Képviselőházi napló, 1906. XVII. kötet • 1908. márczius–április 10.

Ülésnapok - 1906-297

297. országos ülés 1908 márczius 24-én, kedden. 139 Pál, Lévay Mihály, Lovászy Andor, ifj. Madarász József, Mahler György, Malatinszky György, Markos Gyula, Máriássy Mihály, Meczner Béla, Melczer Géza, Melzer Vilmos, Meskó László, Mezőssy Béla, Mérey Lajos, Mihálovits Endre, Mihályi Péter, Miksa Imre, Mikszáth Kálmán, Muzsa Gyula, f Nagy Barna, Nagy Dezső, Nagy Emil, Nagy Ferencz, Návay Lajos, Nehrebeczky György, Nemes Bertalan, Né­meth Imre, Nyegre László, Okolicsányi László, Okolicsányi-Zsedényi Ede, Olay Lajos, Pataky László, Pescha Miklós, Petrogalli Oszkár, Péchy Zsigmond, Pleininger Ferencz, Posgay Miklós, Putnoky Mór, Raisz Aladár, Rakovszky Béla, Rakovszky István, Reök Iván, b. Révay Simon, Rigó Lajos, Rudnyánszky György, Saára Gyula, Ság Manó, Sághy Gyula, Schmidt Károly, gr. Semsey László, Simító József, Simonyi-Semadam Sándor, gr. Somssich Tihamér, Steiner Ferencz, Sümegi Vilmos, Szabó István, Szatmári Mór, Szebeny Antal, Szemere Miklós, Szentiványi Gábor, Szent- Királyi Zoltán, Szereday Aladár, Szilassy Zoltán, Szinyey­Merse Félix, Szmrecsányi György, Szokoly Tamás, Szontagh Andor, Szterényi József, Telbisz Alajos, gr. Teleki Géza, gr. Teleki Pál, Thaly László, gr. Thorotzkai Miklós, Tolnay Lajos, Trauschenfels Emil, Ugron Gábor, Uhlig Leó, gr. Üchtritz Amadé Emil, Várady Károly, Vámay Imre, Vertán Endre, b. Vécsey László, Világhy Gyula, Vildfeuer Károly, Visontai Soma, Vizy Ferenc, Weisz Julián, ifj. We­kerle Sándor, gr. Zichy Béla, Zlinszky István, Ada­movits István, gr. Andrássy Sándor, Ábrahám Dezső, Badinyi Lajos, Bakonyi Samu, Balogh Mihály, Baloghy Ernő, Barabás Béla, Baross János, gr. Batthyány Tivadar, Bene István, Beniczky Árpád, Beniczky Ödön, Bernáth Béla, Bernát István, Berzsenyi Jenő, Bizony Ákos, Bohus Károly, Bruckner Vilmos, Buday Barna, Burdia Szilárd, Burgyán Aladár, Buza Barna, Buzáth Ferencz, Botzenhardt János, Barcsay Tamás, Béla Henrik, Chernel Gyula, Csányi Sándor, Csizm.azia Endre, Csontos Andor, Czibur Bertalan, Czobor László, Darányi Ferencz, Dániel Pál, Dobrovics Milán, Draskóczy László, Dudits Endre. Távol voltak : Ajtay Aladár, gr. Andrássy Géza, gr. Andrássy Gyula, gr. Apponyi Albert, Artim Mihály, Babó Mihály, Bakó József, BaUagi Aladár, Bárczay Sándor, Barcsay Andor, Barta Ödön, Bartal Ferencz, gr. Batthyány József, gr. Batthyány Lajos, gr. Batthyány Zsigmond, Beck Lajos, Becsey Károly, Bedőházi János, Bella Mátyás, Beniczky Elemér, gr. Benyovszky Rezső, gr. Benyovszky Sándor, Bernáth Zoltán, gr. Bethlen Ádám, gr. Bethlen István, Blaho Pál, Bolgár Ferencz, Bottlik István, Bottlik János, Brázay Zoltán, Bresztyenszky Kálmán, Banyanin János, Bauer Antal, Bárcsics Erazmusz, Bedekovics György, Brlics Vatroszláv, Budiszavljevics Bude, Ciocán János, Copony Traugott, Csepreghy István, Csernoch János, Csitáry Béla, Csizmazia Ferencz, Csóti Géza, Cerovac István, Damián Vazul, Darányi Ignácz, b. Dániel Tibor, gr. Dessewffy Emil, Dobroszláv Péter, Drohobeczky Gyula, Eitner Zsigmond., Eötvös Károly, gr. Erdődy Gyula, Ernszt Sándor, Erii János, Farkas Albert, Farkas József, Fábry Károly, Ferenczy Géza, Fern­bach Péter, Filipich Lajos, Fogarassy Zsigmond, Förster Ottó, Fried Lajos, Gaál András, Giess­írein Sándor, Goldis László, Gresskoivitz Vilmos, Günther Antal, Gyuriss Emil, Grahovac Mirko, gr. Hadik János, gr. Hadik Sándor, Hainrikffy Pál, Hajdú Frigyes, Haviár Dániel, Hebrony József, Heinrich Antal, Hellebronth Géza, Hentaller Lajos, Hinléder Ernő, Ilirtenstein Lajos, Hock János, Hoffmann Ottó, b. Horváth Arthur, Horváth Dezső, Horváth Gyula, Horváth József (marosujvári), Hor­váth József (nagyvázsonyi), Hódy Gyula, Hra­bovszky Guidó, gr. Hunyady László, Hajnód Ignácz, Harambasics Ágost, b. Inkey József, Ivánka Imre, Ivánka Oszkár, llics Gedeon, Jankovics Marczell, Jekelfalussy Lajos, Jeszenszky Ferencz, Juriga Nándor, Justh György, Josipovich Géza, Karácsonyi Sándor, gr. Karátsonyi Jenő, Kardos Samu, Kállay Tamás, Kecskeméti Ferencz, Kelemen Samu, Keller István, Kerese György, Kmety Károly, Kollár Márton, Koller Tivadar, Kopony Vilmos, Korda Andor, Kossuth Ferencz, Kovácsy Albert, Köké­nyesdy Mihály, Kuales Godofréd, Kun Árpád, Kraszojevics György, Laehne Hugó, Lányi Mór, László László, László Mihály, Lázár Zoárd, Leitner Adolf, Leszkay Gyula, Lindner Gusztáv, Lipthay Sándor, Lovászy Márton, Luby Béla, Luby Géza, Lukács László, Liszavac Mladen, Lorkovics Iván, Lukinics Ödön, idb. Madarász József, gr. Mailáth Géza, Majthényi Ádám, Maniu Gyida, Manojlovics János, Marjay Péter, Markbreit Gyula, Markhot Aladár, Mednyánszky László, Mezőfi Vilmos, Miháli Tivadar, Molnár Ákos, Molnár János, Moskovitz Iván, Mrksity Jása, Mukits Simon, Musitzky Döme, Mutter Károly, Máthé László, Magdics Péter, Mazsuranics Bogoszláv, Medakovics Bogdán, Mod­rusán Gusztáv, Muacsevics Vazul, Nagy Sándor, Nóvák Dániel-, Nyáry Béla, Novoselo Mátyás, Oberth Károly, Oncu Miklós, Óváry Ferencz, őrgróf Pallavicini György, Papp Béla, Papp Elek, Pap Zoltán, Petrovics István, Philipp János, Pogány Lajos, Polónyi Dezső, Polónyi Géza, Popovics György, Popovics Sándor, Potoczky Dezső, Penyics Bogdán, Pinterovics Antal, Popovics Dusán, Pribi­csevics Szvetozár, Púrics József, Rajk Aladár, Rákosi Viktor, Ráth Endre, Rátkay László, b. Rudnyánszky Sándor, b. Ranch Géza, Rojc Milán, Samassa János, Schriffert József, Scliutter Rezső, Serbán Miklós, Somogyi Aladár, Suciu János, Surmin György, Szabó Kálmán, Szabó Károly, Szász József, Szász Zsombor, Szemere Huba, Szent­ivárnyi Árpád, Széll Kálmán, Sziklai Ottó, Szivák Imre, Szluha István, gr. Sztáray Sándor, b. Sztoja­novits Iván, Szunyog Mihály, Tallián Béla, Tálos István, gr. Teleki Arvéd, Teszelszky József, Thaly Ferencz, Thaly Kálmán, Tóth János, Török Ferencz, Török Kálmán, Tutsek Sándor, Turkovics Dragan Péter, Tuskán Gergely, üjházy Iván, Uray Miklós, Urmánczy Nándor, Vajda Sándor, Várady Imre, Vásárhelyi Dezső, Veres József, Vinkovics Tivadar, 18*

Next

/
Oldalképek
Tartalom