Képviselőházi napló, 1906. XVII. kötet • 1908. márczius–április 10.

Ülésnapok - 1906-297

138 297. országos ülés Í908 Lengyel Zoltán (közbeszól). Elnök : Kérem Lengyel Zoltán képviselő urat, méltóztassék csendben lenni. Lengyel Zoltán (ismét közbeszól). Elnök: Kérem, ne méltóztassék feleselni, mert rögtön a ház elé terjesztem azt a kérdést, hogy a házszabályok 255. §-a értelmében a kép­viselő ur kiadassék-e a mentelmi bizottságnak. Nem tűrhető az ilyen viselkedés ! (Élénk helyeslés.) Kérem már most, méltóztassanak felállani azok, a kik Nagy Emil képviselő ur indítványát nem fogadják el. (Megtörténik. Hencz Károly és gr. Thorotzkai Miklós jegyzők megszámlálják a szavazatokat.) Kihirdetem a szavazás eredményét. (Hall­juk ! Halljuk !) Nagy Emil képviselő ur inditványát általános­ságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadta 168 képviselő, ellene szavazott 27, ennélfogva ki­mondom, hogy a képviselőház Nagy Emil képviselő ur inditványát elfogadta és mindazon elleninditvá­nyok, a melyeket a kérdés feltevésekor bátor vol­tam felsorolni, most már elesnek. (Élénk éljenzés.) Az ülést öt perezre felfüggesztem. (Szünet '(dán.) Elnök : Az ülést újból megnyitom. Folytatjuk a szavazást. A harmadik kérdésre térünk át. A harmadik kérdés, a mint azt már megállapítottuk, a követ­kező lesz. (Halljuk!) Elfogadja-e a ház Bozóky Árpád képviselő urnak következő inditványát (olvassa) : »Mivel pedig a kormány a házszabály szigorítását erőlteti, a ház a kormány iránt biza­lommal nem viseltetik«, igen vagy nem ? (Fel­kiáltások : Nem!) Húsznál több képviselő e kérdésre névszerinti szavazást kért. (Felkiáltások : Kik azok ? Halljuk I) A névszerinti szavazást kérő képviselő urak nevei fel fognak olvastatni. Zlinszky István jegyző (olvassa): Baloghy Ernő, Hoitsy Pál, Horváth Gyula . . . (Felkiáltá­sok : Nincs itt!) Elnök: Horváth Gyula képviselő ur nincs jelen, tehát törlendő! Zlinszky István jegyző (olvassa): Lovászy Andor, Csontos Andor, (Felkiáltások : Nincs itt !) Muzsa Gyula, Sümegi Vilmos, (Nincs itt!) Béla Henrik, Justh János, Putnoky Mór, Hermán Ferencz, Fernbach József, Ráth Endre, Várnay Imre, Meczner Béla, Szatmári Mór, (Felkiáltások : Nincs itt!) Burgyán Aladár, Ábrahám Dezső, Posgay Miklós, Bernáth Béla, Markos Gyula, Várady Károly, Chernel Gyula, Olay Lajos, Bara­bás Béla. (Nagy zaj. Felkiáltások balról: Konsta­tálni kell egyenként, hogy itt vannak-e!) Elnök: Tessék türelemmel és nyugodtan be­várni, mig felolvassuk a névsort. Kívánták, hát eleget teszünk a kívánságuknak ! (Nagy zaj.) Zlinszky István jegyző (olvassa) : Szabó István, Hilberth Károly, Hédervári Lehel, Kállay Lipót. (Felkiáltások : Itt vannak !) márczius 24-én, kedden. Elnök : Húsznál többen névszerinti szavazást kérvén, a házszabályok szerint a névszerinti sza­vazást elrendelem. A kérdés az lesz : elfogadja-e a ház Bozóky Árpád bizalmatlansági indítványát, igen vagy nem ? (Igen! Nem !) Kihúzom a betűt. E. (Él­jenzés.) Elnök: Az ülést öt perezre felfüggesztem. (Szünet után.) Elnök: Az ülést újból megnyitom. (Zaj.) Csendet kérek. A kérdés ez lesz: méltóztatik-e Bozóky Árpád képviselő ur bizalmatlansági indit­ványát elfogadni, igen vagy nem? (Nem!) A névsort olvasni fogja Hencz Károly; az »igen<<-nei szavazókat Vertán Endre, a »nem«­mel szavazókat Szent-Királyi Zoltán és a távol­levőket Zlinszky István jegyző ur fogja jegyezni. Kérem, méltóztassék helyüket elfoglalni, jegyző urak. Felkérem Hencz Károly jegyző urat, szíves­kedj ék a névsort olvasni. Hencz Károly jegyző (olvassa a névsort Polit Mihály nevéig). Poíít Mihály : Ne ! Igen ! (Elénk derült­ség.) Én igennel szavazok. Elnök: Ne méltóztassék szavazás közben beszélni, mert ez tiltva van. (Helyeslés.) Hencz Károly jegyző: Polit Mihály! Polit Mihály: Igen! Hencz Károly jegyző (olvassa a névsort Polónyi Dezső nevétől tovább). Elnök : Következik az első szavazásnál távol volt képviselő urak névjegyzékének a felolvasása. Felkérem Zlinszky István jegyző urat, szívesked­jék a távol voltak névjegyzékét felolvasni. Zlinszky István jegyző (olvassa a névsort). Igennel szavaztak : Farkasházy Zsigmond, Hodzsa Milán, Ivánka Milán, Lengyel Zoltán, Molnár Jenő, Nagy György, Novaeu Aurél, Pető Sándor, Pilisy István, Polit Mihály, Pop Cs. István, Sándor Pál, Supilo Ferencz, Szappanos István, Szkicsák Ferencz, b. Thoroezkay Viktor, Vázsonyi Vilmos, Vlád Aurél, Zagorac István, Babocsay Sán­dor, b. Bánffy Dezső, Benedek János, Bozóky Árpád, Bredvean Koriolán, Bródy Ernő, Babics-Gyalszki Lyuba, Csépány Géza, Dániel László. Nemmel szavaztak : Egry Béla, Eitel Viktor Adolf, Emődy József, Endrey Gyula, gr. Esterházy Béla, gr. Esterházy Móricz, Éber Antal, Faragó Antal, Fenyvesi Soma, Ferdinándy Béla, Fernbach József, Fodor Kálmán, Földes Béla, Gaal Gaston, Gaál Gyula, Gál Sándor, Gáspár János, Geréb János, Gothard Sándor, Gratz Gusztáv, Gyarmathy Dezső, Gyelmis Gerő, Halász Lajos, Hammersberg László, Hencz Károly, Hermán Ferencz, Hédervári Lehel, Hilberth Károly, Hoitsy Pál, Holló Lajos, Horthy Béla, Illyés Bálint, Irsay József, Issekutz Győző, Jánoy-Madocsány Gyula, b. Jungenfeld Károly, Justh János, Kacskovics Géza, Kállay Lipót, Kálosi József, Keeskeméthy István, Kovács Ernő, Kovács Pál, Kubik Gyula, Kubinyi Márton, Kuszka István, Lázár

Next

/
Oldalképek
Tartalom