel­állani. (Megtörténik. Zaj.) Nagy Emii : Éljen az uj koaliczió ! (Zaj.) Elnök : Kijelentem, hogy a képviselőház nem adja meg Farkasházy Zsigmond kéj)viselő urnak a zárszó jogát. Farkasházy Zsigmond : Minek itt házszabály­módositás % (Zaj.) Elnök : Csendet kérek. (Zaj.) Csendet kérek, Farkasházy Zsigmond képviselő ur, különben kénytelen leszek megkérdezni a házat, hogy kivánja-e a 255. §-t alkalmazni ellene. (Élénk helyeslés és taps.) Rakovszky István : Egy kicsit meg kell za­bolázni. Elnök : Méltóztassék felolvasni Pilisy István képviselő ur határozati javaslatát. Hammersberg László jegyző (olvassa). Elnök: Kérdem a t. házat, méltóztatik-e Pilisy István képviselő urnak a zárszó jogát meg­adni, igen, vagy nem ? (Igen! Nem!) Kérem azokat, a kik megadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik. Zaj.) Kisebbség. A képviselőház nem adja meg Pilisy István kéj3viselő urnak a zárszó jogát. ^ Kérem Bozóky Árpád kéjoviselő ur határozati javaslatát felolvasni. Hammersberg László jegyző (olvassa. Foly­tonos zaj.) Elnök: Kérem, azért olvastatom fel, hogy méltóztassanak megitélni tudni, vájjon megilleti-e a képviselő urat a zárszó joga, vagy nem. Méltóztassanak csendben lenni a képviselő urak. Hammersberg Lászlő jegyző (olvassa tovább a határozati javaslatot). Elnök: Kérdem a t. házat, méltóztatik-e Bozóky Árpád képviselő urnak a zárszó jogát meg­adni, igen, vagy nem ? (Igen! Nem!) Kérem azokat, a kik megadják, méltóztassanak felállani. (Meg­történik.) Kisebbség. A képviselőház nem adja meg Bozóky képviselő urnak a zárszó jogát. Kérem felolvasni Hoffmann Ottó képviselő ur határozati javaslatát. Hammersberg László jegyző (olvassa). Elnök: Kérdem a t. házat, méltóztatik-e Hoffmann Ottó képviselő urnak a zárszó jogát megadni, igen, vagy nem ? (Igen ! Nem !) A kik megadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) Kisebbség. Kijelentem, hogy Hoffmann Ottó kép­viselő urnak nem adja meg a képviselőház a zárszó jogát. Molnár Jenő képviselő ur határozati javaslatát kérem felolvasni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom